Teismas panaikino VTEK sprendimą dėl Prano Vaškio
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį pa­nai­ki­no Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mą, ku­riuo bu­vęs Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riaus va­do­vas Pra­nas Vaš­kys pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs in­te­re­sus, nes ne­dek­la­ra­vo, kad yra ak­ci­nin­kas bend­ro­vių, tei­kian­čių izo­lia­to­riui at­lie­kų ve­ži­mo pa­slau­gas, taip pat pa­da­ręs ki­tus pa­žei­di­mus.

Teis­mas ma­no, kad VTEK pa­da­rė pro­ce­dū­ri­nius pa­žei­di­mus, at­li­ko ne­iš­sa­mų ir ne­mo­ty­vuo­tą ty­ri­mą, o spren­di­mas pri­im­tas ne­da­ly­vau­jant P.Vaš­kiui ir jo ne­išk­lau­sius.

„Teis­mas da­ro iš­va­dą, kad VTEK spren­di­mas yra ne­pag­ris­tas ir ne­tei­sė­tas, to­dėl nai­kin­ti­nas“, – sa­kė tei­sė­ja Ina Kir­ku­tie­nė.

Tei­sė­ja taip pat sa­kė, kad ko­vo 15 die­ną pri­im­tas VTEK spren­di­mas ne­mo­ty­vuo­tas, spren­di­me ne­nus­ta­ty­tos vi­sos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės, tu­rė­ju­sios reikš­mės spren­di­mo pri­ėmi­mui, o nu­ro­dy­tos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės yra abs­trak­čios ir ne­pag­rįs­tos jo­kiais ob­jek­ty­viais duo­me­ni­mis.

Teis­mas taip pat ak­cen­ta­vo lai­ko­tar­pį, kai P.Vaš­kys ne­dir­bo, nu­ro­dy­ta, kad jis ne­tin­ka­mai bu­vo in­for­muo­tas apie ko­mi­si­jos po­sė­dį.

Vie­nu es­mi­niu mo­ty­vu tei­sė­ja I.Kir­ku­tie­nė taip pat įvar­di­jo, kad VTEK P.Vaš­kio el­ge­sį ty­rė nuo 2014 me­tų sau­sio 11 die­nos, nors, by­los duo­me­ni­mis, jis tuo me­tu Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ne­dir­bo.

Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad P.Vaš­kys tu­rė­jo tei­sę da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, be to, ko­vo 15 die­ną, ka­da jis vy­ko, P.Vaš­kys bu­vo apk­lau­sia­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT). Vie­ši ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mai apie VTEK po­sė­dį, pa­sak teis­mo, nė­ra tin­ka­mas bū­das in­for­muo­ti par­eiš­kė­ją.

Spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis ir per mė­ne­sį ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui.

Ko­vo 15 die­ną VTEK pa­skel­bė nu­sta­čiu­si, kad P.Vaš­kys bu­vo pa­skir­tas izo­lia­to­riaus Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vu, bet nuo spren­di­mų, ke­lian­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, ne­nu­si­ša­li­no: or­ga­ni­za­vo su sa­vo įmo­nė­mis su­si­ju­sius pir­ki­mus izo­lia­to­riu­je, pa­si­ra­ši­nė­jo kai ku­rias sąs­kai­tas – fak­tū­ras už at­lik­tus dar­bus.

VTEK, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė aiš­ki­no­si STT per­duo­tą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nams apie pa­žei­di­mus pra­ne­šu­si izo­lia­to­riaus dar­buo­to­ja Ra­sa Ka­zė­nie­nė tei­gė, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riui at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gas tei­kia bend­ro­vės „Vi­pi­ta“, „Tis“ bei „Tis LT“, jų ak­ci­nin­kas yra P.Vaš­kys.

Pa­aiš­kė­jus pa­žei­di­mams, ty­ri­mas vy­ko ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riui va­do­va­vu­sios, bu­vu­sios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ži­vi­lės Mi­kė­nai­tės at­žvil­giu.

Ji taip pat bu­vo nu­ša­lin­ta nuo par­ei­gų, ta­čiau spren­di­mą aps­kun­dė teis­mui. Dar ne­su­lau­ku­si teis­mo spren­di­mo Ž.Mi­kė­nai­tė pa­si­trau­kė iš par­ei­gų. Teis­mas jos skun­dą at­me­tė, yra pa­duo­tas ape­lia­ci­nis skun­das.

Ž.Mi­kė­nai­tė ir P.Vaš­kys kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai ko­vą bu­vo apk­laus­ti STT at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo.