Teismas: K. Ramonas padėjo nuslėpti informaciją apie „Snorą“
Bu­vęs ko­mer­ci­nių ban­kų „pri­žiū­rė­to­jas“ Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas pri­pa­žin­tas kal­tu, su­da­ręs ga­li­my­bę da­bar jau ban­kru­ta­vu­siam ban­kui „Sno­ras“ il­gą lai­ką slėp­ti in­for­ma­ci­ją apie ti­krą­ją jo tur­to pa­dė­tį.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį at­me­tė K.Ra­mo­no skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo prieš me­tus pri­im­tą nu­tar­tį, BNS in­for­ma­vo pro­ku­ro­ras Da­rius Stan­ke­vi­čius.

„Pir­mos ins­tan­ci­jos pir­muo­ju nuo­spren­džiu jam pa­skir­ta bau­da, jis pri­pa­žin­tas kal­tu, šian­dien at­mes­tas jo ape­lia­ci­nis skun­das“, - BNS sa­kė D.Stan­ke­vi­čius.

K.Ra­mo­nas BNS tei­gė ke­ti­nan­tis skųs­ti teis­mo spren­di­mą.

„Ži­no­ma, jei aš bu­čiau ne­ke­ti­nęs, ne­bū­čiau skun­dęs an­trai ins­tan­ci­jai“, - BNS sa­kė K.Ra­mo­nas.

Jis taip pat tei­gė ne­at­si­sa­kan­tis pla­nų kreip­tis į Stras­bū­ro Žmo­gaus tei­sių teis­mą, jei ga­lu­ti­nai pra­lai­mė­tų Lie­tu­vo­je.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas per­nai ko­vą pri­pa­ži­no K.Ra­mo­ną kal­tu ir sky­rė jam 7,5 tūkst. eu­rų (26 tūkst. li­tų) bau­dą.

K.Ra­mo­nas bu­vo kal­ti­na­mas, kad il­gą lai­ką są­mo­nin­gai ban­kui „Sno­ras“ lei­do nuo Lie­tu­vos ban­ko va­do­vy­bės nu­slėp­ti in­for­ma­ci­ją apie tur­tą, esan­tį Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se, - dėl to­kių ty­či­nių jo veiks­mų ne­bu­vo lai­ku nu­sta­ty­ta „Sno­ro“ fi­nan­si­nė pa­dė­tis, taip pat tuo, kad bu­vo rea­li grės­mė, jog ban­kas ne­ga­lės at­sis­kai­ty­ti su in­dė­li­nin­kais ir ki­tais kre­di­to­riais.

Anot pro­ku­ro­rų, to­kiais veiks­mais K.Ra­mo­nas dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, pa­da­rė di­de­lę ža­lą LB ir vals­ty­bei.

2013 me­tų lie­pą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) nu­ta­rė, kad K.Ra­mo­nas iš par­ei­gų at­leis­tas tei­sė­tai. Po šio spren­di­mo jis vie­šai ža­dė­jo kreip­tis į Stras­bū­ro teis­mą.

K. Ra­mo­nas iš par­ei­gų at­leis­tas 2011 me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Ban­kų prie­žiū­rai K.Ra­mo­nas va­do­va­vo 15 me­tų - nuo 1996-ųjų ko­vo, o cen­tri­nia­me ban­ke dir­bo 19 me­tų - nuo 1992-ųjų gruo­džio.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė „Sno­ro“ ban­ką na­cio­na­li­za­vo 2011 me­tų lap­kri­tį.