Teismas areštavo buvusių „Snoro“ vadovų lėšas ir sąskaitas Šveicarijos bankuose
 Teis­mas areš­ta­vo bu­vu­sių ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ va­do­vų ir sa­vi­nin­kų Rai­mon­do Ba­ra­naus­ko ir Vla­di­mi­ro An­to­no­vo lė­šas bei sąs­kai­tas Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį ten­ki­no „Sno­ro“ ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riaus „Val­ne­tas“ pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo Rai­mon­do Ba­ra­naus­ko ir Vla­di­mi­ro An­to­no­vo at­žvil­giu, pra­ne­šė teis­mas.

Teis­mas nu­ta­rė iš R.Ba­ra­naus­ko areš­tuo­ti be­veik 70 mln. eu­rų, iš V.An­to­no­vo – dau­giau nei 338 mln. eu­rų. Taip pat so­li­da­riai iš jų abie­jų areš­tuo­ti dau­giau nei 92 mln. eu­rų. Nu­tar­ta areš­tuo­ti ir at­sa­ko­vų sąs­kai­tas, esan­čias Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se.

„Sno­ro“ ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius Gin­ta­ras Ado­mo­nis BNS tei­gė si­tua­ci­ją ga­lė­sian­tis pa­ko­men­tuo­ti ki­tą sa­vai­tę.

Teis­mo tei­gi­mu, pra­šy­mas bu­vo pa­teik­tas dėl to, kad bū­tų ga­li­ma nag­ri­nė­ti „Sno­ro“ ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riaus iš­kel­tą by­lą prieš R.Ba­ra­naus­ką ir V.An­to­no­vą, ku­rio­je ban­kas ban­do pri­si­teis­ti iš pa­sta­rų­jų dau­giau nei 500 mln. eu­rų.

Teis­mo spren­di­mas per 7 die­nas ga­li bū­ti aps­kųs­tas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

„Sno­ro“ veik­la su­stab­dy­ta 2011 me­tų lap­kri­čio 16 die­ną, o ban­kro­to by­la ban­kui iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7 die­ną. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai už­per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir ki­tą bu­vu­sį „Sno­ro“ ak­ci­nin­ką Rai­mon­dą Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.