Teismas atmetė į Lietuvą perkeltų irakiečių skundą dėl teisinio statuso
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas an­tra­die­nį at­me­tė pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos sche­mą į Lie­tu­vą per­kel­tų ira­kie­čių skun­dą dėl tei­si­nio sta­tu­so.

Ira­kie­čiai sie­kė bū­ti pri­pa­žin­ti pa­bė­gė­liais. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas šei­mai nu­spren­dė su­teik­ti ki­tą sta­tu­są – lai­ki­ną tei­si­nę ap­sau­gą.

„Prieg­lobs­čio pra­šy­to­jai ne­pa­tei­kė pa­kan­ka­mai ar­gu­men­tų dėl in­di­vi­dua­laus per­se­kio­ji­mo, nu­kreip­to tie­sio­giai prieš juos ir jų ne­pil­na­me­čius vai­kus“, – nu­ro­do­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Tei­sė­jas Arū­nas Ka­mins­kas žur­na­lis­tams sa­kė, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tin­ka­mai įver­ti­no pa­dė­tį Ira­ke ir pri­ėmė pa­grįs­tą spren­di­mą.

Pa­bė­gė­lio sta­tu­sas su­tei­kia tei­sę gy­ven­ti nuo­lat, tei­si­nė ap­sau­ga – lai­ki­nai, ta­čiau nei fi­nan­si­nės iš­mo­kos, nei ki­tos ga­ran­ti­jos ne­sis­ki­ria.

Spren­di­mas dėl lai­ki­nos ap­sau­gos Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te bu­vo pri­im­tas per­nai gruo­džio 15-ąją – tą pa­čią die­ną, kai ke­tu­rių as­me­nų ira­kie­čių šei­ma iš Grai­ki­jos at­vy­ko į Lie­tu­vą.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mas per 14 die­nų ape­lia­ci­ne tvar­ka ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui.

Par­eiš­kė­jų at­sto­vė teis­me ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ja Eg­lė Sa­mu­cho­vai­tė BNS sa­kė, kad apie spren­di­mą in­for­ma­vo klien­tą, ar ra­šy­ti skun­dą, bus nu­spręs­ta iš­nag­ri­nė­jus spren­di­mo mo­ty­vus.

„Bu­vo daug mū­sų ar­gu­men­tų. Ma­ne do­mi­na, ko­kią teis­mas užė­mė po­zi­ci­ją ir įver­ti­nus mo­ty­vus, bus įver­tin­tos ga­li­my­bės to­liau by­li­nė­tis. No­ri­si ma­ty­ti vi­są spren­di­mą“, – BNS sa­kė tei­si­nin­kė.

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.

Be ira­kie­čių šei­mos, į Lie­tu­vą pa­gal šią sche­mą ko­vo mė­ne­sį at­vy­ko pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos po­ra.