Teismas „įšaldė“ socialinių mokslų projektų finansavimą
Sei­mo na­riui Sta­siui Šed­ba­rui aps­kun­dus Lie­tu­vos moks­lo tar­ny­bos spren­di­mą pa­di­din­ti rei­ka­la­vi­mus so­cia­li­nių moks­lų sri­ties pro­jek­tams, įstri­go par­aiš­kų ver­ti­ni­mas ir fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mas moks­li­nin­kams.

S.Šed­ba­ras į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą krei­pė­si dėl Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos nu­sta­ty­to rei­ka­la­vi­mo pro­jek­tų va­do­vams skelb­ti pub­li­ka­ci­jas nu­ro­dy­to­se pres­ti­ži­nė­se duo­me­nų ba­zė­se.

Teis­mas, sau­sio pa­bai­go­je pri­ėmęs nag­ri­nė­ti skun­dą, par­la­men­ta­ro pra­šy­mu Moks­lo ta­ry­bai užd­rau­dė at­lik­ti kon­kur­se pa­teik­tų so­cia­li­nių moks­lų sri­ties par­aiš­kų ver­ti­ni­mą. Teis­mo at­sto­vė Ne­rin­ga Lu­ko­še­vi­čie­nė BNS nu­ro­dė, kad po­sė­džio da­ta dar nė­ra pa­skir­ta, jo ga­li tek­ti lauk­ti ke­lis mė­ne­sius – ma­žiau­siai tiek nu­si­kels ir pro­jek­tų ver­ti­ni­mas.

„Pre­li­mi­na­riai įver­ti­nus gau­tų by­lų skai­čių ir nor­mi­nių ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus, ti­kė­ti­na, kad ši by­la LVAT bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ge­gu­žės mė­ne­sį“, – tei­gė N.Lu­ko­še­vi­čie­nė.

Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ha­rol­das Pa­uža BNS sa­kė, kad teis­mo spren­di­mas stab­dy­ti par­aiš­kų ver­ti­ni­mą pa­veiks ir tuos moks­li­nin­kus, ku­rie ne­tu­rė­jo pre­ten­zi­jų dėl rei­ka­la­vi­mų.

„Man at­ro­do, vi­si pui­kiai su­pran­ta su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, ir teis­mo spren­di­mo ne­ver­tin­ti­ni, mes jį, aiš­ku, šven­tai vyk­dy­si­me. Bai­gė­si par­aiš­kų pri­ėmi­mas, ma­ty­si­me rea­ly­bę ir kaž­kiek nu­si­kels. Bė­da ta, kad pra­ktiš­kai tai tei­si­nin­kai moks­li­nin­kai krei­pė­si į teis­mą, bet yra dau­gy­bė ki­tų so­cia­li­nių moks­lų – ir eko­no­mi­ka, ir psi­cho­lo­gi­ja, ir ki­ti moks­lai, ku­rių ir­gi da­bar ne­bus ga­li­ma ver­tin­ti iki at­ski­ro spren­di­mo“, – aiš­ki­no D.H.Pa­uža.

Anot jo, rei­ka­la­vi­mui dėl tarp­tau­tiš­ko la­biau­siai prieš­ina­si tei­si­nin­kai.

„Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad Lat­vi­jos tei­sė, Len­ki­jos tei­sė, Lie­tu­vos tei­sė yra skir­tin­gos, bet vie­nas da­ly­kas yra moks­las, moks­li­niai ty­ri­mai, o ki­tas da­ly­kas yra tei­sė. Tai kar­tais su­mai­šo­ma“, – dės­tė D.H.Pa­uža.

Anot jo, jei­gu teis­mas nu­spręs, kad Moks­lo ta­ry­ba pa­žei­dė ko­kius nors tei­sės ak­tus, bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas.

„Bet gal teis­mas pri­pa­žins, kad vi­si moks­li­nin­kai tu­ri orien­tuo­tis į pa­sau­li­nį ly­gį. Moks­las ne­ga­li bū­ti la­bai vie­ti­nis. Yra ir gam­ti­nin­kai, ku­rie ty­ri­nė­ja tik vie­tos ver­ty­bes, ga­li bū­ti ir tech­no­lo­gai, ku­rie spren­džia vie­ti­nes tech­no­lo­gi­nes prob­le­mas, bet dėl to nie­kas ne­ke­lia klau­si­mų. Moks­las ar­ba yra, ar­ba nė­ra, jis ne­ga­li bū­ti kaž­koks tau­ti­nis. Bū­na lo­ka­lių da­ly­kų, bet vis­kas su­si­de­da iš pa­vyz­džių, iš at­ve­jų, jei pla­čiau ma­tai ir pa­tei­ki, tai ir tie pa­sau­li­niai žur­na­lai spaus­di­na“, – dės­tė D.H.Pa­uža.

S.Šed­ba­ras skun­de teis­mui aiš­ki­no, jog sklai­dos rei­ka­la­vi­mai bu­vo per­ne­lyg su­ab­so­liu­tin­ti, ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės moks­li­nin­kams, reikš­min­gų moks­li­nių straips­nių pa­skel­bu­sių ki­tuo­se lei­di­niuo­se ar ki­tais moks­lo bend­ruo­me­nei pri­pa­žįs­ta­mais bū­dais.

„Neat­me­tant moks­lo tarp­tau­tiš­ku­mo reikš­mės, pa­ste­bė­ti­na, kad šiuo me­tu kon­ti­nen­ti­nės tei­sės tra­di­ci­jos moks­las Web of Scien­ce ar SCO­PUS nė­ra pro­por­cin­gai rep­re­zen­tuo­ja­mas, pa­ly­gin­ti su fi­zi­nių ar ki­tų so­cia­li­nių moks­lų kryp­ti­mis, tė­ra vos ke­le­tas žur­na­lų, ku­rių te­ma­ti­ka tik iš da­lies ga­li bū­ti sie­ja­ma su tei­sės moks­lu. Dėl to­kių ob­jek­ty­vių prie­žas­čių Lie­tu­vos tei­sės moks­las, kaip ir dau­ge­lio ki­tų kon­ti­nen­ti­nės tei­sės tra­di­ci­jos vals­ty­bių pirm­ta­kių, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, yra rep­re­zen­tuo­ja­mos tarp­tau­ti­niu mas­tu pa­nau­do­jant ki­tus ka­na­lus, o ne Web of Scien­ce ar SCO­PUS, to­dėl, spren­džiant dėl tei­sės kryp­ties moks­li­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mo ir kon­kur­sų są­ly­gų di­fe­ren­ci­ja­vi­mo, bū­ti­na į šias ap­lin­ky­bes ati­tin­ka­mai at­siž­velg­ti, pri­pa­žįs­tant, kad so­cia­li­nių moks­lų tei­sės kryp­ties moks­li­nių ty­ri­mų ob­jek­tas le­mia pub­li­ka­vi­mo­si spe­ci­fi­ką, ar­ti­mą hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų pub­li­ka­vi­mo­si prob­le­ma­ti­kai“, – tei­gia S.Šed­ba­ras.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) at­sto­vai Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos rei­ka­la­vi­mus va­di­na dis­kri­mi­na­ci­niais.

„A­ki­vaiz­du, kad Lie­tu­vo moks­lo ta­ry­bos nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai ob­jek­ty­viai ne­ga­li bū­ti įgy­ven­din­ti la­bai pla­čio­je Lie­tu­vos so­cia­li­nių moks­lų sri­ty­je, to­dėl šie moks­li­nin­kai aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja­mi. To­kie rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti“, – tei­gia VU Tei­sės fa­kul­te­to pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Vy­tau­tas Ne­kro­šius.

VU Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to do­cen­tas dak­ta­ras An­ta­nas Kai­rys pa­brė­žė, kad la­bai stip­ri orien­ta­ci­ja į už­sie­nio pub­li­ka­ci­jas tu­rės ne­igia­mą po­vei­kį – Lie­tu­vai itin ak­tua­lios, bet vie­ti­nės reikš­mės te­mos bus tie­siog ig­no­ruo­ja­mos moks­li­nin­kų, nes jų tir­ti ne­beap­si­mo­kės – tarp­tau­ti­nių pub­li­ka­ci­jų to­kio­mis te­mo­mis ne­pa­reng­si, o vie­ti­nės pa­gal nau­jus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus jo­kios ver­tės ne­be­tu­ri.

„Be to, so­cia­li­niuo­se moks­luo­se ty­ri­mai pa­pras­tai trun­ka ke­le­rius me­tus – pla­na­vi­mas, duo­me­nų su­rin­ki­mas, ana­li­zė. Kai taip stai­giai, ne­su­tei­kiant pa­kan­ka­mo pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio, kei­čia­mi rei­ka­la­vi­mai, di­de­lė da­lis ty­rė­jų at­si­du­ria keis­to­je si­tua­ci­jo­je – vyk­do ty­ri­mus, ku­rie, anot nau­jų rei­ka­la­vi­mų, yra be­ver­čiai. Ir ne­ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mo nau­jiems ty­ri­mams, nes iki šiol tos pa­čios Moks­lo ta­ry­bos fi­nan­suo­tų ty­ri­mų pa­grin­du par­eng­tos pub­li­ka­ci­jos yra be­ver­tės“, – tei­gė jis.