Teismas nepraranda vilties apklausti Michailą Gorbačiovą
Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ne­pra­ran­da vil­ties liu­dy­to­ju apk­laus­ti bu­vu­sį So­vie­tų są­jun­gos pre­zi­den­tą Mi­chai­lą Gor­ba­čio­vą – jam iš­siųs­ti trys šau­ki­mai.

Tuo me­tu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja to­liau ren­ka pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją ir tiks­li­na įta­ria­mų­jų duo­me­nis Sau­sio 13-osios iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, at­skir­ta­me 2014 me­tų ru­de­nį iš bau­džia­mo­sios by­los, ku­ri šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­me.

Mi­nė­ta­me at­skir­ta­me ty­ri­me įta­ria­mai­siais dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų šiuo me­tu pri­pa­žin­ti 9 Ru­si­jos pi­lie­čiai, ku­riems tiks­li­na­mi įta­ri­mai, o ki­tų 74 as­me­nų at­žvil­giu ren­ka­ma pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja.

Tuo me­tu Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta dau­giau nei 60 as­me­nų, iš­sky­rus du as­me­nis, vi­si ki­ti tei­sia­mi už akių. By­la nag­ri­nė­ja­ma jau me­tus. Šiuo me­tu vyks­ta nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo so­vie­tų ag­re­si­jos apk­lau­sos.

Nors teis­mas tri­mis bū­dais – elek­tro­ni­niu, įpras­ti­niu pa­štu ir per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją iš­siun­tė šau­ki­mus – M.Gor­ba­čio­vo at­sto­vai ti­ki­na nie­ko ne­ga­vę.

Michailas Gorbačiovas /AFP/Scanpix nuotrauka

M.Gor­ba­čio­vo fon­do Mask­vo­je ir jo as­me­ni­nis at­sto­vas spau­dai Vla­di­mi­ras Po­lia­ko­vas BNS sa­kė, kad bu­vęs So­vie­tų są­jun­gos va­do­vas nė­ra ga­vęs jo­kio šau­ki­mo į apk­lau­są.

„O­fi­cia­lių užk­lau­sų dėl at­vy­ki­mo į apk­lau­są ne­bu­vo“, – BNS sa­kė V.Po­lia­ko­vas.

Pa­sak jo, kol nė­ra gau­tas joks šau­ki­mas, M.Gor­ba­čio­vas ne­ver­ti­na sa­vo ga­li­my­bių at­vyk­ti į apk­lau­sas.

Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai gruo­dį iš­siun­tė šau­ki­mus M.Gor­ba­čio­vui dėl apk­lau­sos.

„Ir elek­tro­ni­nis, ir pa­pras­tas pa­štas vie­nu me­tu, be­veik tą pa­čią die­ną į vi­sas vie­tas bu­vo iš­siųs­tas“, – BNS sa­kė tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė.

Per­nai gruo­džio 12 die­ną teis­mas iš­siun­tė šau­ki­mą į M.Gor­ba­čio­vo fon­dą. Šia­me šau­ki­me M.Gor­ba­čio­vui nu­ro­dy­tos vi­sos su­pla­nuo­tos po­sė­džių da­tos, teis­mas nu­ro­dė, kad su­tin­ka su­reng­ti vaiz­do kon­fe­ren­ci­ją šio liu­dy­to­jo apk­lau­sai.

Ka­dan­gi teis­mo siųs­tas laiš­kas ne­grį­žo, teis­mas spren­džia, kad jis pa­sie­kė ad­re­sa­tą. Elek­tro­ni­nio pa­što sis­te­ma pa­pras­tai grei­tai siun­tė­jui pra­ne­ša, kad ne­pa­vy­ko pri­sta­ty­ti elek­tro­ni­nio laiš­ko dėl ne­tiks­laus, klai­din­go ad­re­so ir t.t.

„Bau­džia­mo­sio­se by­lo­se di­de­lės to­kios pra­kti­kos (dėl šau­ki­mų elek­tro­ni­niu pa­štu – BNS) nė­ra, bet teis­mas ban­do iš­nau­do­ti ir iš­nau­do­ja vi­sas ga­li­my­bes M.Gor­ba­čio­vo apk­lau­sai“ ,– BNS sa­kė tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė.

Dar vie­na, tre­čias šau­ki­mas M.Gor­ba­čio­vui, iš­siųs­tas per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius BNS sa­kė, kad pra­ei­tą penk­ta­die­nį, sau­sio 6 die­ną, mi­nis­te­ri­ja Ru­si­jos Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai iš­siun­tė do­ku­men­tus, ku­riais M.Gor­ba­čio­vas kvie­čia­mas liu­dy­ti. At­sa­ky­mas iš Ru­si­jos kol kas nė­ra gau­tas.

„Lie­tu­vo­je jau yra elek­tro­ni­nės by­los, ypač ci­vi­li­nės. Ren­gia­mos vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je, ga­li­me nau­do­tis „Fa­ce­boo­ku“ ir sky­pu. 21 am­žiu­je vi­suo­ti­nės elek­tro­ni­kos am­žiu­je ko­dėl ne­su­tik­ti at­sa­ky­ti į klau­si­mus vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je?“, – sa­kė tei­sė­ja A.K.Ma­ce­vi­čie­nė.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus per­nai yra vie­šai par­eiš­kęs, kad Lie­tu­vos teis­mai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pir­mau­ja pa­gal spren­di­mų vie­ši­ni­mą, elek­tro­ni­nių tech­no­lo­gi­jų die­gi­mą, by­lų skirs­ty­mo skaid­ru­mą, bend­ros in­for­ma­ci­jos apie teis­mus prie­ina­mu­mą, by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus bei ko­mu­ni­ka­ci­jos su ži­niask­lai­da bū­dus.

Šau­ki­me teis­mas ne­tgi pa­pra­šė 85 me­tų M.Gor­ba­čio­vo nu­ro­dy­ti as­me­nį, su ku­riuo ga­li­ma bū­tų pa­lai­ky­ti ry­šį dėl nuo­to­li­nės apk­lau­sos.

Teis­mo šau­ki­me taip pat ra­šo­ma, kad M.Gor­ba­čio­vo pa­var­dę po­sė­džiuo­se mi­nė­jo ki­ti liu­dy­to­jai, to­dėl jo pra­šo­ma pa­pa­sa­ko­ti, ką jis ži­no apie mi­nė­tų įvy­kių ap­lin­ky­bes.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai spa­lį nu­spren­dė M.Gor­ba­čio­vą apk­laus­ti liu­dy­to­ju. Pra­šy­mą apk­laus­ti bu­vu­sį So­vie­tų są­jun­gos ly­de­rį pa­tei­kė per kru­vi­nuo­sius Sau­sio įvy­kius žu­vu­sio Apo­li­na­ro Po­vi­lai­čio sū­nus Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis ir jo ad­vo­ka­tas.

Bu­vęs so­vie­tų spe­cia­lio­sios pa­skir­ties bū­rio „Al­fa“ va­do­vas kal­ti­na­ma­sis Sau­sio 13-osios by­lo­je Mi­chai­las Go­lo­va­to­vas per­nai rugp­jū­čio pa­bai­go­je bū­da­mas Mask­vo­je par­eiš­kė, kad kru­vi­nie­ji Sau­sio 13-osios įvy­kiai ne­ga­lė­jo vyk­ti be M.Gor­ba­čio­vo ži­nios.

„Kiek kar­tų da­ly­va­vau ge­si­nant gais­rus, pra­de­dant Kal­nų Ka­ra­ba­chu, Du­šan­bė, Ba­ku, Tbi­li­siu ir bai­giant Vil­niu­mi, sa­ky­ti, kad mes at­skri­do­me į Vil­nių pa­tys, kad mums nie­kas ne­da­vė įsa­ky­mo... To bū­ti ne­ga­li! Mū­sų bū­riui ga­lė­jo va­do­vau­ti tik KGB va­do­vas, ga­vęs nu­ro­dy­mą Po­lit­biu­ro ar­ba vy­riau­sio­jo gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­do“, – kal­bė­jo M.Go­lo­va­to­vas.

„Pra­bė­gus 25 me­tams vie­na­reikš­miš­kai sa­kau, kad tai bu­vo iš­da­vys­tė – cen­tri­nės val­džios, as­me­niš­kai Gor­ba­čio­vo, ku­ris šian­dien bū­da­mas 85 me­tų el­gia­si taip, kaip ir 1991-ai­siais – tą pri­si­me­nu, o to ne­pri­si­me­nu“, – pri­dū­rė jis.

2011 me­tų lie­pą pa­gal Lie­tu­vos iš­duo­tą Eu­ro­pos areš­to or­de­rį KGB ka­ri­nin­kas M.Go­lo­va­to­vas bu­vo su­lai­ky­tas Aus­tri­jos sos­ti­nės Vie­nos oro uos­te, bet ne­praė­jus nė par­ai pa­leis­tas. Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­nai tuo­met griež­tai kri­ti­ka­vo Aus­tri­ją, o ši ti­ki­no, kad jai trū­ko duo­me­nų įta­ria­mą­jį per­duo­ti Lie­tu­vai.

Bu­vęs so­vie­tų Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to va­do­vas, Sau­sio 13-osios by­lo­je taip pat kal­ti­na­mas ge­ne­ro­las Al­gi­man­tas Nau­džiū­nas per­nai rugp­jū­tį Mask­vo­je tei­gė, kad as­me­niš­kai M.Gor­ba­čio­vas įsa­kė vyk­dy­ti spe­cia­lią­ją ope­ra­ci­ją Vil­niu­je.

„Ka­ri­nia­me pa­si­ta­ri­me man da­ly­vau­jant Gor­ba­čio­vas as­me­niš­kai da­vė įsa­ky­mą pra­dė­ti tri­jų ob­jek­tų, ku­riuos užė­mė Lie­tu­vos pro­pa­gan­dis­tai, iš­lais­vi­ni­mo ope­ra­ci­ją. Iš šių tri­jų ob­jek­tų – Spau­dos rū­mų, te­le­cen­tro – lie­jo­si pur­vas ant Ko­mu­nis­tų par­ti­jos, So­vie­tų Są­jun­gos“, – sa­kė A.Nau­džiū­nas.

Pa­sak jo, per Sau­sio įvy­kius Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je iš vi­so bu­vo dis­lo­kuo­ta apie pu­sė mi­li­jo­no so­vie­tų ka­rių: „Tai bu­vo mil­ži­niš­ka jė­ga, ku­ri ga­lė­jo pa­kil­ti ir nu­šluo­ti lie­tu­viš­ką vir­šū­nė­lę“.

Pats M.Gor­ba­čio­vas anks­čiau yra ne­igęs, kad da­vė įsa­ky­mą šau­dy­ti Vil­niu­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių. Šim­tai žmo­nių bu­vo su­žeis­ti.

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Lais­vės gy­nė­jų die­na.