Teismas: D. Gineikaitė vairavo neblaivi
Bu­vu­si Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė eis­mo įvy­kį Kau­ne pa­da­rė bū­da­ma ne­blai­vi, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Kau­no apy­lin­kės teis­mas.

Jai pa­skir­ta 1,3 tūkst. eu­rų bau­da ir pus­ket­vir­tų me­tų ati­mta tei­sė vai­ruo­ti.

Teis­mo spren­di­me nu­ro­do­ma, kad by­lo­je ki­lo gin­čas dėl al­ko­tes­te­rio par­ody­mų, ku­riuos už­fik­sa­vo po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

„Dai­va Gi­nei­kai­tė nu­ro­dė, kad tai ga­lė­jo bū­ti jos pa­var­to­to bur­nos ska­la­vi­mo skys­čio pa­sek­mė. Teis­mas tai ver­ti­na tik kaip gy­ny­bi­nę po­zi­ci­ją, sie­kiant su­švel­nin­ti ne­igia­mas pa­sek­mes“, – tei­gė tei­sė­ja Aud­ro­nė Le­vins­kie­nė.

Pa­sak jos, at­mes­ti­ni D.Gi­nei­kai­tės at­sto­vo ar­gu­men­tai, jog po­li­ci­jos par­ei­gū­nai par­ody­mus ga­lė­jo duo­ti pa­veik­ti sa­vo va­do­vo, at­sto­va­vu­sio Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bą teis­me. Jų iš­dės­ty­tos ap­lin­ky­bės, pa­sak teis­mo, su­tam­pa su ki­to­mis by­lo­je nu­sta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis.

„Teis­mui ne­ke­lia abe­jo­nių vi­sas ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­cha­niz­mas“, – po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė tei­sė­ja.

D.Gi­nei­kai­tė anks­čiau yra baus­ta ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka. Su­nki­nan­čia ap­lin­ky­be pri­pa­žin­ta tai, kad ji šie­met jau bu­vo pa­da­riu­si pa­na­šų ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mą. Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ji ne tik ne­si­gai­lė­jo, bet ir ak­ty­viai sie­kė iš­veng­ti nuo­bau­dos. Be to, ji eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo vals­ty­bės tar­nau­to­ja, to­dėl jai tai­ko­mi aukš­tes­ni mo­ra­li­niai rei­ka­la­vi­mai.

„Leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių teis­mas iš tie­sų ne­ma­tė ir nuo­šir­daus ga­lė­ji­mo­si, kas gal­būt ga­lė­jo pa­leng­vin­ti šiek tiek ad­mi­nis­tra­ci­nę nuo­bau­dą. As­muo kri­tiš­kai ne­ver­ti­no sa­vo veiks­mų, dėl to, kad teis­mo įvy­kį pa­da­rė ne­blai­vi“, – sa­kė tei­sė­ja.

D.Gi­nei­kai­tei ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo by­la iš­kel­ta dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, nu­lė­mu­sio tur­to su­ga­di­ni­mą. Ava­ri­ja įvy­ko per­nai gruo­džio 19 die­ną Kau­ne, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai jai nu­sta­tė vi­du­ti­nį gir­tu­mą. D.Gi­nei­kai­tė sa­vo kal­tę dėl ne­blai­vu­mo ne­igė ir tvir­ti­no, kad eis­mo įvy­kio me­tu ji bu­vo blai­vi, o al­ko­tes­te­rio re­zul­ta­tus ga­lė­jo pa­veik­ti jos var­to­tas bur­nos ska­la­vi­mo skys­tis.

Po ava­ri­jos D.Gi­nei­kai­tė vy­ko at­lik­ti pa­pil­do­mo blai­vu­mo ty­ri­mo. Nors me­di­ci­ni­nė ap­žiū­ra ne­blai­vu­mui nu­sta­ty­ti at­lik­ta pra­ėjus dau­giau nei va­lan­dai po pir­mi­nio pa­ti­kri­ni­mo, tai, pa­sak teis­mo, sa­vai­me jos re­zul­ta­tų ne­pa­nei­gia.

„Ta­čiau ši iš­va­da ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių pa­ti­ki­mu­mo pra­sme ki­tu as­pek­tu. (...) Iš by­los me­džia­gos ma­ty­ti, kad me­di­ci­ni­nės ap­žiū­ros ak­te yra įra­šų apie as­mens bend­rą ir psi­chi­kos būk­lę (...) duo­me­nys, gau­ti at­li­kus tes­ta­vi­mą iš uos­lės, o skil­ty­je „Bio­lo­gi­nės ter­pės ban­di­nys“ įra­šy­ta, kad pa­im­ta 5 ml krau­jo, ta­čiau šio ty­ri­mo re­zul­ta­tas ak­te ne­fik­suo­tas“, – ra­šo­ma teis­mo spren­di­me.

To­dėl teis­mas kons­ta­tuo­ja, kad me­di­ci­ni­nės ap­žiū­ros ak­tas su­ra­šy­tas ne­si­lai­kant tei­sės ak­tų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, nes iš­va­da ja­me tu­rė­tų bū­ti bū­ti for­muo­ja­ma tik at­li­kus krau­jo ty­ri­mą. Dėl to teis­mas šia iš­va­da kaip įro­dy­mu ne­si­va­do­va­vo.

„Iš­va­do­je nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes pa­nei­gia ir spe­cia­lis­to iš­va­da, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad pa­im­ta­me bio­lo­gi­nės ter­pės ban­di­ny­je ras­ta 1,01 pro­mi­lės eti­lo al­ko­ho­lio“, – ra­šo­ma spren­di­me.

Įta­riant, kad tuo­me­ti­nė NŽT va­do­vė ga­lė­jo mė­gin­ti nu­slėp­ti gir­tu­mą, ty­ri­mą yra pra­dė­ju­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). Tar­ny­ba tei­gia ga­vu­si Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos eks­per­tų iš­va­das, ku­rios pa­tvir­ti­na įta­ri­mus, kad bu­vo sie­kia­ma nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės ga­li­mą gir­tu­mą.

Teis­mo po­sė­džiuo­se liu­di­ję po­li­ci­jos par­ei­gū­nai bei vai­ruo­to­jas, į ku­rio au­to­mo­bi­lį D.Gi­nei­kai­tė at­si­tren­kė, tei­gė, kad jiems ne­ki­lo abe­jo­nių dėl jos ne­blai­vu­mo eis­mo įvy­kio me­tu: jai trū­ko koor­di­na­ci­jos, nuo jos skli­do al­ko­ho­lio kva­pas.

Sau­sio 11 die­ną STT pra­ne­šė, kad ty­ri­mo me­tu par­ei­gū­nai ra­do ir pa­ėmė du krau­jo mė­gi­nius, iš ku­rių vie­na­me eks­per­tai nu­sta­tė dau­giau kaip vie­ną al­ko­ho­lio pro­mi­lę, o ki­ta­me al­ko­ho­lio ne­ras­ta.

D.Gi­nei­kai­tė jos pra­šy­mu bu­vo at­leis­ta iš NŽT va­do­vės par­ei­gų.