Teismas nusprendė: imtis papildomų veiksmų dėl M. Gorbačiovo nėra pagrindo
Teis­mas nu­spren­dė, kad ruo­šda­mi Sau­sio 13-osios by­lą teis­mui Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ėmė­si vi­sų ga­li­mų veiks­mų tuo­me­ti­nio So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vo Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo at­žvil­giu.

Per so­vie­tų ag­re­si­ją tė­vo ne­te­ku­siam Ro­ber­tui Po­vi­lai­čiui ne­pa­vy­ko įti­kin­ti tei­sė­sau­gos pra­dė­ti at­ski­rą ty­ri­mą dėl M.Gor­ba­čio­vo vaid­mens ir su­teik­ti jam spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­są. Jis ti­ki­si, jog R.Gor­ba­čio­vas ga­lė­tų bū­ti apk­laus­tas teis­me šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je dėl ka­ri­nin­kų ir ki­tų aukš­tų So­vie­tų Są­jun­gos par­ei­gū­nų at­sa­ko­my­bės kaip pa­pras­tas liu­dy­to­jas – to­kį jo pra­šy­mą teis­mas dar ža­da nag­ri­nė­ti.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma par­eikš­ti įta­ri­mus.

Lie­pos mė­ne­sį ga­lu­ti­ne nu­tar­ti­mi Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė su­tin­kan­tis su pro­ku­ro­rės ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo ar­gu­men­tais, kad by­lo­je nė­ra pa­grin­do at­ski­ram ty­ri­mui dėl „ap­lai­dus va­do par­ei­gų vyk­dy­mo“ ar nau­jam M.Gor­ba­čio­vo sta­tu­sui.

Šiuo me­tu da­lis Sau­sio 13-osios by­los jau per­duo­ta teis­mui ir yra nag­ri­nė­ja­ma. R.Po­vi­lai­tis su tei­si­nin­kais sie­kė, jog spren­di­mai dėl M.Gor­ba­čio­vo bū­tų pri­ima­mi at­ski­ra­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl as­me­nų, ku­rių kal­tei įro­dy­ti pro­ku­ro­rai dar ne­su­rin­ko tiek duo­me­nų, kad by­lą per­duo­tų teis­mui.

Pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je R.Po­vi­lai­tis par­eiš­kė, kad ger­bia to­kį teis­mo spren­di­mą, ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad ne­pra­dė­da­mi ty­ri­mo pro­ku­ro­rai „tu­ri bū­ti įsi­ti­ki­nę, kad as­muo nė­ra įvyk­dęs nu­si­kal­ti­mo“. Jis pri­mi­nė, kad kai ku­rie nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui kal­ti­na­mi ka­ri­nin­kai bu­vo tie­sio­giai pa­val­dūs M.Gor­ba­čio­vui, pa­si­ruo­ši­mas ka­ri­nės jė­gos pa­nau­do­ji­mui Lie­tu­vo­je vy­ko ke­le­tą mė­ne­sių, štur­muo­jant ob­jek­tus da­ly­va­vo So­vie­tų Są­jun­gos re­gu­lia­rio­ji ka­riuo­me­nė, spe­cia­lio­sios pa­jė­gos, bu­vo nau­do­ja­ma su­nkio­ji gink­luo­tė, šaud­me­nys.

„Jei pa­žiū­rė­tu­mė­me į ki­tus įvy­kius, ka­ri­nių pa­jė­gų pa­nau­do­ji­mas prieš ci­vi­lius gy­ven­to­jus vy­ko ir Gru­zi­jo­je, Azer­bai­dža­ne. Kal­ba­me apie dau­gy­bės fak­tų vi­su­mą, įvai­rių liu­dy­to­jų par­ody­mus. Ir šie vi­si duo­me­nys Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai net ne­lei­džia įtar­ti, kad vyk­dant to­kio mas­to ka­ri­nį puo­li­mą tuo­me­ti­nis SSRS vy­riau­siais ka­ri­nių pa­jė­gų va­das bū­tų kaip nors su­si­jęs su šio­mis žu­dy­nė­mis? Sa­ky­čiau, kad tai yra Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo iš­tei­si­ni­mas avan­su, at­si­sa­kant ne­tgi ty­ri­mo jo at­žvil­giu, taip pat ir už­ker­tant ke­lią šio klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mui teis­me“, – tei­gė Sau­sio 13-ąją žu­vu­sio Apo­li­na­ro Po­vi­lai­čio sū­nus.

At­sa­ky­da­ma į R.Po­vi­lai­čio pra­šy­mą, pro­ku­ro­rė pa­žy­mė­jo, kad dar nuo 1992 me­tų bu­vo sten­gia­ma­si gau­ti M.Gor­ba­čio­vo pa­aiš­ki­ni­mus dėl 1991 me­tų sau­sio mė­ne­sio įvy­kių, ta­čiau ban­dy­mai re­zul­ta­tų ne­da­vė.

Anot Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos, Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos į tei­kia­mus tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus ne­rea­ga­vo ar at­si­sa­kė juos vyk­dy­ti nau­do­da­mo­sis Eu­ro­pos kon­ven­ci­jo­je nu­ma­ty­to­mis iš­ly­go­mis. R.Po­vi­la­tis sa­ko pra­šęs Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą tie­sio­giai, ta­čiau to­kį pra­šy­mą ten­kin­ti at­si­sa­ky­ta.

Pro­ku­ro­rė Dai­va Sko­rups­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad esa­mi duo­me­nys ne­lei­džia da­ry­ti iš­va­dos, kad M.Gor­ba­čio­vas ži­no­jo apie ke­ti­na­mus įvyk­dy­ti ka­ri­nius veiks­mus ir kad ne­siė­mė prie­mo­nių šiems veiks­mams nu­trauk­ti.

Anot pro­ku­ro­rės, su­teik­ti M.Gor­ba­čio­vui spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­są nė­ra ga­li­my­bių, nes jis at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra ir nė­ra ki­tų prie­mo­nių, ku­rios įpa­rei­go­tų už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį at­vyk­ti į Lie­tu­vą duo­ti par­ody­mų.

R.Po­vi­lai­tis sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad so­vie­tų pre­zi­den­tas ga­lė­jo ži­no­ti, ta­čiau są­mo­nin­gai ig­no­ra­vo in­for­ma­ci­ją, jog pa­val­di­niai ke­ti­na da­ry­ti bei da­ro ka­ro nu­si­kal­ti­mus, ir ne­siė­mė jo­kių veiks­mų, kad tam bū­tų už­kirs­tas ke­lias.

Sa­vo skun­de jis pri­mi­nė ir tuo­me­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio ne­sėk­min­gą ban­dy­mą te­le­fo­nu su­si­siek­ti su M.Gor­ba­čio­vu.

R.Po­vi­lai­tis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo, kad pra­šy­mas dėl ga­li­mos M.Gor­ba­čio­vo, kaip pa­pras­to liu­dy­to­jo, apk­lau­sos ge­gu­žę įteik­tas by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­tei­kė at­sa­ky­mą, jog pra­šy­mą nag­ri­nės tik vė­les­nė­je by­los sta­di­jo­je, kai bus baig­ta liu­dy­to­jų ir pra­dė­ta nu­ken­tė­ju­sių­jų apk­lau­sa.

„Tas klau­si­mas yra ati­de­da­mas la­bai il­gam, ži­no­me, kad la­bai il­gai už­truks tą at­sa­ky­mą gau­ti (...). Ma­no su­pra­ti­mu, teis­mas vil­ki­na šį klau­si­mą, jį ati­de­da nag­ri­nė­ti ti­krai ne­tin­ka­mu lai­ku, ne­bent ti­ki­ma­si, kad to klau­si­mo iš­vis ne­rei­kės nag­ri­nė­ti. Aš su­pran­tu, kad ti­ki­my­bė yra la­bai ma­ža, kad M.Gor­ba­čio­vas at­vyks, ta­čiau pats kvie­ti­mo iš­siun­ti­mas liu­dy­ti šio­je by­lo­je, ma­no su­pra­ti­mu, yra la­bai svar­bus. Jei liu­dy­to­jas ne­at­vyks ar jam ne­bus lei­džia­ma at­vyk­ti, tai jau bus ki­tos pu­sės, ku­ri ne­lei­džia, at­sa­ko­my­bė“, – ar­gu­men­tus dės­tė R.Po­vi­lai­tis.

Šie­met su­ka­ko 25 me­tai nuo 13-osios nak­ties, kai dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių.

Dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­mi 65 as­me­nys, by­la šių me­tų sau­sį pra­dė­ta nag­ri­nė­ti teis­me. Sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi tai yra vie­na di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je. Vi­si kal­ti­na­mie­ji, iš­sky­rus du, tei­sia­mi už akių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų anks­čiau ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys.