Teismas įpareigojo lietuvės pavardę rašyti su raide „w“
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį įpa­rei­go­jo sos­ti­nės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su ne­lie­tu­viš­ka rai­de „w“.

Teis­mo at­sto­vė spau­dai Guo­da Pa­užai­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad bu­vo pri­imas spren­di­mas, lei­džian­tis „w“ san­tuo­kos liu­di­ji­me.

Kaip pra­ne­šė vie­šo­ji įstai­ga Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­das, per­nai ko­vą Vil­niaus mies­to Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius su­si­tuo­ku­siems lie­tu­vei ir bel­gui iš­da­vė san­tuo­kos liu­di­ji­mą, ku­ria­me mo­te­ris pa­var­dė įra­šy­ta su „v“ rai­de (Pa­uvels), o jos vy­rui pa­var­dė pa­lik­ta ori­gi­na­lo for­ma, t. y. su „w“ rai­de (Pa­uwels). Su­tuok­ti­niai šį spren­di­mą aps­kun­dė.

Vil­niaus mie­to apy­lin­kės teis­mas pa­nai­ki­no Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus spren­di­mą ir įpa­rei­go­jo pa­keis­ti par­eiš­kė­jos pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me į „Pau­wels“ bei iš­duo­ti nau­ją san­tuo­kos liu­di­ji­mą.

Nu­ta­ri­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas per 7 die­nas.