Teismas: asmens tapatybės kortelėse pavardės turi būti įrašytos ir nelietuviškai
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) nu­spren­dė, kad ne­lie­tu­viš­kos pa­var­dės War­dyn ir Pa­uwels tu­ri bū­ti įra­šy­tos ir lie­tu­viš­kais, ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

An­tra­die­nį teis­mo pri­im­ti spren­di­mai yra ga­lu­ti­niai ir ne­skun­džia­mi.

„Ko­kiu bū­du tai bus įra­šy­ta, be abe­jo, iki šiol yra ne­sup­ran­ta­ma ir ne­aiš­ku“, – BNS sa­kė par­eiš­kė­jams at­sto­vau­jan­ti Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do va­do­vė Eve­li­na Ba­li­ko.

Lie­tu­vės ir len­ko šei­ma sa­vo vai­kui pra­šė iš­duo­ti ta­pa­ty­bės kor­te­lę pa­gal gy­ven­to­jų re­gis­tre įra­šy­tą pa­var­dę War­dyn su „w“, bel­go ir lie­tu­vės šei­ma Pa­uwels pra­šė įra­šy­ti vai­ko pa­var­dę ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je, ir pa­se.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­mas jau pri­ėmė du spren­di­mus Ja­quet (Ža­kė) ir Go­rec­ki – Mic­kie­wicz (Go­rec­ki-Mic­ke­vič) by­lo­se. Jais Vil­niaus po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos val­dy­ba įpa­rei­go­ta iš­duo­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiams pa­sus su abe­jo­mis pa­var­džių ver­si­jo­mis: su­lie­tu­vin­ta, anot teis­mo, tu­rė­tų bū­ti įra­šy­ta pir­ma­ja­me pa­so pus­la­py­je, ori­gi­na­li – ki­tų įra­šų sky­riu­je.

E.Ba­li­ko sa­ko, kad abi šios šei­mos jau po teis­mo spren­di­mo vėl krei­pė­si į mig­ra­ci­jos par­ei­gū­nus, ta­čiau ir šį­kart jiems at­si­sa­ky­ta iš­duo­ti do­ku­men­tus su dviem skir­tin­gais pa­var­džių įra­šais.

„Jiems at­si­sa­ko iš­duo­ti pa­są pa­gal teis­mo spren­di­mą, kol jie ne­pa­si­keis vai­kų pa­var­dės į lie­tu­viš­ką ver­si­ją gy­ven­to­jų re­gis­tre. Va­di­na­si, pri­vers­ti­nai vėl grįž­ta­ma prie tos pa­čios si­tua­ci­jos, ku­ri bu­vo prieš teis­mo spren­di­mą. Be abe­jo, jie to ne­da­rys“, – sa­kė E.Ba­li­ko.

Ji pri­me­na, kad be­si­by­li­nė­ju­sie­ji su vals­ty­be tei­sin­gu­mo to­liau sieks Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me ir Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus Tei­sių Ko­mi­te­te.

Per ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus teis­mai jau yra įpa­rei­go­ję įra­šy­ti pa­var­des ne­lie­tu­viš­ko­mis rai­dė­mis Lie­tu­vos pi­lie­čių san­tuo­kos, gi­mi­mo liu­di­ji­muo­se. Sa­vi­val­dy­bių Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riai, iš pra­džių at­si­sa­kę įra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des, teis­mų spren­di­mų pa­pras­tai ne­bes­kun­džia ir pa­gei­dau­ja­mus do­ku­men­tus iš­duo­da.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me svars­ty­ti du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Pa­na­šų siū­ly­mą leis­ti ne­lie­tu­viš­ką pa­var­džių ra­šy­bą tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ir ki­to­je ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je Sei­mui pri­sta­tė pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, su­rin­ku­si 50 tūkst. par­ašų. Šios ka­den­ci­jos Sei­mas pa­tai­sų dar ne­nag­ri­nė­jo.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.