Teismas: A. Ručienė papirkinėjo rinkėjus
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) pir­ma­die­nį at­me­tė „tvar­kie­tės“ Auš­ros Ru­čie­nės skun­dą dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mo, ku­riuo ji pri­pa­žin­ta pa­pir­ki­nė­ju­si rin­kė­jus dėl reng­tų šo­kių va­ka­rų.

A.Ru­čie­nė yra „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tė į Kau­no me­ro pos­tą.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad A.Ru­čie­nės lab­da­ros ir par­amos fon­das jau pra­si­dė­jus rin­ki­mų kam­pa­ni­jai or­ga­ni­za­vo ne­mo­ka­mus šo­kių va­ka­rus „Kam per tris­de­šimt“, ku­rių me­tu kon­cer­ta­vo ži­no­mi at­li­kė­jai.

„Ži­niask­lai­do­je, įskai­tant ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tink­la­py­je mi­nė­ti šo­kių va­ka­rai pa­teik­ti kaip par­eiš­kė­jos var­do fon­do do­va­na žmo­nėms. Nė­ra gin­čo dėl fak­ti­nės ap­lin­ky­bės, kad ap­ta­ria­mi ren­gi­niai bu­vo ne­mo­ka­mi, res­to­ra­no „Le­gen­da“ at­sto­vai pa­aiš­ki­no, jog ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius – Auš­ros Ru­čie­nės lab­da­ros ir par­amos fon­das“, - ra­šo­ma nu­tar­ty­je.

LVAT pa­žy­mė­jo, kad mi­nė­ti ren­gi­niai or­ga­ni­zuo­ti bū­tent po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piu Kau­no mies­te. Apie juos in­for­ma­ci­ja bu­vo tei­kia­ma ir par­ti­jos tink­la­la­py­je.

„Nors par­eiš­kė­ja nu­ro­do, kad mi­nė­tų ren­gi­nių me­tu dar ne­bu­vo ap­sisp­ren­du­si, ar kan­di­da­tuos į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, jog par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Kau­no mies­to sky­rių koor­di­na­ci­nė ta­ry­ba par­eiš­kė­ją kan­di­da­te į Kau­no mies­to me­ro par­ei­gas pa­tvir­ti­no 2014 m. rug­sė­jo 11 d. At­sa­ko­vas (VRK - BNS) taip pat pa­grįs­tai at­krei­pė dė­me­sį į fak­ti­nę ap­lin­ky­bę, kad par­eiš­kė­jos var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das bu­vo įsteig­tas jau pra­si­dė­jus rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, o anks­čiau to­kio po­bū­džio veik­los ne­vyk­dė“, - ra­šo­ma nu­tar­ty­je.

Šis teis­mo spren­di­mas yra ne­skun­džia­mas.

Kad A.Ru­čie­nė pa­žei­dė įsta­ty­mus ir pa­pir­ki­nė­jo rin­kė­jus, VRK nu­spren­dė sau­sio pa­bai­go­je.

VRK duo­me­ni­mis, A.Ru­čie­nės lab­da­ros ir par­amos fon­das per­nai gruo­dį Kau­no res­to­ra­ne „Le­gen­da“ ren­gė ne­mo­ka­mus šo­kių va­ka­rus „Kam per tris­de­šimt“. Apie tuos va­ka­rus bu­vo pa­skelb­ta par­ti­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir nu­ro­dy­ta, kad tai A.Ru­čie­nė kvie­čia kau­nie­čius į va­ka­rą.

Po VRK spren­di­mo A.Ru­čie­nė tvir­ti­no, kad per­nai spa­lį įsteig­tas ir jos var­du pa­va­din­tas fon­das šo­kių va­ka­rus ren­gė, ta­čiau ji pa­ti prie to esą ne­pri­si­dė­jo. Be to, ji nė­ra to fon­do val­dy­mo or­ga­no na­rė, o skel­bi­mų par­ti­jos sve­tai­nė­je ne­ra­šė.

„Aš tie­siog da­ly­va­vau, ne­ska­ti­nau (or­ga­ni­zuo­ti - BNS), ne­or­ga­ni­za­vau. Dau­ge­ly­je ren­gi­nių da­ly­vau­ju. Da­bar bū­da­ma tei­si­nin­kė ne­be­sup­ran­tu, ku­riuo­se ren­gi­niuo­se ga­liu da­ly­vau­ti, ku­riuo­se - ne­ga­liu“, - VRK ver­ti­ni­mu ste­bė­jo­si Kau­no ad­vo­ka­tė.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad pra­si­dė­jus rin­ki­mų po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai, drau­džia­ma tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai pirk­ti rin­kė­jų bal­sus, do­va­no­mis, pa­slau­go­mis ar ki­to­kiu at­ly­gi­ni­mu ska­tin­ti rin­kė­ją ar rin­ki­mų tei­sę tu­rin­tį as­me­nį da­ly­vau­ti ar­ba ne­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ir (ar­ba) bal­suo­ti už ar­ba prieš vie­ną ar ki­tą nu­ma­to­mą kel­ti kan­di­da­tu ar nu­ma­tan­tį iš­si­kel­ti kan­di­da­tu į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius – me­rus as­me­nį, kan­di­da­tą ar­ba kan­di­da­tų są­ra­šą.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ko­vo 1 die­ną.