Teismai skęsta bylose
Per­nai teis­mai ga­vo ir iš­nag­ri­nė­jo 330 tūkst. by­lų – 7 po­cen­tais dau­giau nei už­per­nai, už nu­si­kal­ti­mus nu­teis­ta per 18 tūkst. fi­zi­nių bei ju­ri­di­nių as­me­nų – 2,5 tūkst. ma­žiau nei 2014 me­tais.

Šian­dien pa­teik­to­je pra­ėju­sių me­tų teis­mų veik­los at­as­kai­to­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­ste­bi­ma ryš­ki by­lų skai­čiaus au­gi­mo ten­den­ci­ja. Per vie­ną die­ną teis­muo­se šian­dien iš­nag­ri­nė­ja­ma 1550 by­lų. „Tai, kad žmo­nės vis daž­niau ieš­ko­ti tei­sy­bės ei­na į teis­mus, ro­do jų pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vo­je vei­kian­čia tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo sis­te­ma. Ta­čiau ne­ge­bė­ji­mas gin­čų spręs­ti tai­kiai at­sklei­džia ki­tą prob­le­mą – vi­suo­me­nė konf­lik­tiš­ka, žmo­nės ne­lin­kę tar­tis ge­ruo­ju, me­dia­ci­ja nau­do­ja­si re­tai“, – pa­žy­mė­jo Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas. Di­džio­ji da­lis teis­muo­se iš­nag­ri­nė­tų by­lų – ci­vi­li­nės, su­si­ju­sios su pir­ki­mo-par­da­vi­mo įsi­pa­rei­go­ji­mais, pa­sko­lų grą­ži­ni­mu ir šei­mos tei­si­niais san­ty­kiais. Ci­vi­li­nių by­lų skai­čius per­nai Lie­tu­vo­je iš­au­go la­biau­siai ir vir­ši­jo 200 tūkst. Ti­pi­nė ci­vi­li­nė by­la teis­muo­se iš­nag­ri­nė­ja­ma per 96 die­nas. „By­lų nag­ri­nė­ji­mo grei­tis yra la­bai svar­bus, ta­čiau tai ne­ga­li bū­ti da­ro­ma teis­mo spren­di­mų ko­ky­bės sąs­kai­ta. Bū­ti­na di­des­nį dė­me­sį skir­ti teis­mo spren­di­mo ko­ky­bei, ku­ri tie­sio­giai pri­klau­so nuo tei­sė­jų dar­bo krū­vio. Jį su­re­gu­liuo­ti ga­li­ma at­si­sa­kant teis­mams ne­bū­din­gų funk­ci­jų, ska­ti­nant al­ter­na­ty­vius gin­čų spren­di­mo bū­dus“, – tei­gė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus. Pa­sak jo, net ir au­gant by­lų srau­tui teis­mų sis­te­ma su iš­šū­kiais su­sit­var­kė. „Žmo­nių pa­to­gu­mui da­lį pa­slau­gų per­kė­lė­me į elek­tro­ni­nę erd­vę, su­tel­kę vi­sus vi­di­nius re­sur­sus su­trum­pi­no­me by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus, dėl se­na­ties nu­trauk­tų bau­džia­mų­jų by­lų su­ma­žė­jo iki 30“, – pa­žy­mė­jo R. Nor­kus.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų skai­čius per­nai taip pat au­go. Daž­niau­si ad­mi­nis­tra­ci­niai pa­žei­di­mai 2015 m. su­si­ję su pa­si­kė­si­ni­mu į vie­šą­ją tvar­ką, pa­žei­di­mais trans­por­to sri­ty­je, kė­si­ni­mu­si į nuo­sa­vy­bę. To­kias by­las teis­mai iš­nag­ri­nė­da­vo vi­du­ti­niš­kai per 18 die­nų.

Teis­mų veik­los at­as­kai­to­je tei­gia­ma, kad bau­džia­mų­jų by­lų skai­čius per­nai ša­ly­je su­ma­žė­jo be­veik 13 proc. Tei­sė­jai iš­nag­ri­nė­jo 19 tūkst. to­kių by­lų, jo­se vy­ra­vo nu­si­kal­ti­mai nuo­sa­vy­bei (va­gys­tės ir kt.), žmo­gau svei­ka­tai, nu­si­kal­ti­mai, su­si­ję su dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Šių by­lų skai­čiaus ma­žė­ji­mas tie­sio­giai sie­ti­nas su su­ma­žė­ju­siu re­gis­truo­tų nu­si­kals­ta­mų skai­čiu­mi ša­ly­je – 2015 m. jis su­ma­žė­jo 12,7 pro­cen­to.

2015-ai­sias už nu­si­kal­ti­mus nu­teis­ta per 18 tūkst. fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų – 2,5 tūkst. ma­žiau nei 2014 m. Daž­niau­siai teis­mo skir­tos baus­mės – ter­mi­nuo­tas lais­vės at­ėmi­mas, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas. Per­nai, kaip ir anks­čiau, Lie­tu­vos teis­mai iš­li­ko vie­ni pir­mau­jan­čių Eu­ro­po­je pa­gal by­lų nag­ri­nė­ji­mo grei­tį. Aukš­tai ver­ti­na­ma ir teis­mų spren­di­mų ko­ky­bė – tik 1,7 proc. nuo 332 tūkst. teis­mų pri­im­tų spren­di­mų bu­vo pa­keis­ti ar­ba pa­nai­kin­ti aukš­tes­nio­jo teis­mo.

Teis­mų veik­los at­as­kai­to­je taip pat pa­žy­mi­ma, kad elek­tro­ni­nės teis­mų pa­slau­gos tam­pa vis pa­trauk­les­nės. Ne­išei­da­mi iš na­mų ar biu­ro žmo­nės ga­li kreip­tis į teis­mą, pa­teik­ti vi­sus do­ku­men­tus ir gau­ti teis­mo spren­di­mą, su­mo­kė­ti žy­mi­nį mo­kes­ti, per­žiū­rė­ti teis­mo do­ku­men­tus, vyk­dy­ti me­dia­ci­ją. Elek­tro­ni­nių teis­mo pa­slau­gų por­ta­lo e.teis­mas.lt var­to­to­jų skai­čius per me­tus iš­au­go 30 proc. ir sie­kia 24 tūkst. Be­veik 50 proc. ci­vi­li­nių by­lų yra elek­tro­ni­nės ir šis skai­čius au­ga.