Teismas paleidžia S. Pauliką į laisvę
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė pro­ku­ra­tū­ros ape­lia­ci­nį skun­dą ir nu­spren­dė tai­ky­ti lyg­ti­nį pa­lei­di­mą už ava­ri­ją ka­lė­ju­siam eks­po­li­ci­nin­kui Sau­liui Pa­uli­kui.

Pa­lik­ta ga­lio­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo Ro­ber­to Rai­nio sau­sio 5-ąją pri­im­ta nu­tar­tis, ku­ria nu­spręs­ta pa­tvir­tin­ti Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mą pa­leis­ti nu­teis­tą­ją anks­čiau iš pa­tai­sos na­mų.

Apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad ne­nus­ta­ty­ta „jo­kių pro­ce­si­nių pa­žei­di­mų“ nei ko­mi­si­jos, nei apy­lin­kės teis­mo spren­di­me, o apy­lin­kės teis­mo pri­im­ta nu­tar­tis yra pa­grįs­ta, ar­gu­men­tuo­ta ir tei­sė­ta.

Apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

„S.Pa­uli­kas at­li­ko tris ket­vir­ta­da­lius baus­mės, ke­tu­ris kar­tus dėl lyg­ti­nio pa­lei­di­mo bu­vo at­mes­ta, penk­tą kar­tą nu­tar­ta pa­leis­ti (...). Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ins­ti­tu­tas tu­ri veik­ti vi­so­se ci­vi­li­zuo­to­se ša­ly­se. (...) Svar­biau­sias mo­men­tas - pa­tai­sos na­mų tiks­las - pe­rauk­lė­ti žmo­gų, sep­ty­ne­rius me­tus ir du mė­ne­sius pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jai ste­bė­jo, kas ki­tas, jei­gu ne jie, ga­li pa­sa­ky­ti, ar jis pa­si­tai­sęs. Jie pri­ėjo iš­va­dą, kad lai­kas pa­leis­ti“, - teis­mo mo­ty­vus aiš­ki­no tei­sė­jas Sta­sys Le­me­žis.

Tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­jos pri­im­to­je nu­tar­ty­je pa­žy­mi­ma, kad Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­grįs­tai kons­ta­ta­vo, jog S.Pa­uli­kas įvyk­dė lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas ir in­di­vi­dua­lia­me so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pla­ne nu­ma­ty­tas prie­mo­nes - per dau­giau kaip 7 lais­vės at­ėmi­mo me­tus nu­teis­ta­sis tu­rė­jo tik vie­ną nuo­bau­dą, 9 kar­tus ska­tin­tas už ge­rą el­ge­sį, stro­pų dar­bą ir mo­ky­mą­si.

Pa­brė­žia­ma, kad lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mas anks­čiau lai­ko pa­leis­ti nu­teis­tą­jį S.Pa­uli­ką yra mo­ty­vuo­tas ir pri­im­tas ne­pa­žei­džiant bau­džia­mo­jo pro­ce­so ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Ape­lia­ci­nia­me skun­de vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­si pro­ku­ro­rė bu­vo nu­ro­džiu­si, kad lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­ja ir pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, tai­ky­da­mi nu­teis­ta­jam S.Pa­uli­kui lyg­ti­nį pa­lei­di­mą, pa­žei­dė tei­sės nor­mas. Teis­mo po­sė­džio me­tu tei­sė­jo pa­pra­šy­ta nu­ro­dy­ti mi­nė­tus pa­žei­di­mus, pro­ku­ro­rė at­sa­kė, kad „tei­sės nor­mos pa­žeis­tos ne­bu­vo“.

Pro­ku­ro­rė ape­lia­ci­nia­me skun­de ak­cen­ta­vo lyg­ti­nio pa­lei­di­mo įsta­ty­mo ne­si­lai­ky­mo ir baus­mės sky­ri­mo pa­grin­dus bei tiks­lus, ta­čiau į tai teis­mai at­siž­vel­gia skir­da­mi baus­mę, bet ne lyg­ti­nį pa­lei­di­mą.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ne­bu­vo pa­žeis­ti įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mai tai­kant S.Pa­uli­kui lyg­ti­nį pa­lei­di­mą, to­dėl skun­de iš­dės­ty­ti pro­ku­ro­rės mo­ty­vai ne­su­da­ro pa­grin­do nai­kin­ti mi­nė­tą nu­tar­tį.

Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, kad lyg­ti­nis pa­lei­di­mas nė­ra at­lei­di­mas nuo baus­mės.

„S.Pa­uli­kas iš įka­li­ni­mo įstai­gos pa­leis­tas 1 m. 9 mėn. ir 18 d. anks­čiau, ta­čiau, jei jis per lyg­ti­nio pa­lei­di­mo lai­ko­tar­pį pa­žeis teis­mo nu­sta­ty­tus įpa­rei­go­ji­mus ir bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes, bus grą­žin­tas at­lik­ti li­ku­sią­ją baus­mės da­lį“, - ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je.

Į lais­vę anks­čiau lai­ko pa­leis­tam nu­teis­ta­jam pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes - užd­raus­ta var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas, iš­ei­ti iš na­mų nuo 22 val. iki 6 val., jei­gu tai ne­su­si­ję su dar­bu ar mo­ky­mu­si. Šiuos įpa­rei­go­ji­mus S. Pa­uli­kas tu­rės vyk­dy­ti iki baus­mės ter­mi­no pa­bai­gos – 2016 me­tų lap­kri­čio 8 die­nos.

„Nu­teis­ta­sis S.Pa­uli­kas at­li­ko dau­giau kaip tris ket­vir­tą­sias pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės, o to­kios baus­mės da­lies at­li­ki­mas bū­ti­nas nu­teis­tiems už la­bai su­nkius nu­si­kal­ti­mus, kai pa­skir­ta baus­mė vir­ši­ja 15 me­tų, bet ne­vir­ši­ja 25 me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Eu­ro­pos Ta­ry­ba ne kar­tą at­krei­pė vals­ty­bių na­rių dė­me­sį kuo pla­čiau tai­ky­ti lyg­ti­nį pa­lei­di­mą kaip spe­ci­fi­nę al­ter­na­ty­vą baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je ir prie­mo­nę, ma­ži­nan­čią įka­li­ni­mo truk­mę, ku­ri pa­dė­tų nu­si­kal­tu­siems as­me­nims grįž­ti į vi­suo­me­nę“, - ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me.

Nu­teis­ta­sis ne­da­ly­va­vo po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo skel­bia­ma jam pa­lan­ki nu­tar­tis.

2007 me­tais ne­blai­vus po­li­ci­nin­kas S.Pa­uli­kas Skuo­do ra­jo­ne au­to­mo­bi­liu rė­žė­si į ša­li­ke­le iš mo­kyk­los ei­nan­čius vai­kus ir pa­bė­go iš įvy­kio vie­tos. Trys de­šimt­me­čiai ber­niu­kai žu­vo. Po šio vi­są vi­suo­me­nę su­krė­tu­sio su įvy­kio iš par­ei­gų pa­si­trau­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Rai­mon­das Šu­kys ir ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.