Teismas: K. Brazauskienė turi būti iškeldinama iš Turniškių
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė tu­ri bū­ti iš­kel­din­ta iš Tur­niš­kių.

Teis­mas vi­siš­kai pa­ten­ki­no Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį.

Teis­mo spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis – per 30 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. K.Bra­zaus­kie­nė į spren­di­mo pa­skel­bi­mą ne­at­vy­ko.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja per­nai spa­lį krei­pė­si į teis­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se. Toks spren­di­mas pri­im­tas po to, kai pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos.

2010 me­tais su­da­ry­ta su­tar­tis bai­gė­si 2015 me­tų spa­lį. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ne­pla­na­vo, kad pa­tal­pos jai bū­tų per­duo­da­mos il­ges­niam ter­mi­nui, ir ši po­zi­ci­ja nė­ra pa­si­kei­tu­si. Re­zi­den­ci­ją nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vals­ty­bės reik­mėms.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas K.Bra­zaus­kie­nei yra iš­da­vęs lai­ki­ną lei­di­mą pa­tek­ti į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se, kol bus pri­im­tas teis­mo spren­di­mas.

Po 2014-ai­siais pri­im­to Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos, kon­ser­va­to­riai ėmė kel­ti klau­si­mą, ar tei­sė­tai K. Bra­zaus­kie­nei su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Vis dėl­to per­nai ge­gu­žę par­la­men­tas at­me­tė siū­ly­mą iš Pre­zi­den­to įsta­ty­mo brauk­ti nuo­sta­tą, ku­ri mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­niui ga­ran­tuo­ja re­zi­den­ci­ją. To­kių pri­vi­le­gi­jų ra­gi­no at­si­sa­ky­ti ir pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė.