Teismas pradėjo nagrinėti I. Molotkovo bylą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio au­to­ma­tą pa­gro­bu­sio Igo­rio Mo­lot­ko­vo bau­džia­mą­ją by­lą.

Į by­lą liu­dy­to­jai ne­kvies­ti, tai­ko­mas su­trum­pin­tas įro­dy­mų ty­ri­mas.

Kal­ti­na­ma­sis teis­me pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę.

„Pil­nai“, – į tei­sė­jos Ai­vos Su­rvi­lie­nės klau­si­mą, ar pri­pa­žįs­ta kal­tę, at­sa­kė I.Mo­lot­ko­vas.

Pa­klaus­tas, ar su­tiks pa­pa­sa­ko­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes, I.Mo­lot­ko­vas at­sa­kė, kad vis­kas par­ašy­ta by­lo­je, ta­čiau su­ti­ko duo­ti par­ody­mus.

I.Mo­lot­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad lap­kri­čio 19 die­ną bu­vo ve­ža­mas į Vil­niaus po­lik­li­ni­ką rent­ge­no nuo­trau­kai pa­da­ry­ti, nes Šven­čio­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo su­si­ža­lo­jęs šo­ną. Rent­ge­no nuo­trau­ka ne­bu­vo pa­da­ry­ta, me­di­kai pa­sa­kė, kad pa­vo­jaus gy­vy­bei nė­ra ir jis to­liau ga­li bū­ti areš­ti­nė­je.

„Pap­ra­šiau par­ei­gū­nų iš­im­ti ge­le­žį, ku­ris vi­du­je, bet jie at­si­sa­kė, jie tie­siog iš­ve­žė“, – pa­sa­ko­jo kal­ti­na­ma­sis.

Jis tei­gė ne­ga­lįs pa­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­ėmė gink­lą.

„I­šė­jo par­ei­gū­nė, ne­ži­nau, kas man pa­si­da­rė. Ne­ži­nau, kaip pa­aiš­kin­ti, pa­siė­miau tą gink­lą. Tuo me­tu pri­ėjo par­ei­gū­nė. Pa­sa­kiau, kad sės­tų į ma­ši­ną, jei­gu bū­tų sė­du­si, bū­čiau pa­pra­šęs nu­vež­ti na­mo“, – sa­kė I.Mo­lot­ko­vas. Jis tei­gė po­li­ci­nin­kei pa­sa­kęs, kad gink­las už­tai­sy­tas.

Vy­ras ti­ki­no, kad la­bai gai­li­si dėl sa­vo poel­gio, jei­gu po­li­ci­nin­kai bū­tų at­vy­kę į teis­mo po­sė­dį, at­sip­ra­šy­tų jų.

Kal­ti­na­ma­sis sa­kė, kad po įvy­kio ki­tą ry­tą jis bū­tų grą­ži­nęs gink­lą po­li­ci­jai.

„Aš tie­siog no­rė­jau nu­va­žiuo­ti na­mo ir su­si­rink­ti daik­tus, kiek kar­tų ma­ne su­im­da­vo dėl ad­mi­nis­tra­ci­nio areš­to, pra­šiau už­va­žiuo­ti na­mo nie­kas ne­klau­sė“, – tei­si­no­si I.Mo­lot­ko­vas.

I.Mo­lot­ko­vą į po­sė­dį at­ly­dė­jo ke­tu­ri kon­vo­jaus par­ei­gū­nai, 1991 me­tas gi­męs vy­ras teis­mui sa­kė anks­čiau teis­tas 15–16 kar­tų, pa­sta­rą­jį kar­tą – už va­gys­tę iš par­duo­tu­vės.

Kaip skel­bė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, vy­ras kal­ti­na­mas šau­na­mo­jo gink­lo pa­gro­bi­mu pa­nau­do­jant psi­chi­nį smur­tą bei ne­tei­sė­tu jo ga­be­ni­mu. Taip pat jis kal­ti­na­mas, kad nau­do­da­mas psi­chi­nę prie­var­tą rei­ka­la­vo, jog vals­ty­bės tar­nau­to­jai at­lik­tų veiks­mus jo nau­dai.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, šių me­tų lap­kri­čio 19 die­ną du Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai po il­gų klai­džio­ji­mų po svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, esan­čias Vil­niu­je, ve­žė 1991 me­tais gi­mu­sį kal­ti­na­mą­jį I.Mo­lot­ko­vą at­gal į Šven­čio­nių po­li­ci­jos areš­ti­nę, ta­čiau ga­vę pa­pil­do­mą už­duo­tį, už­va­žia­vo į Vil­niaus mies­to šeš­tą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Kal­ti­na­ma­jam ran­kos prie­ky­je bu­vo su­ra­kin­tos an­tran­kiais, au­to­mo­bi­lio ga­li­nės du­re­lės iš vi­daus užb­lo­kuo­tos.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai trum­pam iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio, o I.Mo­lot­ko­vas, pa­si­nau­do­da­mas esa­ma si­tua­ci­ja, pa­gro­bė au­to­mo­bi­lio prie­ky­je pa­lik­tą au­to­ma­ti­nį gink­lą su šo­vi­nių dė­tu­ve. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, pri­ėjęs prie ga­li­nių ma­ši­nos du­re­lių ir jas ati­da­ręs, pa­ma­tė į sa­ve nu­kreip­tą gink­lą. Kal­ti­na­ma­sis rei­ka­la­vo, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nas ne­kel­tų są­my­šio ir sės­tų į au­to­mo­bi­lį. I.Mo­lot­ko­vas gra­si­no pa­nau­do­ti gink­lą, jei­gu ne­bus vyk­do­mas jo rei­ka­la­vi­mas. Ne­tru­kus prie au­to­mo­bi­lio pri­ėjo ir ki­tas po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, ta­čiau ir jam gra­sin­da­mas gink­lu kal­ti­na­ma­sis par­ei­ka­la­vo sės­tis į au­to­mo­bi­lį.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, ma­ty­da­mi rea­lų pa­vo­jų sa­vo gy­vy­bėms, pa­si­trau­kė nuo au­to­mo­bi­lio, o kal­ti­na­ma­sis, iš­li­pęs iš jo per prie­ki­nes du­ris, pa­bė­go.

Kal­ti­na­mo­jo pa­ieš­kai mes­tos di­džiu­lės po­li­ci­jos pa­jė­gos. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, tą va­ka­rą bėg­lio ieš­ko­jo apie 3 tūkst. par­ei­gū­nų, pa­si­telk­tas pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis, bu­dė­jo po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“. Jis po pen­kių va­lan­dų ras­tas sa­vo na­muo­se.

I.Mo­lot­ko­vas su sa­vi­mi pa­grob­to gink­lo ne­tu­rė­jo. Ne­tru­kus po su­lai­ky­mo jis par­odė vie­tas, ku­rio­se pa­slė­pė au­to­ma­ti­nį gink­lą su šo­vi­nių dė­tu­ve bei an­tran­kius.

Nu­ro­dy­to­je vie­to­je ap­tik­tas ne­pa­žeis­tas au­to­ma­ti­nis gink­las su vi­sais dė­tu­vė­je bu­vu­siais šo­vi­niais bei iš­oriš­kai ne­pa­žeis­ti an­tran­kiai, ku­riuos kal­ti­na­ma­sis pats nu­siė­mė at­si­ra­kin­da­mas tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­mis.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą per ke­le­tą sa­vai­čių at­li­ko Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė Edi­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė.

Dėl mi­nė­tų Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ga­li­mo tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai at­lie­ka at­ski­rą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Po I. Mo­lot­ko­vo pa­bė­gi­mo apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­ris su­lau­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos tiek dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to, tiek dėl ne­tin­ka­mo vals­ty­bės va­do­vų in­for­ma­vi­mo apie pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją. Vė­liau po po­kal­bio su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi S.Skver­ne­lis ap­sisp­ren­dė lik­ti pos­te.