Teismas iki penkerių metų sugriežtino bausmę R. Lipskiui
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas an­tra­die­nį iki pen­ke­rių me­tų su­griež­ti­no baus­mę už šni­pi­nė­ji­mą Bal­ta­ru­si­jai nu­teis­tam bu­vu­siam vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jui Ro­mual­dui Lips­kiui.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dis, ku­riuo R.Lips­kiui skir­ti tre­ji me­tai ir trys mė­ne­siai ne­lais­vės, an­tra­die­nį pa­keis­tas į pen­ke­rius me­tus lais­vės at­ėmi­mo. Šis nuo­spren­dis dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam teis­mui.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­šė R.Lips­kiui skir­ti aš­tuo­ne­rius me­tus lais­vės at­ėmi­mo, nu­teis­ta­sis sie­kė iš­tei­si­ni­mo.

Ape­lia­ci­nis teis­mas kal­ti­ni­mą pa­pil­dė kal­ti­ni­mą ap­lin­ky­bė­mis, kad R.Lips­kis at­li­ko tęs­ti­nius nu­si­kals­ta­mus veiks­mus nuo 2011 iki 2013 me­tų, kai su­ti­ko vyk­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos at­sto­vo už­duo­tis rink­ti ir per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos or­ga­ni­za­ci­ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją, ga­vo fo­toa­pa­ra­tą in­for­ma­ci­jai fik­suo­ti, ją fik­sa­vi­mo bei įsi­mi­ni­mo bū­du su­rin­ko ir per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bi­nin­kui, o taip pat pa­ža­dė­jo to­liau vyk­dy­ti duo­da­mas už­duo­tis.

Anot ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pag­rįs­tai nu­si­kals­ta­mų veiks­mų pra­džią nu­sta­tė nuo to mo­men­to, kai R.Lips­kis sa­vo dar­bo vie­to­je pa­da­rė pir­mą­ją fo­to­nuo­trau­ką, t. y. nuo 2012 me­tų spa­lio 19 die­nos. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­mo­ne, nu­si­kals­ta­mos vei­kos pra­džia rei­kia lai­ky­ti 2011 me­tus, kai vil­nie­tis su­ti­ko vyk­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bi­nin­ko už­duo­tis, su­de­ri­no su­tar­ti­nes fra­zes, ku­rio­mis pra­neš apie nu­ma­to­mą do­mi­nan­čios in­for­ma­ci­jos rin­ki­mą ir re­zul­ta­tus, su­de­rins su­si­ti­ki­mų lai­ką ir vie­tą, ga­vo fo­toa­pa­ra­tą in­for­ma­ci­jos fik­sa­vi­mui bei pan.

Aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo ver­ti­ni­mu, ne­pag­rįs­tai iš kal­ti­ni­mo bu­vo pa­ša­lin­ti ir R.Lips­kiui in­kri­mi­nuo­ti nu­si­kals­ta­mi veiks­mai, at­lik­ti po 2012 me­tų spa­lio 22 die­ną įvy­ku­sio fo­toa­pa­ra­tu už­fik­suo­tos in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo.

„By­lo­je tei­sė­tais bū­dais su­rink­ti įro­dy­mai pa­tvir­ti­na, jog R.Lips­kis pa­gal Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos žval­gy­bos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vo už­duo­tį su­rin­ko žval­gy­bos or­ga­ni­za­ci­ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zę, ku­rio­je yra vyk­do­ma NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo mi­si­jos il­ga­lai­kė NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja ir ki­tą in­for­ma­ci­ją bei ją 2013 me­tų ko­vą vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu žo­džiu per­da­vė žval­gy­bos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vui“, – tei­gia­ma Ape­lia­ci­nio teis­mo pra­ne­ši­me.

Taip pat kei­čiant nuo­spren­dį at­siž­velg­ta, jog pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bei, kons­ti­tu­ci­nei sant­var­kai.

Be to, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas kons­ta­ta­vo, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas jo­kių pro­vo­ka­ci­jų R.Lips­kio at­žvil­giu ne­vyk­dė.

R.Lips­kio pra­šy­mas iš­tei­sin­ti at­mes­tas, nes, pa­sak teis­mo, „in­for­ma­ci­ja, ku­rią jis Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos žval­gy­bos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vo pra­šy­mu su­rin­ko ir per­da­vė, ati­tin­ka šni­pi­nė­ji­mo da­ly­ką“.

R.Lips­kis kal­tin­tas, kad sa­vo ka­bi­ne­te „O­ro na­vi­ga­ci­jo­je“ slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus ir per­da­vė šią in­for­ma­ci­ją Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos par­ei­gū­nui.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai lap­kri­čio 5 die­ną pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos pi­lie­tis Mins­kui ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos ne­per­da­vė, o tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai jį se­kė ne­pag­rįs­tai il­gai, užuot už­kir­tę ke­lią nu­si­kal­ti­mui. Anot teis­mo, tai su­da­rė są­ly­gas pa­sis­lėp­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos par­ei­gū­nui Ser­ge­jui Ku­ru­len­kai, ku­riam bu­vo per­duo­ta in­for­ma­ci­ja.

Tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas ta­da žur­na­lis­tams sa­kė, kad R.Lips­kis „nu­fo­tog­ra­fa­vo tris seg­tu­vus su Vil­niaus oro uos­to tam ti­krų ko­mu­ni­ka­ci­jų brė­ži­niais ir per­da­vė po tri­jų die­nų Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos dar­buo­to­jui“.

„R.Lips­kiui skir­ta baus­mė yra ar­ti­ma mi­ni­ma­liai, nes per­duo­ti do­ku­men­tai pra­ktiš­kai jo­kios žval­gy­bi­nės reikš­mės ne­tu­ri“, – sa­kė tei­sė­jas.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai Vil­niu­je taip pat bu­vo nu­teis­tas bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Jo nuo­spren­dis jau yra įsi­tei­sė­jęs, nes ne­bu­vo aps­kųs­tas.