Teismas nutraukė buvusio KOP vado Audronio Navicko nušalinimo bylą
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį nu­trau­kė by­lą dėl bu­vu­sio Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) va­do pul­ki­nin­ko Aud­ro­nio Na­vic­ko nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų. By­la nu­trauk­ta iš­ny­kus gin­čo ob­jek­tui, taip pat kons­ta­tuo­ta, kad by­la ne­pris­kir­ti­na ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų kom­pe­ten­ci­jai.

Teis­mas pa­skel­bė, kad ob­jek­ty­viai ne­bė­ra ga­li­my­bės įpa­rei­go­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją grą­žin­ti par­eiš­kė­ją į par­ei­gas, nes tai jau bu­vo pa­da­ry­ta šie­met va­sa­rio 10 die­ną pri­im­tu spren­di­mu.

„To­dėl gin­či­ja­mas įsa­ky­mas ne­te­ko tei­si­nės ga­lios ir nė­ra pa­grin­do an­trą kar­tą įpa­rei­go­ti at­sa­ko­vą at­lik­ti tuos pa­čius veiks­mus“, – pa­skel­bė teis­mas.

Teis­mas taip pat kons­ta­ta­vo, kad A.Na­vic­kas ne­nu­ro­dė ob­jek­ty­viai pa­grįs­tų ar­gu­men­tų, lei­džian­čių da­ry­ti iš­va­dą, kad gin­či­ja­mas įsa­ky­mas, net ir grą­ži­nus par­eiš­kė­ją į par­ei­gas, jam dar su­ke­lia tei­si­nes pa­sek­mes.

„Nors A.Na­vic­kas tei­gia, kad pa­nai­ki­nus gin­či­ja­mą įsa­ky­mą bū­tų pa­neig­ta vi­suo­me­nė­je su­si­da­riu­si nuo­mo­nė dėl jo ga­li­mai ne­tei­sė­tų veiks­mų, teis­mas ak­cen­tuo­ja, kad re­pu­ta­ci­jos pa­žei­di­mo ar dėl to ki­lu­sios ne­tur­ti­nės ža­los klau­si­mas nė­ra šios by­los nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas“, – pa­skel­bė tei­sė­ja Me­fo­di­ja Po­vi­lai­tie­nė.

Pa­sak jos, nu­tar­tis dėl by­los nu­trau­ki­mo per 7 die­nas die­nas ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui. Nė vie­na iš ša­lių į spren­di­mo pa­skel­bi­mą teis­me pir­ma­die­nį ne­at­vy­ko.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra tei­gu­si, kad A.Na­vic­kas ne­vyk­dė per­nai va­sa­rį Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos spren­di­mo ne­re­mon­tuo­ti ka­ri­nių sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je.

Šie­met jis bu­vo grą­žin­tas į par­ei­gas ir po to ne­il­gai tru­kus at­leis­tas. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ka­riuo­me­nės va­do siū­ly­mu A.Na­vic­ką at­lei­do iš pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos.

Kreip­da­ma­sis į teis­mą A.Na­vic­kas pra­šė jam pri­teis­ti ne­su­mo­kė­tą vi­du­ti­nį tar­ny­bos at­ly­gi­ni­mą – po 127 eu­rus už kiek­vie­ną die­ną nuo įsa­ky­mo pri­ėmi­mo iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo. Jis taip pat pra­šė pri­teis­ti mais­ti­pi­ni­gius – po 5,4 eu­ro už kiek­vie­ną pri­vers­ti­nio ne­bu­vi­mo tar­ny­bo­je die­ną. Teis­me šių rei­ka­la­vi­mų par­eiš­kė­jas at­si­sa­kė, nes jis bu­vo grą­žin­tas į par­ei­gas, jam su­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas bei dels­pi­ni­giai.

Spren­di­mas at­leis­ti KOP va­dą pri­im­tas at­siž­vel­gus į ka­ri­nės žval­gy­bos ver­ti­ni­mą, kad pul­ki­nin­kas men­ki­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą, ka­riuo­me­nės va­dą, sie­kė dis­kre­di­tuo­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą, skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Sraig­tas­par­nių „Mi-8“ siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją per­nai bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.

Da­bar KOP va­do par­ei­gas ei­na Dai­nius Gu­zas.