Teismas nurodė Lietuvos pilietės pavardę tapatybės kortelėje rašyti su „w“
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį įpa­rei­go­jo Lie­tu­vos pi­lie­tės pa­var­dę as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je ra­šy­ti su „w“.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos spren­di­mas, ku­riuo ji at­si­sa­kė pri­im­ti pra­šy­mą iš­duo­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę pa­var­de „Pau­wels“, yra ne­pag­rįs­tas, nes pa­gal iš­duo­tą nau­ją san­tuo­kos liu­di­ji­mą par­eiš­kė­jos pa­var­dė pa­keis­ta iš „Pau­vels“ į „Pau­wels“, pra­ne­šė Lie­tu­vos pi­lie­tės tei­ses gy­nęs Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­das.

„Val­dy­ba įpa­rei­go­ta pa­gal par­eiš­kė­jos pa­teik­tą pra­šy­mą iš­duo­ti jai as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę nau­ja pa­var­de „Pau­wels“, – nu­ro­dė teis­mas.

Tai pir­mas teis­mo spren­di­mas dėl ra­šy­bos as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tuo­se. Iki šiol Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas yra iš­nag­ri­nė­jęs pen­kias by­las, ku­rio­se įpa­rei­go­jo įra­šy­ti „w“ į san­tuo­kos ir gi­mi­mo liu­di­ji­mus.

Šei­ma į teis­mą krei­pė­si, kai taip pat teis­mo spren­di­mu Lie­tu­vos pi­lie­tės Er­nes­tos pa­var­dė „Pau­wels“ su „w“ bu­vo įra­šy­ta su­tuok­ti­nių san­tuo­kos liu­di­ji­me, ta­čiau Mig­ra­ci­jos val­dy­ba at­si­sa­kė va­do­vau­tis šiais duo­me­ni­mis ir iš­duo­ti ta­pa­ty­bės kor­te­lę, ku­rio­je Lie­tu­vos pi­lie­tės pa­var­dė bū­tų par­ašy­ta su ne­lie­tu­viš­ka rai­de.

Kaip BNS pa­žy­mė­jo by­lo­je par­eiš­kė­jams at­sto­va­vu­si ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ja, Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do va­do­vė Eve­li­na Ba­li­ko, teis­mas rė­mė­si tuo, jog par­eiš­kė­ja jau yra iš­ko­vo­ju­si tei­sę ra­šy­ti pa­var­dę Pa­uwels su „w“, tai pa­da­ry­ta san­tuo­kos liu­di­ji­me, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų re­gis­tre.

„Pa­žy­mė­ti­na, kad tai ne­reiš­kia, jog ki­tos šei­mos ne­be­tu­rės by­li­nė­tis: kaip ir iki šiol, jos tu­rės ei­ti į teis­mus, kol ne­bus pri­mti ati­tin­ka­mi tei­sės ak­tai“, – BNS sa­kė E.Ba­li­ko.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas penk­ta­die­nį pri­ėmė dar vie­ną pa­lan­kų spren­di­mą pa­var­džių ra­šy­bos by­lo­se, įpa­rei­go­da­mas Kris­ti­nai Wes­ton, už Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pi­lie­čio iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę įra­šy­ti su „W“ san­tuo­kos liu­di­ji­me. Tai bu­vo penk­to­ji by­la, ku­rio­je teis­mas įpa­rei­go­jo įtrauk­ti ori­gi­na­lios ra­šy­bos as­men­var­dį į ofi­cia­lius do­ku­men­tus. Po­ra taip pat krei­pė­si į teis­mą bei lau­kia spren­di­mo dėl pa­so iš­da­vi­mo su „w“.

Šie­met į Lie­tu­vo­je iš­duo­tus san­tuo­kos liu­di­ji­mus įra­šy­ti ir dvie­jų už Bel­gi­jos pi­lie­čių iš­te­kė­ju­sių lie­tu­vių – Mig­lės Wan­tens ir Er­nes­tos Pa­uwels – ori­gi­na­lios pa­var­dės. Mo­te­rys teis­muo­se sie­kia, kad taip pa­var­dės bū­tų par­ašy­tos ir as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tuo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Sei­me svars­to­mi du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.