Teismai patenkina 99 proc. prokurorų prašymų klausytis pokalbių
Teis­mai pa­ten­ki­na 99 proc. pro­ku­ro­rų pra­šy­mų leis­ti klau­sy­tis po­kal­bių te­le­fo­nu ar gau­ti jų iš­klo­ti­nes, ro­do sta­tis­ti­ka. Kri­ti­kai tei­gia, kad to­kie duo­me­nys ga­li liu­dy­ti ne­at­sa­kin­gą teis­mų po­žiū­rį, ta­čiau pa­tys tei­sė­jai ti­ki­na, kad jų ga­li­my­bės - la­bai ri­bo­tos.

Anot Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos, per­nai apy­lin­kės teis­mai iš­nag­ri­nė­jo 12 tūkst. 332 pro­ku­ro­rų par­eiš­ki­mus dėl elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lais per­duo­da­mos in­for­ma­ci­jos.

Par­eiš­ki­mai vi­siš­kai pa­ten­kin­ti 11 tūkst. 975 at­ve­jais, pa­ten­kin­ti iš da­lies - 203 at­ve­jais. Teis­mai pro­ku­ro­rų pra­šy­mus at­me­tė 154 kar­tus - tai su­da­ro 1,2 pro­cen­to.

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vė spau­dai Ži­vi­lė Na­vic­kai­tė-Bab­kin BNS tre­čia­die­nį sa­kė, kad šis skai­čius „a­pi­ma ir tu­ri­nio kon­tro­lę, ir ki­tus veiks­mus, pa­vyz­džiui, iš­klo­ti­nes be jo­kio tu­ri­nio“.

Pa­sak jos, ši sta­tis­ti­ka at­spin­di at­ve­jus, kai tai­ko­mos Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tos, o duo­me­nų pa­gal Žval­gy­bos ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mus Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­tu­ri.

Pa­na­šios pro­por­ci­jos bu­vo ir anks­tes­niais me­tais.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius BNS sa­kė, kad to­kia sta­tis­ti­ka ke­lia ne­ri­mą, jog teis­mai ne­pa­kan­ka­mai rū­pi­na­si žmo­nių pri­va­tu­mo ap­sau­ga.

„Tai reiš­kia, kad teis­mai au­to­ma­tiš­kai pa­ten­ki­na pro­ku­ro­rų pra­šy­mus ir ne­si­gi­li­na į rei­ka­lo es­mę. Teis­mai tu­rė­tų jaus­ti di­des­nę at­sa­ko­my­bę ir ne­pa­ten­kin­ti to­kių pra­šy­mų, apie ku­riuos ne­tu­ri tin­ka­mos in­for­ma­ci­jos“, - sa­kė K.Gir­nius.

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas tei­gė, kad teis­mai, leis­da­mi klau­sy­tis as­me­nų po­kal­bių te­le­fo­nu, „iš es­mės tu­ri rem­tis tik pro­ku­ro­ro pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja: ją įver­tin­ti, įsi­ti­kin­ti, ar pra­šo­ma įsta­ty­mus ati­tin­kan­čių prie­mo­nių ir ar jos pa­dės iš­aiš­kin­ti nu­si­kal­ti­mus“.

„Teis­mas pro­ku­ro­ro pra­šy­mą ten­ki­na, jei­gu yra pa­grin­das ma­ny­ti, kad, klau­san­tis elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lais per­duo­da­mos in­for­ma­ci­jos, ga­li­ma gau­ti duo­me­nų apie ren­gia­mą, da­ro­mą ar pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą. Ki­ti at­ve­jai – ky­lan­tis pa­vo­jus, kad nu­ken­tė­ju­sia­jam, liu­dy­to­jui ar ki­tiems pro­ce­so da­ly­viams ar­ba jų ar­ti­mie­siems bus pa­nau­do­tas smur­tas, prie­var­ta­vi­mas ar ki­to­kios ne­tei­sė­tos vei­kos“, - raš­tu at­siųs­ta­me ko­men­ta­re BNS tei­gė E.Lau­ži­kas.

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, kad „žmo­gus, ku­ris da­ro nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ne­ga­li ti­kė­tis pri­va­tu­mo, ta­čiau la­bai svar­bu, kad per­žen­giant pri­va­tu­mo ri­bą vis­kas bū­tų at­lik­ta pa­gal įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus“.

Lie­tu­vos įsta­ty­mai lei­džia klau­sy­tis ne tik įta­ria­mų­jų po­kal­bių te­le­fo­nu - ga­li bū­ti klau­so­ma­si bet ku­rių as­me­nų, jei tei­sė­sau­ga tu­ri pa­grin­dą ma­ny­ti, kad taip ga­li­ma gau­ti duo­me­nų apie nu­si­kal­ti­mą.

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­tei­kia­mi duo­me­nys ne­lei­džia da­ry­ti iš­va­dos, kiek tiks­liai žmo­nių per­nai bu­vo klau­so­ma­si.

E.Lau­ži­kas tei­gė, kad kon­kre­tus pa­ten­kin­tų pra­šy­mų skai­čius ga­li apim­ti ir pa­kar­to­ti­nius pra­šy­mus, pra­šy­mus pra­tęs­ti tai­ko­mas prie­mo­nes, pra­šy­mus, su­si­ju­sius su pa­si­kei­tu­siu as­mens, ku­rio pa­sik­lau­so­ma, te­le­fo­no nu­me­riu. Ki­ta ver­tus, vie­nu par­eiš­ki­mu pro­ku­ro­ras ga­li pra­šy­ti leis­ti klau­sy­tis dau­giau nei vie­no as­mens po­kal­bio.

Per­nai po­kal­bių klau­sy­ma­sis bu­vo aps­kųs­tas sep­ty­nis kar­tus, ir vi­sais jais pri­pa­žin­ta, kad po­kal­bių klau­sy­ta­si ne­tei­sė­tai. Šiuos skun­dus pa­tei­kė nau­jie­nų agen­tū­ros BNS žur­na­lis­tai, jie vė­liau ga­vo kom­pen­sa­ci­jas iš vals­ty­bės.

Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė BNS sa­kė, kad po­kal­bių klau­sy­ma­sis ne­skun­džia­mas, nes „as­me­niui toks aps­kun­di­mas pra­ktiš­kai ne­duo­da jo­kių re­zul­ta­tų ar­ba jie bū­na la­bai ne­žy­mūs“.

Įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja tei­sė­sau­gą pra­neš­ti as­me­niui apie tai, kad jo po­kal­bių bu­vo klau­so­ma­si. Pra­neš­ti bū­ti­na iš­kart, kai tai įma­no­ma pa­da­ry­ti ne­pa­ken­kiant ty­ri­mo sėk­mei.

Teis­mai taip pat sank­cio­nuo­ja žval­gy­bos at­lie­ka­mus po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mus. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad per­nai 1884 as­me­nų at­žvil­giu at­li­ko apy­gar­dų teis­mų sank­cio­nuo­tus veiks­mus, to­kius kaip „te­le­fo­ni­nio ar in­ter­ne­ti­nio su­si­ži­no­ji­mo ste­bė­ji­mas, pa­te­ki­mas į as­mens pri­va­čią erd­vę, jo do­ku­men­tų ir ki­tų daik­tų ap­žiū­ra“.

Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja BNS in­for­ma­vo, kad duo­me­nys apie tai, kiek to­kio po­bū­džio pra­šy­mų bu­vo at­mes­ta, yra įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad po­kal­bių te­le­fo­nu klau­sy­ma­sis yra „la­bai rim­tas ki­ši­ma­sis į as­mens tei­ses ir kad tik la­bai rim­tos prie­žas­tys, par­em­tos pa­grįs­tu įta­ri­mu, kad as­muo ga­li bū­ti įsi­trau­kęs į rim­tą kri­mi­na­li­nę veik­lą, tu­rė­tų bū­ti pa­grin­du juos sank­cio­nuo­ti“.

Si­tua­ci­ją Mol­do­vo­je, kur 2005-2007 me­tais teis­mai pa­tvir­tin­da­vo 98-99 proc. pra­šy­mų dėl po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mo, Stras­bū­ro teis­mas pri­pa­ži­no rim­tu ar­gu­men­tu pri­pa­žin­ti, kad šio­je ša­ly­je pa­žei­džia­mos tei­sės į pri­va­tu­mą.