Teismas neapklaus prezidentės
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį at­me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mą apk­laus­ti pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę jos at­sto­vės spau­dai Dai­vos Ul­bi­nai­tės by­lo­je.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad pre­zi­den­tė ne­bu­vo by­lo­je nag­ri­nė­ja­mų įvy­kių da­ly­vė.

Teis­mas ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­ja by­lą, ku­rio­je D.Ul­bi­nai­tė bu­vo iš­tei­sin­ta dėl kal­ti­ni­mų at­sklei­dus vals­ty­bės pa­slap­tį. Pro­ku­ro­ras su iš­tei­si­ni­mu ne­su­tin­ka ir pra­šo jai skir­ti dau­giau kaip 9 tūkst. eu­rų bau­dą bei ati­mti tei­sę tre­jus me­tus dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Teis­mas an­tra­die­nį taip pat at­me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mus pa­kar­to­ti­nai apk­laus­ti BNS re­dak­to­rę Jū­ra­tę Da­mu­ly­tę Se­mė­nie­nę ir įpa­rei­go­ti ją at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, ta­čiau su­ti­ko pa­pil­do­mai apk­laus­ti D.Ul­bi­nai­tę ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­ną Vid­man­tą Ka­la­dins­ką.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo pra­dė­tas 2013 me­tų spa­lį, kai nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­skel­bė apie VSD pers­pė­ji­mus, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš ša­lies va­do­vus.

Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė J.Da­mu­ly­tė Se­mė­nie­nė teis­mui at­si­sa­kė at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, pa­gal ku­rį bu­vo par­eng­tas pra­ne­ši­mas apie VSD pers­pė­ji­mus.

Per­da­vus by­lą teis­mui, D.Ul­bi­nai­tė pa­si­trau­kė iš pre­zi­den­tės ko­man­dos, ta­čiau po pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo iš­tei­si­na­mo­jo nuo­spren­džio vėl su­grį­žo į at­sto­vės spau­dai par­ei­gas.

Teis­mas yra pa­skel­bęs, kad šia­me ty­ri­me ne­tei­sė­tai klau­sy­ta­si nau­jie­nų agen­tū­ros BNS dar­buo­to­jų po­kal­bių. Teis­mas taip pat pri­pa­ži­no, kad BNS re­dak­to­rė ne­pag­rįs­tai bu­vo įpa­rei­go­ta at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, ne­tei­sė­ta pri­pa­žin­ta ir jos na­muo­se at­lik­ta kra­ta.