Teismas imsis buvusio VMVT vadovo Jono Miliaus bylos
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas po mė­ne­sio im­sis at­lei­di­mą skun­džian­čio bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus by­los.

Teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė BNS sa­kė, kad po­sė­dis nu­ma­ty­tas ko­vo 22 die­ną.

J.Mi­lius by­li­nė­ja­si su Vy­riau­sy­be ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl, jo ma­ny­mu, ne­tei­sė­to at­lei­di­mo.

Bu­vęs ve­te­ri­na­rų va­do­vas pra­šo pa­nai­kin­ti nu­ta­ri­mą, ku­riuo jis at­leis­tas iš pe­rei­gų, grą­žin­ti į dar­bą ir su­mo­kė­ti vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą už lai­ką, ku­rį jis bus at­leis­tas.

J.Mi­lius taip pat teis­mo pra­šo, kad bū­tų krei­pia­ma­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­siaiš­kin­ti, ar Vy­riau­sy­bės spren­di­mas jį at­leis­ti ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­ją.

Iš Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos par­ei­gų J.Mi­lius at­leis­tas per­nai spa­lio pra­džio­je, kai Vy­riau­sy­bė rug­sė­jį ne­pri­ta­rė jo veik­los at­as­kai­tai. Tar­ny­bai jis va­do­va­vo nuo 2010 me­tų spa­lio, po ket­ve­rių me­tų jis pa­skir­tas an­trai ka­den­ci­jai. Ji tu­rė­jo baig­tis 2018 me­tų spa­lio 4 die­ną.

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo, tei­sė­sau­gai pa­tei­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ti­ria įta­ri­mus, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, jog ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

J.Mi­lius kar­tu su tuo­me­ti­ne že­mės ūkio mi­nis­tre Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vi­mo va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais. Ga­li­mą par­ei­gū­nų in­te­re­sų konf­lik­tą aiš­ki­no­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

J.Mi­lius sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.