Teismas išteisino buvusius OMON pareigūnus
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį iš­tei­si­no bu­vu­sius so­vie­tų spe­cia­lio­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio OMON va­dus Vil­niu­je Bo­les­lo­vą Ma­ku­ty­no­vi­čių ir Vla­di­mi­rą Raz­vo­do­vą dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų 1991 me­tais.

Teis­mas pa­skel­bė, kad už ag­re­si­ją at­sa­ko­my­bė ten­ka tik vals­ty­bės va­do­vams, be to, pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę už in­kri­mi­nuo­ja­mus nu­si­kal­ti­mus ga­li­ma nu­teis­ti tik tuo at­ve­ju, jei jie bū­tų įvyk­dy­ti ka­ro, gink­luo­to konf­lik­to ar oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis.

Abu kal­ti­na­mie­ji gy­ve­na Ru­si­jo­je, Mask­va juos iš­duo­ti at­si­sa­kė, to­dėl jie bu­vo tei­sia­mi už akių.

„Kal­ti­ni­mo po­žiū­riu 1991 me­tais ne­bu­vo nei ka­ri­nės pa­dė­ties, nei gink­luo­to konf­lik­to, nei oku­pa­ci­jos, tuo pa­čiu ne­bu­vo są­ly­gų, kuo­met įsi­ga­lio­tų Že­ne­vos Kon­ven­ci­jos nuo­sta­tos“, - žur­na­lis­tams sa­kė tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas.

Teis­mo nu­tar­ty­je taip pat nu­ro­do­ma, kad abu bu­vę OMON ka­ri­nin­kai ne­bu­vo sie­ja­mi nei su 1991 me­tų sau­sio 13 die­nos įvy­kiais, nei su 1991 me­tų lie­pos mė­ne­sį vy­ku­sio­mis žu­dy­nė­mis Me­di­nin­kų pa­sie­nio ir mui­ti­nės kon­tro­lės pos­te.

A.Ci­ni­nas pri­pa­ži­no, kad by­lo­je bu­vo liu­dy­to­jų par­ody­mų dėl šių as­me­nų da­ly­va­vi­mo „te­ro­ri­zuo­jant ir bau­gi­nant beat­si­ku­rian­čios ka­riuo­me­nės ir mui­ti­nės par­ei­gū­nus“, ta­čiau bū­tent dėl ne­ati­ti­ki­mo tarp­tau­ti­nės tei­sės nuo­sta­toms jų teis­mas ne­ga­lė­jo „tei­siš­kai įver­tin­ti“.

Anot tei­sė­jo, teis­mas pro­ku­ro­rams da­vė užuo­mi­nas, kaip ga­lė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kal­ti­ni­mai bu­vu­siems omo­ni­nin­kams, ta­čiau tai, anot jo, „y­ra pro­ku­ro­rų pre­ro­ga­ty­va“. Jis pa­tei­kė ana­lo­gi­ją Lat­vi­jo­je, kur bu­vęs omo­ni­nin­kas Kons­tan­ti­nas Mi­chai­lo­vas nu­teis­tas va­do­vau­jan­tis ne tarp­tau­ti­nės, o na­cio­na­li­nės tei­sės ak­tais ir ga­vo pen­ke­rių me­tų lais­vė at­ėmi­mo baus­mę.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jai siū­lė abiems as­me­nims skir­ti 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

„Tai tu­rė­jo bū­ti įver­ti­na­ma ne kaip ka­ro nu­si­kal­ti­mai, o kaip kri­mi­na­li­niai nu­si­kal­ti­mai. Bet apie tai ne­bu­vo kal­ti­ni­me - jei tai bū­tų kri­mi­na­li­niai nu­si­kal­ti­mai, bū­tų kal­ba­ma apie se­na­tį, nes pra­ėjo pa­kan­ka­mas lai­ko tar­pas“, - žur­na­lis­tams sa­kė vals­ty­bės pa­skir­ta B.Ma­ku­ty­no­vy­čiaus gy­nė­ja J.Klei­naus­kie­nė.

Ji, taip pat ir V.Raz­vo­do­vui skir­tas vals­ty­bės ad­vo­ka­tas Min­dau­gas Vai­va­da, sa­kė esan­tys pa­ten­kin­ti teis­mo spren­di­mu.

Nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Ape­lia­ci­niam teis­mui. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra kol kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar spren­di­mas bus skun­džia­mas.

„Šiuo me­tu pro­ku­ra­tū­ro­je dar nė­ra gau­ti teis­mo spren­di­mo do­ku­men­tai. Juos ga­vus, spren­di­mas bus įdė­miai iš­nag­ri­nė­tas ir pro­ku­ro­ras ap­sisp­ręs dėl ga­li­my­bės teik­ti ape­lia­ci­ją“, - BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

B.Ma­ku­ty­no­vi­čius ir V.Raz­vo­do­vas kal­ti­na­mi nuo 1991 me­tų sau­sio iki rugp­jū­čio or­ga­ni­za­vę ir vyk­dę bau­gi­ni­mo ir te­ro­ro prie­mo­nes prieš ne­se­niai ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos par­ei­gū­nus.

Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te ra­šy­ta, kad Šven­čio­nių ra­jo­ne 1957 me­tais gi­męs B. Ma­ku­ty­no­vi­čius 1991 me­tais rė­mė Mask­vos ag­re­si­ją prieš Lie­tu­vą, rep­re­si­nes struk­tū­ras jė­ga nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos val­džią, di­de­liu mas­tu ir sis­te­min­gai už­pul­di­nė­ti vals­ty­bi­nes įstai­gas.

By­los duo­me­ni­mis, 1991 me­tų ko­vą Vil­niu­je omo­ni­nin­kai už­puo­lė tuo­me­ti­nį Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Aud­rių But­ke­vi­čių ir su juo vy­ku­sį Vac­lo­vą Je­zers­ką. Iš jų bu­vo ati­mti tar­ny­bi­niai šau­na­mie­ji gink­lai - pis­to­le­tai ir ly­gia­vamz­dis šau­tu­vas. Po to A.But­ke­vi­čius ir V.Je­zers­kas bu­vo ne­tei­sė­tai su­lai­ky­ti bei nu­ga­ben­ti į OMON užg­rob­tą tuo­me­ti­nį Po­li­ci­jos aka­de­mi­jos pa­sta­tą ir ten ku­rį lai­ką ne­tei­sė­tai lai­ky­ti.

Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te taip pat ra­šo­ma, kad 1991 me­tais La­vo­riš­kių pos­te bu­vo už­pul­ti tar­ny­bi­nes par­ei­gas ei­nan­tys Lie­tu­vos par­ei­gū­nai. Au­to­ma­tais gink­luo­ti omo­ni­nin­kai šau­dė iš au­to­ma­to į mui­ti­nės pa­tal­pas, stum­dė au­to­ma­to buo­žė­mis Lie­tu­vos mui­ti­nin­kus, su­duo­da­mi į įvai­rias kū­no vie­tas.

Omo­ni­nin­kai taip pat už­pul­da­vo po­li­ci­nin­kus, iš jų ati­mda­vo tar­ny­bi­nius gink­lus, as­me­ni­nius daik­tus, ne­tei­sė­tai su­lai­ky­da­vo ir pri­sta­ty­da­vo į užg­rob­tą tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos pa­sta­tą.

Tei­sė­sau­ga nu­sta­tė, kad už­pul­di­nė­ti ir tuo­me­ti­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo rink­ti­nės „A­ras“ po­li­ci­nin­kai, iš jų bu­vo ati­ma­mi au­to­ma­tai. Omo­ni­nin­kai taip pat bau­gi­no ir nau­do­jo te­ro­ro prie­mo­nes prieš Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus - Vil­niu­je iš au­to­ma­tų šau­dė į jų au­to­mo­bi­lus, per­se­kio­jo iki Py­li­mo gat­vės. Per in­ci­den­tą vie­nam Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nui bu­vo per­šau­tos abi ko­jos.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas lei­do Ru­si­jo­je be­sis­laps­tan­čius kal­ti­na­muo­sius teis­ti už akių. Pro­ku­ro­rai pa­brė­žė, kad Ru­si­ja ne­bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­va šio­je by­lo­je.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga tei­gia by­lo­je tei­gia at­sklei­du­si 16 Lie­tu­vos pa­sie­nio pos­tų už­puo­li­mo, gink­lų gro­bi­mo, žmo­nių su­ža­lo­ji­mo bei ap­šau­dy­mo epi­zo­dų. By­lo­je nu­ken­tė­ju­siai­siais ir ci­vi­li­niais ieš­ko­vais pri­pa­žin­ti 39 as­me­nys.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nag­ri­nė­ja­mo by­lo­je kaip ci­vi­li­niai ieš­ko­vai da­ly­va­vo Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ir „Teo“ at­sto­vai.

1991 me­tų sau­sį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą, žu­vo 14 žmo­nių, 31 bu­vo su­nkiai su­trik­dy­ta svei­ka­ta, dau­giau nei 1000 bu­vo ki­taip su­ža­lo­ti.

Tų pa­čių me­tų lie­pos 31-ąją Me­di­nin­kų mui­ti­nės pos­te bu­vo nu­žu­dy­ti sep­ty­ni po­li­ci­jos ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai, sau­go­ję so­vie­tų tuo­met dar ne­pri­pa­žin­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­ną.

A. Pa­ulaus­kas: tai di­džiu­lė klaida

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vas, bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Ar­tū­ras­Pau­laus­kas sa­ko, kad iš­tei­si­nant bu­vu­sius so­vie­tų spe­cia­lio­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio OMON va­dus Vil­niu­je pa­da­ry­ta „di­džiau­sia klai­da, ko­kią bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti“.

„Man at­ro­do, pa­da­ry­ta di­džiau­sia klai­da, ko­kią bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti. OMON'as - ypa­tin­ga­sis mi­li­ci­jos bū­rys, ku­ris pe­rė­jo į so­vie­tų pu­sę, ko­vo­jo, ža­lo­jo, že­mi­no, tiek ka­riš­kius, tiek tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus, tiek ci­vi­lius. Ir nie­kam nė­ra abe­jo­nės, kad ir ka­ri­niai konf­lik­tai, ir oku­pa­ci­niai da­ly­kai, tuo me­tu, 1991 me­tais, eg­zis­ta­vo, ir šian­dien kal­bė­ti, kad to ne­bu­vo, kad jie ne­kal­ti, pa­da­ry­ta, ma­nau, ne tik tei­si­nė, bet ir is­to­ri­nė, mo­ra­li­nė klai­da prieš mū­sų žmo­nes, ku­rie ko­vo­jo už ne­prik­lau­so­my­bę“, - ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

A.Pa­ulaus­kas pro­ku­ro­rus ra­gi­na spren­di­mą skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

„Aš ma­nau, kad pro­ku­ro­rai tu­ri ne­del­siant aps­kųs­ti aukš­tes­nei ins­tan­ci­jai ir įro­dy­ti, kad tiek B.Ma­ku­ty­no­vi­čius, tiek V.Raz­vo­do­vas tuo me­tu el­gė­si nu­si­kals­ta­mai ir už tai tu­ri at­sa­ky­ti. 1990-1991 me­tais nie­kam abe­jo­nės ne­ki­lo, kad jie - nu­si­kals­ta­mi ele­men­tai ir vei­kė prieš mū­sų vals­ty­bę, de­gin­da­mi pa­sie­nio, mui­ti­nės pos­tus, su­lai­ky­da­mi žmo­nes, be­je, bu­vo su­lai­kę ir tuo­me­ti­nį Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Aud­rių But­ke­vi­čių, par­ą pra­lai­kė pas sa­ve. Me­di­nin­kai, tai da­ly­kai, ku­rie ro­dė, kad jie vei­kė prieš mū­sų vals­ty­bę, prieš mū­sų žmo­nių no­rą gy­ven­ti lais­vai, ir da­bar jie ne­kal­ti - su­nku pa­ti­kė­ti, kad to­kį nuo­spren­dį ga­lė­jo pa­skelb­ti teis­mas“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.