Teismas atmetė Živilės Mikėnaitės skundą
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį kaip ne­pag­rįs­tą at­me­tė bu­vu­sios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ži­vi­lės Mi­kė­nai­tės skun­dą dėl nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų.

Bu­vu­si Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vė skun­dė teis­mui tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės va­sa­rio 9 die­nos įsa­ky­mą lai­ki­nai nu­ša­lin­ti ją nuo de­par­ta­men­to va­do­vės par­ei­gų. Ž.Mi­kė­nai­tė pra­šo šį įsa­ky­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir ne­pag­rįs­tu, grą­žin­ti ją į di­rek­to­rės par­ei­gas, pri­teis­ti dar­bo už­mo­kes­tį ir dels­pi­ni­gius.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Vir­gi­ni­jus Var­nai­tis tei­gia, kad Ž.Mi­kė­nai­tė tuo me­tu ėjo aukš­tas par­ei­gas ir ne­ga­lė­jo bū­ti ne­nu­ša­lin­ta nuo par­ei­gų, kol vyk­do­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas. Nu­ša­li­ni­mu bu­vo sie­kia­ma ap­sau­go­ti as­me­nis ir už­ti­krin­ti tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo ei­gą, nes skun­dai bu­vo gau­ti iš ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je dir­ban­čių as­me­nų.

Ž.Mi­kė­nai­tės ad­vo­ka­tas P.Ma­kaus­kas sa­ko, jog, jo nuo­mo­ne, skun­džia­mas įsa­ky­mas dėl nu­ša­li­ni­mo ne­ati­tin­ka vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų, ja­me pri­va­lė­jo bū­ti nu­ro­do­mi pa­grin­di­niai fak­tai ir ar­gu­men­tai.

Ž.Mi­kė­nai­tė jau yra at­sis­ta­ty­di­nu­si iš par­ei­gų, ko­vo pa­bai­go­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) ji apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja. Nuo par­ei­gų ji nu­ša­lin­ta Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai ėmus vyk­dy­ti ty­ri­mą dėl pa­žei­di­mų jos bu­vu­sio­je dar­bo­vie­tė­je – Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad Ž.Mi­kė­nai­tė pa­da­rė 15 tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų, pen­ki iš jų ver­ti­na­mi kaip šiurkš­tūs.