Teismas pradėjo nagrinėti buvusios NŽT vadovės D.Gineikaitės bylą
Kau­no apy­lin­kės teis­mas tre­čia­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti by­lą dėl bu­vu­sios Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vės Dai­vos Gi­nei­kai­tės pa­da­ry­tos ava­ri­jos.

Teis­mo po­sė­dy­je D.Gi­nei­kai­tė pri­pa­ži­no pa­da­riu­si ava­ri­ją, bet ne­igė bu­vu­si ne­blai­vi.

„Su al­ko­tes­te­rio par­ody­mais ne­ga­lė­jau su­tik­ti, nes ne­ga­lė­jau tuo pa­ti­kė­ti, to­dėl iš kar­to iš ko­mi­sa­ria­to va­žia­vau at­lik­ti krau­jo ty­ri­mo į li­go­ni­nę“, – teis­me kal­bė­jo D.Gi­nei­kai­tė.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įta­ria, kad ty­ri­mus Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je mė­gin­ta klas­to­ti, sie­kiant nu­slėp­ti gir­tu­mą.

D.Gi­nei­kai­tė sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad jai pa­si­ro­dė įtar­ti­na, jog vai­ruo­to­jas į ją iš kar­to po ava­ri­jos krei­pė­si var­du, ir ne­tru­kus kvie­tė po­li­ci­ją, rei­ka­lau­da­mas pa­ti­krin­ti jos blai­vu­mą.

Ji ti­ki­na, kad ava­ri­ja įvy­ko šiek tiek vė­liau nei par­ašy­ta, ko­mi­sa­ria­te ji dau­giau kaip va­lan­dą pil­dė do­ku­men­tus, ir tai lė­mė, kad po įvy­kio iki at­vy­ki­mo į li­go­ni­nę pra­ėjo apie trys su pu­se va­lan­dos.

Mo­te­ris ti­ki­na, kad gir­tu­mas jai ga­lė­jo bū­ti nu­sta­ty­tas dėl bur­nos ska­la­vi­mo skys­čio.

„Y­ra ti­ki­my­bė, kad tai ga­lė­jo bū­ti nuo pa­skir­tų vais­tų. Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­siš­kai ga­lė­jo ne­bū­ti al­ko­ho­lio krau­jy­je, va­ka­re pas mus bu­vo ka­lė­di­nis va­ka­ras. Ta­čiau ne to­kia do­zė“, – kal­bė­jo D.Gi­nei­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, bur­nos ska­la­vi­mo skys­čio ji var­to­jo 15–20 mi­nu­čių prieš pūs­da­ma į al­ko­tes­te­rį, o skys­tį jai te­ko nu­ry­ti, nes ne­no­rė­jo jo iš­spjau­ti gat­vė­je.

D.Gi­nei­kai­tė tvir­ti­na ne­ži­no­ju­si, kur va­žiuo­ti duo­ti krau­jo, to­dėl pa­skam­bi­no pa­žįs­ta­mam me­di­kui.

„Aš net ne­įsi­vaiz­da­vau, kur va­žiuo­ti ir ar bet kur ga­liu tai da­ry­ti“, – ti­ki­no ji.

Teis­mo po­sė­džio pra­džio­je D.Gi­nei­kai­tės gy­nė­jas teis­mo pa­pra­šė by­lą nag­ri­nė­ti už­da­ra­me teis­mo po­sė­dy­je, ar­gu­men­tuo­da­mas tuo, kad po­sė­dy­je bus ap­ta­ria­mas as­me­ni­nis kal­ti­na­mo­sios gy­ve­ni­mas, o ji šiuo me­tu yra pri­va­tus as­muo.

Teis­mas šio pra­šy­mo ne­ten­ki­no. Pa­sak tei­sė­jos, jei­gu bus tei­kia­mi duo­me­nys apie as­mens šei­my­ni­nę pa­dė­tį, tos da­lys ga­lės bū­ti pa­da­ro­mos už­da­ros, ta­čiau ka­dan­gi pa­ti by­la yra pil­na­me­čio as­mens, o ki­tų ap­lin­ky­bių by­lą nag­ri­nė­ti už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se nė­ra.

D.Gi­nei­kai­tei by­la iš­kel­ta dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, nu­lė­mu­sio tur­to su­ga­di­ni­mą. Ava­ri­ja įvy­ko gruo­džio 19 die­ną Kau­ne. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai jai nu­sta­tė vi­du­ti­nį gir­tu­mą.

Sau­sio 11 die­ną STT pra­ne­šė, kad ty­ri­mo me­tu par­ei­gū­nai ra­do ir pa­ėmė du krau­jo mė­gi­nius, iš ku­rių vie­na­me eks­per­tai nu­sta­tė dau­giau kaip vie­ną al­ko­ho­lio pro­mi­lę, o ki­ta­me al­ko­ho­lio ne­ras­ta.

D.Gi­nei­kai­tė jos pra­šy­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę at­leis­ta iš par­ei­gų.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis by­lo­je nu­ma­ty­tas va­sa­rio 22 die­ną. Į jį pla­nuo­ja­ma kvies­ti liu­dy­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus.