Teismas kaltu pripažino D. Kedžio bendrininką R. Ivanauską
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį Drą­siaus Ke­džio bend­ri­nin­ką Rai­mun­dą Iva­naus­ką pri­pa­ži­no kal­tu dėl kurs­ty­mo ir pa­dė­ji­mo nu­žu­dy­ti bei sky­rė jam aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Ki­ta kal­ti­na­mo­ji – Eg­lė Ba­raus­kai­tė – dėl vi­sų kal­ti­ni­mų iš­tei­sin­ta.

Iš R.Iva­naus­ko pri­teis­ta per 170 tūkst. eu­rų ža­los at­ly­gi­ni­mo by­los nu­ken­tė­ju­siems – nu­žu­dy­tų­jų ar­ti­mie­siems. Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti lai­ki­ną nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mą nu­teis­to­jo bu­tui, sie­kiant už­ti­krin­ti ieš­ki­nių at­ly­gi­ni­mą.

„Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, įver­ti­no vi­sus by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus, nu­sta­tė, kad tų įro­dy­mų yra pa­kan­ka­mai, kad R.Iva­naus­kas kurs­tė Min­dau­gą Ža­li­mą pa­dė­ti nu­žu­dy­ti ke­tu­ris as­me­nis ir sa­vo veiks­mais, pa­ta­ri­mais, pa­ža­dė­ji­mu pa­slėp­ti pa­da­rė tas vei­kas, ku­rios bu­vo in­kri­mi­nuo­tos jam“, – po nuo­spren­džio žur­na­lis­tams sa­kė tei­sė­ja Dai­va Kaz­laus­kie­nė.

Tuo me­tu tei­sė­jai ma­no, kad E.Ba­raus­kai­tę pri­pa­žin­ti kal­ta by­lo­je su­rink­tų įro­dy­mų ne­pa­kan­ka.

Pro­ku­ra­tū­ra kau­nie­čius R.Iva­naus­ką ir E.Ba­raus­kai­tę kal­ti­no su­kurs­čius pa­da­ry­ti la­bai su­nkią nu­si­kals­ta­mą vei­ką – jie esą ra­gi­no D.Ke­dį 2009 me­tų ru­de­nį nu­žu­dy­ti tei­sė­ją Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių, Vio­le­tą Na­ru­še­vi­čie­nę, Lai­mu­tę Stan­kū­nai­tę ir And­rių Ūsą.

Jie kal­tin­ti dar ir tuo, kad pla­nuo­jant ren­gia­mų nu­žu­dy­mų de­ta­les, da­vė pa­ta­ri­mų dėl nu­žu­dy­mų ei­gos, ra­do ga­li­mą bend­ri­nin­ką, kar­tu su D.Ke­džiu ap­ta­ri­nė­jo slaps­ty­mo­si vie­tas bei at­si­trau­ki­mo ke­lius, po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­klai­di­ni­mo tak­ti­ką, da­ly­va­vo už­ti­kri­nant D.Ke­džio slaps­ty­mą­si po jo pla­nuo­ja­mų nu­žu­dy­mų.

Anot pro­ku­ra­tū­ros, R.Iva­naus­kas ir E.Ba­raus­kai­tė da­ly­va­vo iš­ban­dant nu­žu­dy­muo­se nu­ma­ty­tą nau­do­ti pis­to­le­tą su gar­so slo­pin­tu­vu bei ne­per­šau­na­mas lie­me­nes. D.Ke­dys įta­ria­mas nu­žu­dęs J.Fur­ma­na­vi­čių ir V.Na­ru­še­vi­čie­nę. Vė­liau ir jis, ir A.Ūsas, pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, žu­vo per ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­sta­tė, kad R.Iva­naus­kas su E. Ba­raus­kai­te ir D.Ke­džiu at­vy­ko Min­dau­gą Ža­li­mą, ku­rios šio­je by­lo­je bu­vo liu­dy­to­jas, ir įkal­bi­nė­jo jį pa­dė­ti D.Ke­džiui „žu­dy­ti vel­nius“, iš­dės­tė, ką pla­nuo­ja da­ry­ti: pra­dė­ti nuo Kau­no apy­gar­dos tei­sė­jo J. Fur­ma­na­vi­čių, po to va­žiuo­ti pas se­se­ris Stan­kū­nai­tes, vė­liau – pas vy­rą, ku­rį jie kal­ti­no pe­do­fi­li­ja. Vy­rai bu­vo ap­gal­vo­ję marš­ru­tą, ži­no­jo, kur bus pla­nuo­ja­mi nu­žu­dy­ti žmo­nės.