Teismas įpareigojo rusiškas televizijas transliuojantį portalą nutraukti veiklą
Teis­mas įpa­rei­go­jo Lat­vi­jo­je re­gis­truo­tą bend­ro­vę „Bal­ti­jas Me­di­ju Alian­ce“ (BMA) nu­trauk­ti ne­tei­sė­tas ru­siš­kų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­lia­ci­jas in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je tvdom.tv.

Skun­dą dėl bend­ro­vės veik­los Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui tei­kė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK), kons­ta­ta­vu­si, kad Lie­tu­vos var­to­to­jams skir­tos pa­slau­gos šia­me tink­la­la­py­je tei­kia­mos ne­si­lai­kant Lie­tu­vos įsta­ty­mų, nes bend­ro­vė nė­ra pa­tei­ku­si pra­ne­ši­mo LRTK apie vyk­do­mą veik­lą.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas sa­kė, kad tai yra pir­mas toks teis­mo spren­di­mas Lie­tu­vo­je, įpa­rei­go­jan­tis in­ter­ne­tu te­le­vi­zi­jos re­trans­lia­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čią įmo­nę nu­trauk­ti ne­tei­sė­tą veik­lą.

Ko­mi­si­ja tei­gia ne kar­tą įspė­ju­si BMA apie to­kią prie­vo­lę, ta­čiau bend­ro­vė pa­tei­kė ar­gu­men­tus, jog yra re­gis­truo­ta Lat­vi­jo­je, to­dėl tai­ko­ma ne Lie­tu­vos ju­ris­dik­ci­ja, o Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad BMA ir jos val­do­mas tink­la­la­pis tvdom.tv yra re­trans­liuo­to­jas, tei­kian­tis pa­slau­gas in­ter­ne­tu Lie­tu­vos var­to­to­jams, to­dėl ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mai pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie ne­li­cen­ci­juo­ja­mos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pla­ti­ni­mą bu­vo pa­grįs­ti, kaip ir ko­mi­si­jos spren­di­mas kreip­tis į teis­mą dėl tink­la­la­pio veik­los nu­trau­ki­mo.

Teis­mo spren­di­mas reiš­kia, kad BMA ar­ba tu­ri nu­trauk­ti veik­lą, ar­ba pa­teik­ti pra­ne­ši­mą.

Spren­di­mas dar ga­li bū­ti skun­džia­mas per 14 die­nų.

Bend­ro­vės at­sto­vai sa­vo mo­ty­vus bei spren­di­mą dėl teis­mo nu­tar­ties BNS ža­dė­jo pa­teik­ti šią sa­vai­tę.

E.Vai­te­kū­nas pa­aiš­ki­no, kad pa­tei­kus pra­ne­ši­mą LRTK, te­le­vi­zi­jos in­ter­ne­tu tie­kė­jams at­si­ran­da prie­vo­lės mo­kė­ti au­to­ri­nių tei­sių mo­kes­čius, įsi­jun­gia ir ki­ti tei­si­niai me­cha­niz­mai.

„Tai yra la­bai ge­ras pre­ce­den­tas. Ne­si­no­ri, kad taip bū­tų, bet džiu­gu, kad pra­ėjo­me tei­si­nes pro­ce­dū­ras. Yra aiš­ku ir vi­siems ki­tiems, kad prie­vo­lė yra ir ki­taip bū­ti ne­ga­li“, – sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Nors teis­mo spren­di­mas tu­ri bū­ti vyk­do­mas, at­siž­velg­da­mi į anks­tes­nę pra­kti­ką LRTK at­sto­vai ne­abe­jo­ja, kad jis bus skun­džia­mas.

Anot E.Vai­te­kū­no, iki šiol ko­mi­si­jai to­kius pra­ne­ši­mus pa­tei­kė dau­giau kaip de­šimt Lie­tu­vo­je te­le­vi­zi­jos in­ter­ne­tu pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­vių, to­kių kaip kar­ti­na.tv, viap­lay.lt bei ki­tos, da­lis jų re­gis­truo­ta už­sie­ny­je, da­lis – Lie­tu­vo­je. Vis dėl­to, ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je prie­ina­mas te­le­vi­zi­jos in­ter­ne­tu pa­slau­gas tei­kian­čių­jų ga­li bū­ti ma­žiau­siai de­šimt kar­tų dau­giau, to­dėl ko­mi­si­ja ren­gia pa­tai­sas, kad in­ter­ne­to tie­kė­jai Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti įpa­rei­go­ti ri­bo­ti var­to­to­jų prie­igą prie ne­le­ga­liai vei­kian­čių tink­la­la­pių.

Tink­la­la­pis tvdom.tv šiuo me­tu pa­sie­kia­mas in­ter­ne­te. In­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma lie­tu­vių kal­ba, čia ga­li­ma žiū­rė­ti ru­siš­kas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas „NTV mir Lit­hua­nia“ , „Ren TV Lie­tu­va“, „PBK Lie­tu­va“, „Ka­ru­sel“, „Dom Ki­no“.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos iki šiol bu­vo ap­ri­bo­ju­si pen­kių ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­ją, įskai­tant BMA val­do­mus ka­na­lus.