Teismas: kratos „tvarkiečių“ būstinėse buvo teisėtos
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se Vil­niu­je kra­tos at­lik­tos tei­sė­tai, nu­ta­rė Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas.

Ra­šy­ti­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs par­ti­jos skun­dą dėl kra­tų, teis­mas jį at­me­tė ir pa­li­ko ga­lio­ti Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį dėl lei­di­mo at­lik­ti kra­tas, BNS pra­ne­šė apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė Jo­li­ta Gu­de­lie­nė.

Anot jos, ka­dan­gi teis­mo nu­tar­tis su­si­ju­si su iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, spren­di­mo mo­ty­vai ne­skel­bia­mi.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis ne­skun­džia­ma.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ teis­mui bu­vo aps­kun­du­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) agen­tų at­lik­tas kra­tas ir poė­mius jos būs­ti­nė­se Vil­niu­je, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą va­di­na­mo­jo­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) by­lo­je.

„Ma­to­me, kad STT veiks­mai ir ne tik STT, bet ir teis­mo to­kie ap­lai­du­mo (veiks­mai - BNS) ar ty­čia pa­da­ry­ta, įra­šy­ta, kad kra­tas ga­li­ma da­ry­ti „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ būs­ti­nė­se, bet ne­pa­ra­šy­ti ad­re­sai. Tai reiš­kia, kad ga­li da­ry­ti ne tik Vil­niu­je, ga­li da­ry­ti ir Šiau­liuo­se, ir Pa­gė­giuo­se“, - skun­do mo­ty­vus žur­na­lis­tams yra mi­nė­jęs „tvar­kie­čių“ vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys, bu­vęs Pa­gė­gių me­ras Kęs­tas Koms­kis.

Anks­čiau par­ti­ja tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų veiks­mus yra pa­va­di­nu­si per­tek­li­niais ir ne­pro­por­cin­gais.

Spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui pra­ėju­siais me­tais VRM vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mia­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­ta ke­lio­li­ka kra­tų.

Dviem par­oms bu­vo su­lai­ky­ti bu­vęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Juo­ce­vi­čius, bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Dai­lio Al­fon­so Ba­ra­kaus­ko pa­ta­rė­jas Er­vi­nas Rais­tens­kis, ži­no­mas te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris Ro­lan­das Skais­gi­rys, vie­šo­sios įstai­gos „Pra­das me­dia“ di­rek­to­rius Jus­ti­nas Gar­liaus­kas ir bend­ro­vės „NTSer­vi­ce“ va­do­vas Pei­sa­chas Ka­čer­gins­kis.

Poė­mis at­lik­tas ir Sei­me, pa­im­tas bu­vu­sio par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus, da­bar­ti­nio par­la­men­ta­ro Ri­man­to Ru­čio kom­piu­te­ris.

At­lie­kant šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju apk­laus­tas ir D.A.Ba­ra­kaus­kas. Apk­lau­sos iš­va­ka­rė­se jis at­sis­ta­ty­di­no iš vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gų.