Teismas: Medininkų žudynių kaltininko negalima išleisti
Iki gy­vos gal­vos Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je nu­teis­tas Kons­tan­ti­nas Mi­chai­lo­vas (bu­vęs Ni­ku­li­nas) ne­ga­li bū­ti pa­leis­tas iš su­ėmi­mo, nes jo pa­bė­gi­mo ga­li­my­bė yra rea­li.

Tai penk­ta­die­nį pa­skel­bė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs nu­teis­to­jo pra­šy­mą pa­leis­ti jį iš su­ėmi­mo dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos. K. Mi­chai­lo­vas tei­gė, kad dėl aš­tuo­ne­rius me­tus trun­kan­čio, jo ma­ny­mu, ne­pag­rįs­to ka­li­ni­mo, pa­blo­gė­jo jo svei­ka­ta, lai­ku ne­bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai.

Ki­tų me­tų sau­sį nu­teis­ta­jam Vil­niu­je bus at­lie­ka­ma pla­ni­nė šir­dies ope­ra­ci­ja, ku­rios me­tu bus im­plan­tuo­tas sti­mu­lia­to­rius. „At­krei­piu Jū­sų dė­me­sį, kad šios ne­ga­ty­vios pa­sek­mės iš da­lies at­si­ra­do ir dėl tos prie­žas­ties, kad, ne­pai­sant daug­kar­ti­nių ma­no krei­pi­mų­si, pra­šy­mų bei tar­pi­nin­ka­vi­mų, per pa­sta­ruo­sius dve­jus su vir­šum me­tų, aš ne­su­lau­kiau sa­va­lai­kio pro­fe­sio­na­laus me­di­ci­ni­nio iš­ty­ri­mo ir ne­ga­vau sa­va­lai­kės me­di­ci­nos pa­gal­bos, apie ką ne vie­ną sie­kį Jus in­for­ma­vau“, - ra­šo­ma K. Mi­chai­lo­vo par­eiš­ki­me Ape­lia­ci­niam teis­mui.

Ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad kar­do­mo­sios prie­mo­nės su­ėmi­mo pa­grin­dai nė­ra iš­ny­kę, teis­mas taip pat at­krei­pė dė­me­sį į nu­teis­to­jo pa­bė­gi­mo ga­li­my­bę pa­lei­dus jį į lais­vę. Nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jai Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai Sau­lius Ver­sec­kas ir Ro­lan­das Stan­ke­vi­čius sie­kia, kad kal­ti­ni­mai nu­žu­dy­mu K. Mi­chai­lo­vui bū­tų perk­va­li­fi­kuo­ti į nu­si­kal­ti­mą žmo­niš­ku­mui.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad K. Mi­chai­lo­vas, dirb­da­mas So­vie­tų są­jun­gos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­me­nės ypa­tin­go­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio (OMON) mi­li­ci­nin­ku, veik­da­mas šio bū­rio va­do Čes­la­vo Mly­ni­ko su­bur­to­je or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, kar­tu su to pa­ties bū­rio mi­li­ci­nin­kais And­re­ju­mi Lak­tio­no­vu ir Alek­sand­ru Ry­žo­vu, ty­čia nu­žu­dė tar­ny­bos par­ei­gas vyk­džiu­sius Lie­tu­vos mui­ti­nės ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nus An­ta­ną Mus­tei­kį, Sta­nis­la­vą Or­la­vi­čių, Ri­čar­dą Ra­ba­vi­čių, Al­gir­dą Kaz­laus­ką, Juo­zą Ja­no­nį, Al­gi­man­tą Juo­za­ką ir Min­dau­gą Ba­la­va­ką bei pa­si­kė­si­no nu­žu­dy­ti To­mą Šer­ną.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dy­je ra­šo­ma, kad 1991 me­tų lie­pos 30-osios ry­tą Ry­gos OMON va­das Č. Mly­ni­kas spe­cia­lių­jų gru­pių „Del­ta-1“, „Del­ta-2“ mi­li­ci­nin­kams da­vė nu­ro­dy­mą ruo­štis ke­lio­nei į Vil­nių. Lie­pė pa­siim­ti ne­per­šau­na­mų lie­me­nių, gink­lų, sprog­me­nų. Omo­ni­nin­kai pa­siė­mė jo­kio­se aps­kai­to­se ne­už­fik­suo­tus 7,62 mm ka­lib­ro au­to­ma­tus AKM, ku­rie bu­vo pa­grob­ti iš Ry­gos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos ir nau­do­ja­mi įvai­rio­se ope­ra­ci­jo­se.

Gink­luo­tės kon­vo­ja­vi­mas iš Vil­niaus te­bu­vo ofi­cia­li ke­lio­nės dings­tis. Iš vie­nuo­li­kos ry­gie­čių, skir­tin­gu lai­ku at­vy­ku­sių dviem au­to­mo­bi­liais, Vil­niaus OMON ba­zė­je Va­la­kam­piuo­se pa­si­li­ko sep­ty­ni – li­ku­sie­ji tą pa­tį va­ka­rą grį­žo na­mo.

K. Mi­chai­lo­vas Ape­lia­ci­niam teis­mui tei­gė, kad Me­di­nin­kų žu­dy­nių lai­ko­tar­piu su ki­tais omo­ni­nin­kais bu­vo Vil­niaus OMON ba­zės te­ri­to­ri­jo­je ir ne­bu­vo jos pa­li­kęs iki pat iš­vyks­tant į Ry­gą.

Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­los nag­ri­nė­ji­mas Ape­lia­ci­nia­me teis­me už­tru­ko dau­giau nei tre­jus me­tus - pir­ma­sis po­sė­dis įvy­ko 2012 me­tų sau­sį.

Per šį lai­ko­tar­pį teis­mas gy­ny­bos ir pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu apk­lau­sė liu­dy­to­jus, siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus į Lat­vi­ją ir Ru­si­ją dėl bu­vu­sių omo­ni­nin­kų apk­lau­sų, ta­čiau pa­sta­rie­ji pra­šy­mai ne­bu­vo įvyk­dy­ti.

Ma­no­ma, kad ver­dik­tą šio­je by­lo­je Ape­lia­ci­nis teis­mas skelbs ru­de­nį.

Lat­vi­jos pi­lie­tį K. Mi­chai­lo­vą 2007 me­tų lap­kri­čio 28 die­ną su­lai­kė Lat­vi­jos tei­sė­sau­ga, rem­da­ma­si Lie­tu­vos iš­duo­tu Eu­ro­pos areš­to or­de­riu. Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jis lai­ko­mas nuo 2008-ųjų sau­sio. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad tei­sia­ma­sis yra įgi­jęs ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę.