Teismas neleido apriboti rusiško kanalo transliacijų
Teis­mas penk­ta­die­nį at­me­tė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pra­šy­mą trims mė­ne­siams ap­ri­bo­ti Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos „Ren TV Bal­tic“ ne Eu­ro­pos Są­jun­go­je par­eng­tų lai­dų trans­lia­ci­jas.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo (VAAT) at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

Teis­mas, įver­ti­nęs LRTK spren­di­mą bei „Ren TV Bal­tic“ lai­dos įra­šą, nu­ta­rė, kad ko­mi­si­ja ne­nu­ro­dė fak­ti­nių spren­di­mo ap­lin­ky­bių ir ne­pa­tei­kė jų tei­si­nio įver­ti­ni­mo.

„Nei spren­di­me, nei pra­šy­me teis­mui ne­nu­ro­dy­ta, ko­kie kon­kre­tūs te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­je „Pak­ly­di­mo te­ri­to­ri­ja“ nu­ro­dy­ti tei­gi­niai (in­for­ma­ci­ja) lei­do ko­mi­si­jai pa­da­ry­ti iš­va­dą dėl ati­tin­ka­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. Nė­ra įvar­din­ta, ko­kia kon­kre­čiai pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja (nu­ro­dant ci­ta­tas) yra ver­ti­na­ma kaip ten­den­cin­ga ir ša­liš­ka, ko­kie kon­kre­tūs pa­sta­ro­jo me­to įvy­kiai yra mi­ni­mi, ko­kia in­for­ma­ci­ja, pa­skleis­ta prog­ra­mos siu­že­tuo­se lai­ky­ti­na fak­tais, ko­kia in­for­ma­ci­ja kurs­to ka­rą, ko­kia - ne­apy­kan­tą“, - ra­šo­ma teis­mo spren­di­me.

Pa­sak teis­mo, spren­di­me, ku­rį ko­mi­si­ja pra­šo sank­cio­nuo­ti, nu­ro­dy­ta tik re­zo­liu­ci­nė da­lis, bet nė­ra mo­ty­vų, pa­grin­džian­čių jos pri­ėmi­mą: „To­dėl teis­mas ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do ten­kin­ti ko­mi­si­jos pra­šy­mą ir sank­cio­nuo­ti jos spren­di­mą“.

Nu­tar­tis ga­li bū­ti skun­džia­ma per sep­ty­nias die­nas.

LRTK spren­di­mą dėl ne ES par­eng­tų „Ren TV Bal­tic“ lai­dų trans­lia­ci­jų ap­ri­bo­ji­mo pri­ėmė tre­čia­die­nį, nu­ro­dy­da­ma, kad per­nai lap­kri­čio 19 die­ną ro­dy­to­je lai­do­je „Pak­ly­di­mo te­ri­to­ri­ja“ bu­vo kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta.

„Lai­do­je bu­vo ten­den­cin­gai ir ša­liš­kai sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­ro­jo me­to įvy­kius Ukrai­no­je, kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta ukrai­nie­čiams ir tei­sė­tai Ukrai­nos val­džiai, Ukrai­nos su­ve­re­nu­mą ir vien­ti­su­mą re­mian­čioms ES ir NA­TO vals­ty­bėms“, - nu­ro­dė LRTK at­sto­vai.

Šią LRTK nuo­mo­nę par­ėmė ir du eks­per­tai - Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Me­di­jų ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas And­rius Šu­mi­nas ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Žy­gin­tas Pe­čiu­lis.