Teismas: K. Brazauskienė turi išsikelti iš Turniškių
Šian­dien Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas (VaT) nu­spren­dė pa­lik­ti ne­pa­keis­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, pa­gal ku­rį mi­ru­sio pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė tu­ri bū­ti iš­kel­din­ta iš gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se.

K. Bra­zaus­kie­nė no­rė­jo, kad bū­tų pa­nai­kin­tas prieš tai su­da­ry­tas pa­nau­dos su­tar­ties punk­tas dėl 5 me­tų ir nu­sta­ty­tas 10 me­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se pa­nau­dos lai­ko­tar­pis, ra­šo­ma VaT pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­grin­di­niai šio spren­di­mo mo­ty­vai yra to­kie, kad pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, Pre­zi­den­to ir Pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio tei­si­nis sta­tu­sas yra skir­tin­gas, to­dėl nors ir mi­ru­sia­jam pre­zi­den­tui Al­gir­dui Bra­zaus­kui, jam at­sis­ta­ty­di­nus bu­vo su­teik­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Tur­niš­kių g. 30 ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, jam mi­rus, su jo naš­le bu­vo su­da­ry­ta pa­nau­dos su­tar­tis 5 me­tams. Ji apie su­tar­ties ter­mi­ną ži­no­jo ir jam ne­prieš­ta­ra­vo.

Pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis, pa­gal tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, vie­na iš jų – gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, ta­čiau įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja nei pa­tal­pų dy­džio, nei kon­kre­čios vie­tos. Kris­ti­nai Bra­zaus­kie­nei bu­vo pa­siū­ly­tas gy­ve­na­ma­sis būs­tas, ta­čiau ji at­si­sa­kė kraus­ty­tis.

Per 3 mė­ne­sius šis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, ga­li bū­ti skun­džia­mas ka­sa­ci­ne tvar­ka.