Teismas atsisakė už 30 tūkst. eurų užstatą paleisti J. Melį
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį at­si­sa­kė už 30 tūkst. eu­rų užs­ta­tą pa­leis­ti į lais­vę Ru­si­jos pi­lie­tį Ju­ri­jų Me­lį, ku­ris yra vie­nas įta­ria­mų­jų Sau­sio 13-osios by­lo­je.

Kal­ti­na­mo­jo gy­nė­ja Ga­li­na Kar­da­novs­ka­ja užs­ta­tą į teis­mo de­po­zi­ti­nę sąs­kai­tą įne­šė per­nai gruo­džio 23 die­ną, ta­čiau teis­mas ne­su­ti­ko su­ėmi­mo pa­keis­ti į švel­nes­nę kar­do­mą­ją prie­mo­nę, BNS in­for­ma­vo teis­mo at­sto­vė spau­dai Vai­da By­tau­tė.

Gy­nė­ją teis­mą ban­dė įti­kin­ti ar­gu­men­tuo­da­ma, kad jos klien­tas yra ne­teis­tas, tu­ri gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niu­je, o Lu­kiš­kė­se žy­miai pa­blo­gė­jo jo svei­ka­ta.

Teis­mas nu­tar­ty­je kons­ta­ta­vo, kad nors 47 me­tų Ru­si­jos pi­lie­tis su­im­tas il­gą lai­ką, griež­čiau­sios kar­do­mo­sios prie­mo­nės tai­ky­mas yra pa­tei­si­na­mas, o „svei­ka­tos būk­lė nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­das tai­ky­ti švel­nes­nę kar­do­mą­ją prie­mo­nę“. Teis­mas rė­mė­si sau­sio 8 die­ną pa­si­ra­šy­tu Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rius raš­tu, kur kons­ta­tuo­ta, kad su­im­to­jo svei­ka­tos būk­lė yra sta­bi­li, šiuo me­tu yra tę­sia­mas spe­cia­lis­tų re­ko­men­duo­tas gy­dy­mas.

J.Me­lio kar­do­mo­jo su­ėmi­mo ter­mi­nas pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo pra­tęs­tas per­nai gruo­džio 11 die­ną trims mė­ne­siams.

Teis­mas ta­da at­siž­vel­gė, kad už­sie­nie­tis kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mas vei­kas žmo­giš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus, ku­rie yra pri­skir­ti la­bai su­nkių ir su­nkių nu­si­kal­ti­mų ka­te­go­ri­jai. Už šių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mą nu­ma­ty­tos il­ga­lai­kės lais­vės at­ėmi­mo baus­mės ir šiems nu­si­kal­ti­mams nė­ra tai­ko­mi se­na­ties ter­mi­nai.

Pro­ku­ro­rai tei­gia, kad J.Me­lis sau­sio 13-ąją bu­vo tan­ke prie te­le­vi­zi­jos bokš­to.

By­los duo­me­ni­mis, nuo 1991 me­tų sau­sio 13-osios iki tų me­tų rugp­jū­čio 23-io­sios J.Me­lis įta­ria­mas da­ly­va­vęs užg­ro­biant 17 Lie­tu­vai svar­bių ob­jek­tų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui Sau­sio 13-osios by­la per­duo­ta rugp­jū­čio 31 die­ną. Iš vi­so šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu įta­ria­mai­siais pri­pa­žin­ti 79 as­me­nys, ta­čiau teis­mui dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų per­duo­ti 64. Dėl de­šim­ties ty­ri­mas tę­sia­mas at­skir­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me. Vie­nin­te­lis J.Me­lis su­im­tas šio­je by­lo­je.

By­los nag­ri­nė­ji­mas bus pra­dė­tas sau­sio 27 die­ną.

Ly­giai prieš 25 me­tus – 1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.