Teismas išdavė Europos arešto orderį S. Rachinšteinui
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį iš­da­vė Eu­ro­pos areš­to or­de­rį iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­siam su­kčia­vi­mo by­lo­je nu­teis­tam vers­li­nin­kui Ser­ge­jui Ra­chinš­tei­nui.

Po šio spren­di­mo S.Ra­chinš­tei­nas tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas Lie­tu­vai, jei at­vyks į ku­rią nors ki­tą ES vals­ty­bę.

Nu­tar­tį pa­skel­bu­si tei­sė­ja Si­gi­ta Bie­liaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad S.Ra­chinš­tei­nas yra nu­teis­tas rea­lia lais­vės at­ėmi­mo baus­me, nuo­spren­dis yra įsi­tei­sė­jęs, į Lie­tu­vą nu­teis­ta­sis ne­at­vyks­ta, jo bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma, o Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nė­ra pri­ėmęs spren­di­mo dėl nuo­spren­džio vyk­dy­mo su­stab­dy­mo.

Teis­mas taip pat at­siž­vel­gė į Vil­niaus po­li­ci­jos vyk­dy­tos pa­ieš­kos duo­me­nis, jog bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad nu­teis­ta­sis iš­vy­ko iš Lie­tu­vos, jo tiks­li bu­vi­mo vie­ta ne­ži­no­ma.

„Iš pa­teik­tų pro­ku­ra­tū­ros duo­me­nų ma­ty­ti, kad bu­vo leis­ta iš­vyk­ti į Lat­vi­ją, Is­pa­ni­ją, Bul­ga­ri­ją, Ma­lai­zi­ją, Sin­ga­pū­ra, (....) .Sau­sio 23 die­ną pa­teik­tas pra­šy­mas ne­grįž­ti iki va­sa­rio 12 die­nos. Ta­čiau tai ne­su­da­ro pa­grin­do ne­iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rio“, - sa­kė tei­sė­ja.

Jo ad­vo­ka­tas ti­ki­na, kad nė­ra pro­ce­si­nės bū­ti­ny­bė su­im­ti jo klien­tą ir pra­šė stab­dy­ti Eu­ro­pos areš­to iš­da­vi­mo pro­ce­dū­rą.

Po­sė­dis ket­vir­ta­die­nį vy­ko už už­da­rų du­rų.

Po teis­mo po­sė­džio ket­vir­ta­die­nį S.Ra­chinš­tei­no ad­vo­ka­tas And­rius Ba­rans­kis žur­na­lis­tams sa­kė, kad jo klien­tas nė­ra pa­bė­gęs iš Lie­tu­vos. Anot ad­vo­ka­to, jis pro­ku­ro­ro, ti­rian­čio by­lą dėl su­kčia­vi­mo, lei­di­mu dar per­nai gruo­dį iš­vy­ko į vers­lo ke­lio­nę už­sie­ny­je ir to­je ke­lio­nė­je te­bė­ra iki šiol. A.Ba­rans­kio ti­ki­ni­mu, jo klien­tas į Lie­tu­vą grįš va­sa­rio 12 die­ną ir pa­lai­ko ry­šį su iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čiais pro­ku­ro­rais.

Per­nai gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas S.Ra­chinš­tei­ną pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir nu­tei­sė ka­lė­ti pus­tre­čių me­tų.

Nuo­spren­dis įsi­tei­sė­ja nuo jo pa­skel­bi­mo, ta­čiau dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. S.Ra­chinš­tei­nas ka­sa­ci­jos tei­se pa­si­nau­do­jo ir taip pat pa­pra­šė su­stab­dy­ti nuo­spren­džio vyk­dy­mą, kol ne­bus iš­nag­ri­nė­tas jo skun­das. Teis­mo at­sto­vė spau­dai Ži­vi­lė Jo­ki­mai­tė-Dol­gich BNS sa­kė, kad teis­mo at­ran­kos ko­le­gi­ja pir­miau­sia spręs dėl ka­sa­ci­nio skun­do pri­ėmi­mo klau­si­mo, ir tik iš­spren­du­si šį klau­si­mą pa­si­sa­kys dėl nuo­spren­džio vyk­dy­mo stab­dy­mo.

Skel­biant nuo­spren­dį per­nai gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­me S.Ra­chinš­tei­nas ne­da­ly­va­vo, ma­no­ma, kad jau tuo me­tu jis bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos. Jei­gu pa­sit­vir­tins ver­si­ja, kad nu­teis­ta­sis pa­sis­lė­pė nuo baus­mės, par­ei­gū­nai nuo­spren­džio įvyk­dy­mui jo ga­lės ieš­ko­ti dar 15 me­tų - to­kią truk­mę nu­ma­to įsta­ty­mas.

S.Ra­chinš­tei­nas taip pat yra įta­ria­ma­sis ki­to­je su­kčia­vi­mo by­lo­je, jo­je jis bu­vo su­lai­ky­tas per­nai ko­vo mė­ne­sį, teis­mas ne­tru­kus jį lei­do su­im­ti. Ta­čiau su­im­to­jo skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad vers­li­nin­kas tu­ri bū­ti pa­leis­tas ne­del­siant, apy­lin­kės teis­mo pri­im­ta nu­tar­tis dėl su­ėmi­mo dvie­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, pa­nai­ki­ni­ma.