Teismas išnagrinėjo premjero ieškinį konservatorei A.Bilotaitei
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį iš­nag­ri­nė­jo prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ieš­ki­nį Sei­mo na­rei kon­ser­va­to­rei Ag­nei Bi­lo­tai­tei dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo.

Spren­di­mas bus skel­bia­mas lie­pos 20 die­ną.

Par­la­men­ta­rė sa­ko, kad ji te­le­vi­zi­jos lai­do­je iš­sa­kė nuo­mo­nę, o Vy­riau­sy­bės va­do­vo ieš­ki­nį teis­mui ver­ti­na kaip ban­dy­mą užg­niauž­ti ją kaip An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rę.

„Tiek ieš­ko­vas, tiek aš esa­me po­li­ti­kai. Vi­si su­pran­ta­me, kad po­li­ti­kų kri­ti­kos ri­bos yra pla­tes­nės. Aš iš­sa­kiau sa­vo nuo­mo­nę apie vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją. Tai ne­bu­vo tei­gi­nys, tai bu­vo ma­no pa­čios nuo­mo­nė. Ne­ma­nau, kad sa­vo pa­si­sa­ky­mu kaž­ką įžei­džiau. Bu­vo iš­sa­ky­ta abe­jo­nė, kad prem­je­ro žen­tas ga­lė­jo įsi­gy­ti ak­ci­jų už že­mes­nę nei rin­kos kai­ną“,– teis­mo po­sė­dy­je sa­kė par­la­men­ta­rė.

A.But­ke­vi­čius į ci­vi­li­nės by­los po­sė­dį ne­at­vy­ko, Vy­riau­sy­bės va­do­vui teis­me at­sto­vau­ja ad­vo­ka­tas Li­nas Bla­žu­lio­nis. Sei­mo na­rė A.Bi­lo­tai­tė po­sė­dy­je da­ly­va­vo su ad­vo­ka­tu Kris­ti­jo­nu Pa­liu­čiu.

Prem­je­ras kon­ser­va­to­rę aps­kun­dė dėl kal­bų apie jo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus vers­lą, iš ku­rio ki­lus skan­da­lui pa­sta­ra­sis pa­si­trau­kė. Ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, kad A.Bi­lo­tai­tė pa­sklei­dė ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią, ieš­ko­vo gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją.

Prem­je­ras teis­mui skun­džia­si dėl A.Bi­lo­tai­tės tei­gi­nių per­nai lap­kri­tį te­le­vi­zi­jos lai­do­je: „Prem­je­ro žen­tas do­va­nų gau­na ak­ci­jų“ ir „...mes ma­to­me žen­to is­to­ri­ją – mes ma­to­me ak­ci­jų do­va­no­ji­mą, aš ma­tau ky­šį“.

A.But­ke­vi­čius pra­šo pri­teis­ti jam 1 eu­rą ne­tur­ti­nės ža­los ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Jo ad­vo­ka­tas teis­mo pra­šė ten­kin­ti ieš­ki­nį.

„Ieš­ko­vas sie­ja­mas su ko­rup­ci­nio po­bū­džio veik­la – ky­šio pri­ėmi­mu, to­kia in­for­ma­ci­ja ver­ti­na­ma kaip ne­igia­ma. Fak­tas, kad nė­ra duo­me­nų, kad ieš­ko­vas bū­tų teis­tas, pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ko­rup­ci­nės veik­los“, – teis­me sa­kė prem­je­ro ad­vo­ka­tas L.Bla­žu­lio­nis. Jis sa­ko, kad tai ne­bu­vo nuo­mo­nė, o pa­skleis­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja. Ad­vo­ka­tas mi­nė­jo, kad tei­sės ma­gis­tro laips­nį M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te įgi­ju­si Sei­mo na­rė tu­rė­jo pa­sver­ti žo­džius prieš sa­ky­da­ma to­kios tei­gi­nius.

Pa­sak L.Bla­žu­lio­nio, po to­kių A.Bi­lo­tai­tės pa­si­sa­ky­mų prem­je­ras ga­lė­jo bū­ti ne­igia­mai įver­tin­tas ap­lin­ki­nių, o vie­šas ap­kal­ti­ni­mas ky­šio ėmi­mu su­ke­lia ne­igia­mas emo­ci­jas.

Tuo me­tu A.Bi­lo­tai­tė pra­šo ieš­ki­nį at­mes­ti kaip ne­pag­rįs­tą, mo­ty­vuo­da­ma, kad ji pa­sa­kė nuo­mo­nę, o ne fak­tą.

Pra­ėju­siais me­tais opo­zi­ci­ja sie­kė aiš­kin­tis, kaip ir ko­kio­mis są­ly­go­mis įmo­nė „Mi­nis­te­rium“, ku­rios ak­ci­nin­ku bu­vo E. Vai­ta­sius, lai­mė­jo stam­bius vals­ty­bi­nius vie­ši­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­sus. Kon­ser­va­to­riams įta­ri­mų kė­lė ap­lin­ky­bės, kaip prem­je­ro žen­tas įsi­gi­jo pu­sę įmo­nės ak­ci­jų.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko žen­tas 50 proc. „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų bu­vo įsi­gi­jęs iš li­ku­sias įmo­nės ak­ci­jas val­džiu­sio Man­to Kra­saus­ko, ku­ris anks­čiau jas įsi­gi­jo iš bu­vu­sios prem­je­ro vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­naus Si­mo­no Gied­rai­čio. Opo­zi­ci­ja klau­sė, „ar tai ne­bu­vo ap­si­mes­ti­nis san­do­ris, ku­ris ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip at­si­ly­gi­ni­mas ar do­va­na mi­nis­tro pir­mi­nin­ko šei­mai“.

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, E.Vai­ta­sius ak­ci­jas vė­liau par­da­vė. Tuo­met pra­neš­ta, kad jos par­duo­tos už tą pa­čią kai­ną, už ko­kią pirk­tos, ta­čiau kon­kre­ti su­ma ne­atsk­leis­ta.

Da­vu­si prie­sai­ką teis­mui, kad liu­dys są­ži­nin­gai, A.Bi­lo­tai­tė teis­mui pa­aiš­ki­no, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je prem­je­ras prieš­ta­ra­vo pats sau – vie­ną kar­tą sa­kė, kad ne­ži­no apie san­do­rį, pa­skui, kad tai – ko­mer­ci­nė pa­slap­tis, vė­liau aiš­ki­no, kad ak­ci­jos bu­vo per­ka­mos iš­si­mo­kė­ti­nai. Dėl to iki šiol yra li­ku­sių abe­jo­nių dėl prem­je­ro žen­to ak­ci­jų.

A.Bi­lo­tai­tė taip pat sa­kė, kad te­le­vi­zi­jos lai­do­je bu­vo nuo­lat per­trau­kia­ma ve­dė­jos, ne vi­sa­da ga­lė­ju­si baig­ti sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.

„Ne­reik­tų im­ti vie­no ma­no sa­ki­nio – im­ti vi­są kon­teks­tą. Aš kal­bė­jau apie ko­rup­ci­nes prob­le­mas, ma­no dar­bas ir par­ei­ga rea­guo­ti į ži­niask­lai­do­je esan­čią in­for­ma­ci­ją. Aš šį ieš­ki­nį trak­tuo­ju kaip ban­dy­mą užg­niauž­ti, iš­gąs­din­ti, kad at­ei­ty­je bi­jo­čiau iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, tai de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je nė­ra nor­ma­lu. Po­li­ti­nė ko­va ne­tu­rė­tų bū­ti per­ke­lia­ma į teis­mą“, – teis­mo po­sė­dy­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė kon­ser­va­to­rė.

Ji tei­gė, kad kaip iš ti­krų­jų bu­vo su prem­je­ro žen­to ak­ci­jo­mis, ji ne­ži­no, kaip ir vi­sa vi­suo­me­nė.

„Prem­je­ras tu­rė­jo pa­da­ry­ti vie­ną lai­bai svar­bų da­ly­ką – pa­teik­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie san­do­rį. Ir ta­da nei man, nei vi­suo­me­nei ne­bū­tų li­kę klau­si­mų. Iki šiol mes tu­ri­me abe­jo­nių, nes pats prem­je­ras pa­inio­jo­si ir kei­tė in­for­ma­ci­ją apie pa­tį san­do­rį. Aš ma­nau, kad to­kio sta­tu­so žmo­gus tu­ri pa­teik­ti vi­są in­for­ma­ci­ją. Skaid­ru­mas, vie­šu­mas yra pa­grin­di­nis pri­nci­pas, ku­riuo va­do­vau­ti, to­kio ran­go to­kio ly­gio ir aps­kri­tai vi­si po­li­ti­kai“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Bi­lo­tai­tė.