Teismas kreipėsi į generalinį prokurorą dėl N. Puteikio neliečiamybės panaikinimo
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­da­mas pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka gau­tą par­eiš­kė­jos skun­dą, ku­ria­me Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis kal­ti­na­mas šmeiž­tu, krei­pė­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pra­šy­da­mas kreip­tis į Sei­mą dėl jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, pir­ma­die­nį pra­ne­šė teis­mas.

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka skun­dą pa­tei­ku­si par­eiš­kė­ja nu­ro­do, kad Sei­mo na­rys N.Pu­tei­kis sa­vai­traš­ty­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ apš­mei­žė jos tė­vą ir su­men­ki­no jos pa­čios re­pu­ta­ci­ją. Su­da­rė klai­din­gą įspū­dį apie jos šei­mą, dėl ku­rių nu­ken­tė­jo ir ji, ir jos šei­mos na­riai.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis ir nu­si­kal­ti­mu kal­ti­na­mas as­muo šau­kia­mi pas tei­sė­ją su­tai­kin­ti. Jei­gu su­in­te­re­suo­ti as­me­nys su­si­tai­ko, pro­ce­sas dėl skun­do nu­trau­kia­mas. Teis­mo duo­me­ni­mis, ba­lan­džio 15 die­ną vy­ku­sio tai­ko­mo­jo po­sė­džio me­tu šie as­me­nys ne­su­si­tai­kė, to­dėl pri­im­ta nu­tar­tis nu­ken­tė­ju­sio­sios skun­dą per­duo­ti nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je.

Teis­mo pri­im­to­je nu­tar­ty­je pa­žy­mi­ma, kad Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, jog Sei­mo na­rio as­muo yra ne­lie­čia­mas. Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą tik ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tu­ri tei­sę kreip­tis į Sei­mą dėl Sei­mo na­rio pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ėmi­mo ar ki­to­kio jo lais­vės su­var­žy­mo.

Šia­me by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se skel­bia­ma per­trau­ka iki kol bus gau­tas at­sa­ky­mas dėl lei­di­mo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn Sei­mo na­rį N.Pu­tei­kį.