Teismas leido suimti sprogimu prie Prezidentūros grasinusį vyrą
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas penk­ta­die­nio ry­tą pa­ten­ki­no pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą trims mė­ne­siams su­im­ti vy­rą, ku­ris tre­čia­die­nį gra­si­no prie Pre­zi­den­tū­ros su­kel­ti spro­gi­mą.

Vil­niaus po­li­ci­jos tei­gi­mu, su­lai­ky­tas vy­ras yra psi­chiš­kai ne­sta­bi­lus, jo rei­ka­la­vi­mai bu­vo la­bai mig­lo­ti ir ne­su­si­ję nei po­li­ti­ka.

Pro­ku­ro­ras Li­nas Kup­ru­se­vi­čius žur­na­lis­tams sa­kė, kad įta­ria­mo­jo el­ge­sys jam ke­lia abe­jo­nių, ki­tą sa­vai­tę jis kreip­sis dėl įta­ria­mo­jo me­di­ci­ni­nės eks­per­ti­zės. Vy­rui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ke­ti­ni­mo įvyk­dy­ti te­ro­ris­ti­nį nu­si­kal­ti­mą. Pro­ku­ro­ras pa­žy­mė­jo, kad par­eikš­tas įta­ri­mas yra pir­mi­nis ir ty­ri­mo me­tu ga­li keis­tis.

„Bū­da­mas lais­vė­je ga­li da­ry­ti nau­jas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, tai yra įvyk­dy­ti gra­si­ni­mus, ku­riais jia yra įta­ria­mas. Jis aiš­ki­na mo­ty­vus, ta­čiau jie yra ga­na prieš­ta­rin­gi, to­dėl šiai die­nai ne­no­rė­čiau jų iš­skir­ti, tai yra ty­ri­mo da­ly­kas“, - sa­kė pro­ku­ro­ras.

Ve­da­mas į teis­mo sa­lę, vy­riš­kis žur­na­lis­tams tei­gė, kad taip elg­tis prie Pre­zi­den­tū­ros jį ver­tė ban­di­tai. Vy­ras po­sė­dy­je su­ti­ko su pro­ku­ro­ro jam siū­lo­ma kar­do­mą­ja prie­mo­ne ir su­ėmi­mui ne­prieš­ta­ra­vo. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo vals­ty­bės skir­ta ad­vo­ka­tė.

Vy­ro la­ga­mi­ne, ku­rį jis tre­čia­die­nį at­si­ne­šė prie Pre­zi­den­tū­ros, sprog­me­nų ne­ras­ta, ja­me bu­vo tuš­ti bu­te­liai. Įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas pa­nau­do­jus elek­tro­šo­ką.

Po­li­ci­ja iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka dėl pa­si­kė­si­ni­mo at­lik­ti te­ro­ro ak­tą.

Dėl vy­ro skelb­tų gra­si­ni­mų po­li­ci­ja tre­čia­die­nio po­pie­tę bu­vo apt­vė­ru­si te­ri­to­ri­ją ap­link Pre­zi­den­tū­rą Vil­niaus cen­tre, jos dar­buo­to­jai par­ei­gū­nų ra­gi­ni­mu pa­li­ko dar­bo vie­tas. Kai bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, pre­zi­den­tė bu­vo iš­vy­ku­si iš Pre­zi­den­tū­ros, sa­kė jos at­sto­vė spau­dai.