Teismas buvusį KGB darbuotoją pripažino kaltu A. Ramanausko–Valango byloje
Kau­no apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį bu­vu­siam KGB dar­buo­to­jui Il­ja Vo­rob­jo­vui, da­ly­va­vu­siam 1956 me­tais su­lai­kant par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką–­Va­na­gą ir nu­tei­sė jį dvie­jų me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me.

Toks nuo­spren­dis ne­ten­ki­no nė vie­nos pu­sės – nuo­spren­dį skųs­ti ža­da ir nu­ken­tė­ju­sią­ja pri­pa­žin­ta A.Ra­ma­naus­ko du­kra Auk­su­tė Ra­ma­naus­kai­tė–S­ko­kaus­kie­nė, ir I.Vo­rob­jo­vas.

Pro­ku­ro­rė Auk­sė Lip­ke­vi­čie­nė pra­šė I.Vo­rob­jo­vą nu­teis­ti sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Ji tei­gė tu­rin­ti su­si­pa­žin­ti su teis­mo pa­teik­tais ar­gu­men­tais, ta­čiau tei­gė, kad ga­li­my­bė skųs­ti vi­suo­met svars­to­ma.

„Tai ne­ati­tin­ka at­lik­tų veiks­mų, tai, kas pa­da­ry­ta. Rei­kia ge­rai įsis­kai­ty­ti į spren­di­mą ir pa­gal­vo­ti“, – BNS po nuo­spren­džio sa­kė A.Ra­ma­naus­kai­tė–S­ko­kaus­kie­nė. Ji tei­gė, kad toks teis­mo spren­di­mas jos ne­ten­ki­na.

I.Vo­rob­jo­vo ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Svi­ders­kis rė­žė, jog toks teis­mo nuo­spren­dis – „teis­mo ir vi­so Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo gė­da“.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, by­lo­je pa­ka­ko duo­me­nų, įro­dan­čių, kad I.Vo­rob­jo­vas da­ly­va­vo su­lai­kant par­ti­za­nus. Teis­mas kri­tiš­kai ver­ti­no jo tei­gi­nį, kad apie par­ti­za­nus nie­ko nė­ra gir­dė­jęs.

Už ge­no­ci­dą nu­ma­to­ma tik lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ta­čiau teis­mas teis­mas pa­si­nau­do­jo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niu, lei­džian­čiu pa­skir­ti švel­nes­nę baus­mę, jei­gu nu­ma­ty­tos baus­mės pa­sky­ri­mas aiš­kiai prieš­ta­rau­tų tei­sin­gu­mo pri­nci­pui.

Teis­mas mo­ty­va­vo švel­nes­nės baus­mės pa­sky­ri­mą tuo, kad nu­teis­ta­sis yra pen­si­nin­kas, o nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas prieš dau­giau kaip 50 me­tų, jis per tą lai­ką ne­pa­da­rė ki­tų nu­si­kal­ti­mų. Be to, ypač už­si­tę­sė pro­ce­sas, ku­ris tru­ko dau­giau kaip 20 me­tų. At­siž­velg­ta ir į tai, kad kal­ti­na­mo­jo vaid­muo nu­si­kal­ti­me bu­vo an­traei­lis.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad I.Vo­rob­jo­vas su ki­ta kal­ti­na­mą­ja Jad­vy­ga Kup­rė­nie­ne, ku­rios by­la dėl li­gos yra iš­skir­ta, da­ly­va­vo A.Ra­ma­naus­ko ir jo žmo­nos Bi­ru­tės Ma­žei­kai­tės su­ėmi­mo ope­ra­ci­jo­je Kau­ne, vyk­dy­da­mi žval­gy­bą.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad so­vie­tų vyk­dy­tus trė­mi­mus ir rep­re­si­jas vyks­tant par­ti­za­ni­niam ka­rui Lie­tu­vos teis­mai ga­li pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui, įro­džius, kad šiais nu­si­kal­ti­mais siek­ta su­nai­kin­ti reikš­min­gą lie­tu­vių tau­tos da­lį.

Su so­vie­tų oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je po­ka­rio me­tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­za­nų, dar va­din­tų „miš­ko bro­liais“.

So­vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no val­dy­mo me­tais po­ka­riu žu­vo dau­giau kaip 21 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.

1956 me­tais su­im­tas vie­nas iš pa­sku­ti­nių par­ti­za­nų va­dų, bu­vęs mo­ky­to­jas A.Ra­ma­naus­kas - Va­na­gas bu­vo ne­pap­ras­tai žiau­riai kan­kin­tas ir ki­tais me­tais su­šau­dy­tas.

Šis nuo­spren­dis ga­li bū­ti skun­džia­mas.