Teismas atmetė „Drąsos kelio“ skundą dėl Gediminaičių stulpų
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT) ket­vir­ta­die­nį at­me­tė par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ skun­dą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos drau­di­mo par­ti­jos sim­bo­li­ko­je nau­do­ti Ge­di­mi­nai­čių stul­pus.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos drau­di­mas - pa­grįs­tas. Teis­mas pa­žy­mi, kad rei­ka­la­vi­mai Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sim­bo­liui – Ge­di­mi­nai­čių stul­pams – yra nu­sta­ty­ti įsta­ty­me, pa­gal ku­rį jie vaiz­duo­ja­mi gel­to­ni rau­do­na­me sky­de ar­ba be jo. Šis teis­mo spren­di­mas dar ga­li bū­ti skun­džia­mas aukš­tes­nei ins­tan­ci­jai.

„Šia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad nau­do­ti her­bus, her­bi­nes vė­lia­vas, her­bi­nius ženk­lus, her­bi­nius ants­pau­dus, ne­ati­tin­kan­čius sa­vo eta­lo­nų ir pro­jek­tų, yra drau­džia­ma. Ša­lia ki­tų rei­ka­la­vi­mų, ke­lia­mų Lie­tu­vos vals­ty­bės sim­bo­li­kos var­to­ja­mui pre­kių ženk­le ar di­zai­ne, tei­sės ak­tuo­se taip pat nu­ro­do­ma, kad šios sim­bo­li­kos var­to­ji­mas tu­ri bū­ti pa­gar­bus, ne­prieš­ta­rau­ti vie­ša­jai tvar­kai“, - tei­gia­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

„Drą­sos ke­lias“ teis­mui aps­kun­dė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ėju­sių me­tų sau­sio 14 die­nos spren­di­mą, ku­riuo at­si­sa­ky­ta iš­duo­ti lei­di­mą nau­do­ti Ge­di­mi­nai­čių stul­pus pre­kės ženk­le DK DRĄ­SOS KE­LIAS PO­LI­TI­NĖ PAR­TI­JA.

Mi­nis­te­ri­ja ar­gu­men­ta­vo, kad toks sim­bo­lio nau­do­ji­mas ne­ati­tik­tų Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių ženk­lų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Juo­ba, kad par­ti­ja no­rė­jo Ge­di­mi­nai­čių stul­pus nu­da­žy­ti vio­le­ti­ne spal­va. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, kad tra­di­ci­nių rau­do­nos ir auk­si­nės (gel­to­nos) spal­vų pa­kei­ti­mas į vio­le­ti­nę spal­vą men­ki­na šį ženk­lą ir iš­krai­po per am­žius su­sik­los­čiu­sią sim­bo­li­ką.

Tuo me­tu par­ti­ja ma­no, jog Ge­di­mi­nai­čių stul­pų vaiz­da­vi­mas vio­le­ti­ne spal­va ne­prieš­ta­rau­ja mo­ra­lei ar vie­ša­jai tvar­kai, vi­suo­me­nės do­ro­vės nor­moms, o įsta­ty­mas keis­ti pa­tvir­tin­tų eta­lo­nų spal­vos ne­drau­džia. Taip pat „drą­sie­čiai“ skun­dė­si dėl TM spren­di­mo esan­tys dis­kri­mi­nuo­ja­mi, nes yra pa­vyz­džių, kai lei­di­mai keis­ti Ge­di­mi­nai­čių stul­pų spal­vą pre­kės ženk­le bu­vo iš­duo­ti.