Teismas įpareigojo pavardę įrašyti su „w“
Va­rė­nos apy­lin­kės teis­mas įpa­rei­go­jo lie­tu­vės, iš­te­kė­ju­sios už Vo­kie­ti­jos pi­lie­čio, san­tuo­kos liu­di­ji­me įra­šy­ti jos pa­var­dę „Bob­rows­ki“ su rai­de „w“.

Kaip pra­ne­šė vie­šo­ji įstai­ga Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­das (EFHR), spa­lio 12-ąją pri­im­tas teis­mo spren­di­mas – jau aš­tun­tas nuo 2015-ųjų vi­du­rio, kai teis­mas įpa­rei­go­jo įvai­riuo­se Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se įra­šy­ti as­men­var­džius su ne­lie­tu­viš­kais sim­bo­liais „w“ bei „x“.

Iki šiol to­kie par­eiš­kė­jams pa­lan­kūs spren­di­mai bu­vo pri­ima­mi tik sos­ti­nės teis­muo­se. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius jų ne­skųs­da­vo, tuo me­tu Vil­niaus po­li­ci­jos Mig­ra­ci­jos val­dy­ba su ke­liais teis­mų įpa­rei­go­ji­mais įra­šy­ti ori­gi­na­lius as­men­var­džius į as­mens do­ku­men­tus ne­su­ti­ko ir skun­dė juos aukš­tes­nei ins­tan­ci­jai.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, drau­di­mas įra­šy­ti pa­var­dę su „w“ yra ne­pro­por­cin­gas ne­pa­to­gu­mas, ku­riuos pa­tir­tų par­eiš­kė­ja ne­iš­da­vus jai san­tuo­kos liu­di­ji­mo vy­ro pa­si­rink­ta pa­var­de.

Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Sei­mas prieš ku­rį lai­ką ėmė­si svars­ty­ti du al­ter­na­ty­vius pro­jek­tus: vie­nas leis­tų as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Svars­ty­mai kol kas nė­ra at­nau­jin­ti.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.