Teismas pratęsė įtariamo šnipo suėmimą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį vie­nam mė­ne­siui pra­tę­sė dėl šni­pi­nė­ji­mo tei­sia­mo bu­vu­sio vals­ty­bi­nės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jo Ro­mual­do Lips­kio su­ėmi­mą.

Su­ėmi­mo ter­mi­nas skai­čiuo­ja­mas nuo šeš­ta­die­nio sau­sio 24 die­nos.

Pro­ku­ro­ras teis­mo pra­šė, kad tei­sia­ma­sis lik­tų su­im­tas dar tris mė­ne­sius.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas per­nai lap­kri­čio 10 die­ną pra­ne­šė, kad R.Lips­kiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai. Nag­ri­nė­ti teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do bei gar­so įra­šais.

Įta­ria­ma­sis sa­vo ka­bi­ne­te esą slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai.

R.Lips­kis kal­tę ne­igia. Pra­ėju­sią sa­vai­tę per pir­mą teis­mo po­sė­dį kal­ti­na­ma­sis sa­kė bal­ta­ru­siui per­da­vęs vie­šai prie­ina­mą in­for­ma­ci­ją, kad jį ver­ba­vęs par­ei­gū­nas „at­si­ka­bin­tų“.

R.Lips­kis su­lai­ky­tas ir lai­ko­mas įka­lin­tas me­tus, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai dar bus tei­sia­mas bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Jo ir R.Lips­kio at­ve­jai ne­su­si­ję.

Pro­ku­ro­rai at­lie­ka dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šni­pi­nė­ji­mo, kai gruo­džio pa­bai­go­je dėl įta­ri­mų šni­pi­nė­ji­mu bu­vo su­lai­ky­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ka­rys ir dar vie­nas as­muo.