Teismas: Greta Kildišienė pažeidė teisės aktus dėl automobilio nuomos
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė bu­vu­sio­sios par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės skun­dą dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo (VTEK), ku­riuo ji pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si tei­sės ak­tus ne­dek­la­ruo­da­ma, kad nau­do­jo­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu.

„Skun­das at­mes­tas“, – BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

By­la nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.

Spren­di­mą dėl G.Kil­di­šie­nės VTEK pa­skel­bė ko­vo 8 die­ną.

Pra­dė­ti ty­ri­mą VTEK nu­spren­dė sau­sio pa­bai­go­je sa­vo ini­cia­ty­va pa­gal ži­niask­lai­do­je skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad tuo­me­ti­nė „vals­tie­čių“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja G.Kil­di­šie­nė va­ži­nė­jo au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“, jį iš kon­cer­no li­zin­gu sie­kė iš­si­pirk­ti jos ma­ma. Kon­cer­nas pri­klau­so frak­ci­jos se­niū­nui, „vals­tie­čių“ va­do­vui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui. Ži­niask­lai­do­je be­si­ru­tu­lio­jant šiai is­to­ri­jai, taip pat pa­skel­bus apie G.Kil­di­šie­nės at­žvil­giu vyk­dy­tą bei nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, po­li­ti­kė at­si­sa­kė Sei­mo man­da­to, taip pat Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vi­ce­pir­mi­nin­kės par­ei­gų.

VTEK na­rys Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas yra sa­kęs, kad su­tar­tis su G.Kil­di­šie­nės mo­ti­na bu­vo vie­nin­te­lė to­kio po­bū­džio „Ag­ro­kon­cer­no“ su­tar­tis 2016-ai­siais, be ki­ta ko, G. Kil­di­šie­nei at­sto­vau­ja ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas, ku­ris yra ir „Ag­ro­kon­cer­no“ at­sto­vas. Šis ad­vo­ka­tas G.Kil­di­šie­nei at­sto­va­vo ir teis­me.

Be to, V.Ka­na­pins­ko tei­gi­mu, R.Kar­baus­kis yra vie­šai pri­pa­ži­nęs, kad bū­tent G.Kil­di­šie­nei pa­dė­jo įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, o ma­ši­ną po­li­ti­kė esą nau­do­jo par­la­men­ti­nei veik­lai. Ko­mi­si­ja taip pat nu­ro­dė į vie­šai skelb­tą in­for­ma­ci­ją, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ bu­vo su­da­ręs su­tar­tį su G.Kil­di­šie­nės šei­mos įmo­ne „Gre­ta Gre­tos“ – kad su­tar­tis bu­vo, po­sė­dy­je ne­pa­nei­gė ir G.Kil­di­šie­nės ad­vo­ka­tas.

Ne­se­niai pa­skelb­ta, kad G.Kil­di­šie­nė pa­lie­ka Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą. Daug dė­me­sio vie­šo­jo­je erd­vė­je su­lau­kė „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio bei ne­se­niai kny­gą iš­lei­du­sios eks­par­la­men­ta­rės G.Kil­di­šie­nės su­si­ti­ki­mas su vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais.