Teismas išteisino buvusį Seimo narį V. Matuzą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį iš­tei­si­no bu­vu­sį Sei­mo na­rį Vi­tą Ma­tu­zą, ku­rį pro­ku­ra­tū­ra kal­ti­no ky­ši­nin­ka­vi­mu ir su­kčia­vi­mu.

Tei­sė­jas Sta­sys Le­me­žis pa­skel­bė, kad by­lo­je nė­ra jo­kių įro­dy­mų, jog V.Ma­tu­zas bū­tų pa­si­sa­vi­nęs pi­ni­gus per lab­da­ros fon­dą.

„Į­do­mi by­la - tre­jus su pu­se me­tų bu­vo se­ka­mas Sei­mo na­rys, nie­ko rim­to ne­už­fik­suo­ta, pro­ku­ro­ras tik pra­šė sek­ti, klau­sė­si iš vi­sų pu­sių“, - sa­kė tei­sė­jas.

S.Le­me­žis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad vie­nas iš svar­biau­sių by­los liu­dy­to­jų vie­šo­sios įstai­gos „Drą­sin­ki­me at­ei­tį“ va­do­vas Ed­mon­das Ba­bens­kas teis­me nie­ko ne­pa­sa­kė, tik mi­nė­jo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tus par­ody­mus.

Pro­ku­ro­rai V.Ma­tu­zui siū­lė skir­ti pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Jis bu­vo kal­ti­na­mas, esą iš lab­da­ros ir par­odos fon­do ,,Par­amos ini­cia­ty­vos“ pa­si­sa­vi­no 58 tūkst. li­tų, žo­džiu nu­ro­dęs fon­do stei­gė­jui E.Ba­bens­kui iš­im­ti iš fon­do sąs­kai­tos ir ka­sos mi­nė­tą pi­ni­gų su­mą.

Teis­mas taip pat nu­sta­tė, kad vi­si įsta­ty­mų pro­jek­tai, dėl ku­rių V.Ma­tu­zas bu­vo kal­ti­na­mas, pra­ėjo griež­tai reg­la­men­tuo­tą Sei­mo įsta­ty­mų re­gis­tra­vi­mo kon­tro­lę, įtrau­ki­mo į dar­bot­var­kę tvar­ką, bal­sa­vi­mo Sei­me pro­ce­dū­rą.

V.Ma­tu­zas Sei­mo na­riu bu­vo 2008-2012 ir 2000-2004 me­tais, jis dir­bo Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos gre­to­se.

„Aš ti­kė­jau­si to­kio spren­di­mo, man šian­dien dvi­gu­ba šven­tė - sū­naus tris­de­šim­ta­sis gim­ta­die­nis ir ši­tas iš­tei­si­na­ma­sis nuo­spren­dis“, - žur­na­lis­tams teis­me sa­kė V.Ma­tu­zas.

To­je pat by­lo­je teis­mas iš­tei­si­no ir lo­bis­tą And­rių Ro­ma­novs­kį, ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu.

„Dėl lo­bis­to - lo­bis­tui drau­džia­ma ap­gau­ti. Įsta­ty­mų pro­jek­tus pa­ti­kri­no Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, jiems bu­vo pri­tar­ta ir jie bu­vo pri­im­ti. Jie yra ga­lio­jan­tys, kur, ko­kia prob­le­ma?“, - kal­bė­jo tei­sė­jas.

Teis­mas pa­skel­bė nu­sta­tęs, kad A.Ro­ma­novs­kis ty­čia ne­klai­di­no ir ne­ap­gau­di­nė­jo V.Ma­tu­zo, įsta­ty­mų pro­jek­tai bu­vo kruopš­čiai ruo­šia­mi, pa­si­telk­ti spe­cia­lis­tai ir tei­si­nin­kai, pa­teik­tos jų iš­va­dos dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

„Lo­bis­tas tu­ri tei­sę įti­ki­nė­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jas ar įstai­gas, jog tiks­lin­ga ar­ba ne­tiks­lin­ga pri­im­ti, pa­keis­ti ar pa­pil­dy­ti tam ti­krą tei­sės ak­tą“, - nu­ro­dė teis­mas.

Šis nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.