Teismas leido sustabdyti „Ren TV Baltic“ laidų retransliacijas
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT) lei­do su­stab­dy­ti te­le­vi­zi­jos „Ren TV Bal­tic“ re­trans­lia­ci­jas Lie­tu­vo­je trims mė­ne­siams.

Kaip BNS in­for­ma­vo VAAT at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė, teis­mas ket­vir­ta­die­nį sank­cio­na­vo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) spren­di­mą, kai bu­vo pa­teik­ti pa­pil­do­mi ar­gu­men­tai, jog te­le­vi­zi­jos ro­dy­to­je lai­do­je kurs­ty­ta ne­apy­kan­ta ir ka­ras.

„Teis­mas, su­si­pa­ži­nęs su sau­sio 12 die­nos LRTK spren­di­mo tu­ri­niu ir lai­dos vaiz­do įra­šu, nu­spren­dė, kad ko­mi­si­jos spren­di­mas yra tei­sė­tas, pa­grįs­tas, o nu­ma­ty­ta tai­ky­ti prie­mo­nė yra pro­por­cin­ga pa­da­ry­tam nu­si­žen­gi­mui. Teis­mui pa­teik­ti įro­dy­mai be­są­ly­giš­kai pa­tvir­ti­no, kad prog­ra­mo­je iš ti­krų­jų kryp­tin­gai bu­vo for­muo­ja­ma žiū­ro­vų nuo­mo­nė, jog Va­ka­rų pa­sau­lio vals­ty­bės sie­kia su­griau­ti Ukrai­nos ir Ru­si­jos san­ty­kius bei des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­ti re­gio­ne. Ty­čia bu­vo pa­skleis­ta me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja apie Ukrai­nos is­to­ri­ją ir san­ty­kius su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, tai pat ir su Bal­ti­jos ša­lių tau­to­mis, kad bu­vo kurs­to­ma ne­apy­kan­ta Ukrai­nai ir ukrai­nie­čių tau­tai, Ame­ri­kai, Len­ki­jai, Bal­ti­jos vals­ty­bėms“, - BNS sa­kė S.Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

Pa­sak jos, teis­mas ne­ver­ti­no ko­mi­si­jos pa­skir­tų prie­mo­nių tiks­lin­gu­mo, ka­dan­gi tai iš­skir­ti­nė ko­mi­si­jos tei­sė.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pra­ėju­sį penk­ta­die­nį bu­vo at­me­tęs ana­lo­giš­ką LRTK pra­šy­mą mo­ty­vuo­da­mas, jog pa­si­ge­do kon­kre­čių ko­mi­si­jos nuo­ro­dų, ku­rie tei­gi­niai lai­do­je kurs­tė ka­rą ir ne­apy­kan­tą, ko­kia in­for­ma­ci­ja yra ver­ti­na­ma kaip ten­den­cin­ga ir ša­liš­ka.

Ko­mi­si­ja spren­di­mą pri­ėmė nu­ro­dy­da­ma, kad per­nai lap­kri­čio 19 die­ną ro­dy­to­je lai­do­je „Pak­ly­di­mo te­ri­to­ri­ja“ kurs­ty­tas ka­ras ir ne­apy­kan­ta.

Teis­mui LRTK šią sa­vai­tę pa­tei­kė pa­pil­do­mus spren­di­mo ar­gu­men­tus bei ci­ta­tas, taip pat Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų iš­va­das, pri­ta­rian­čias ko­mi­si­jos nuo­mo­nei. Anks­čiau LRTK eks­per­tų iš­va­das bu­vo pa­tvir­ti­nę ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to eks­per­tai Žy­gin­tas Pe­čiu­lis ir And­rius Šu­mi­nas.

Per­nai trims mė­ne­siams dėl to­kių pat prie­žas­čių jau bu­vo su­stab­dy­tos ka­na­lų „NTV Mir“ ir „RTR pla­ne­ta“ trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je, už­per­nai - Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (BPK) re­trans­lia­vi­mas.

Be to, gruo­dį Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja nu­spren­dė ini­ci­juo­ti ru­siš­kų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų „RTR Pla­ne­ta“ ir „ NTV Mir Lit­hua­nia“ re­trans­lia­ci­jos su­stab­dy­mą me­tams, nu­sta­čius, kad jie pa­kar­to­ti­nai ga­lė­jo kurs­ty­ti ne­san­tai­ką.