Teismai pasiruošę nuotolinių posėdžių organizavimui
Lie­tu­vos teis­muo­se bai­gus dieg­ti spe­cia­lią įran­gą, lei­džian­čią or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­nius teis­mo po­sė­džius, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me (LAT) įvy­ko šios įran­gos ir nuo­to­li­nių teis­mo po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bių pri­sta­ty­mas.

„Vaiz­do kon­fe­ren­ci­jų įran­ga, ku­ri ne tik pa­dės tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas ir trum­pin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mą, bet ir už­ti­krins pro­ce­so da­ly­vių tei­ses, įdieg­ta 18 teis­mų, 13 įka­li­ni­mo ir 2 pro­ku­ra­tū­ros įstai­go­se. Teis­mai ap­rū­pin­ti ir 5 mo­bi­liais įran­gos komp­lek­tais, ku­rie leis nuo­to­li­nį teis­mo po­sė­dį or­ga­ni­zuo­ti bet ku­ria­me Lie­tu­vos kam­pe­ly­je. Tai svar­bus teis­mų mo­der­ni­za­vi­mo žings­nis“, – ren­gi­nio me­tu pa­žy­mė­jo pro­jek­tą įgy­ven­di­nu­sios Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vė Re­da Mo­lie­nė.

LAT vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros ir įka­li­ni­mo įstai­gų at­sto­vai pa­si­da­li­no nuo­to­li­nių teis­mų po­sė­džių lau­kia­ma nau­da, ste­bė­jo pra­kti­nį šių tech­no­lo­gi­jų pa­nau­do­ji­mą – pri­sta­ty­mo me­tu vy­ko nuo­to­li­nė vaiz­do kon­fe­ren­ci­ja su Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų ir Lat­vi­jos teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vais.

Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti įran­gos ko­ky­be ir ga­li­my­bė­mis: iš ar­ti ste­bė­ti apk­lau­sia­mo as­mens mi­mi­kas, ges­tus, da­lin­tis do­ku­men­tais ir ki­ta pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja, re­gu­liuo­ti gar­so ir vaiz­do ko­ky­bę.

Įran­gą pri­sta­čiu­si NTA In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vai­da Kei­nai­tė pa­žy­mė­jo, kad apk­lau­sa nuo­to­li­niu bū­du ga­li vyk­ti taip pat ko­ky­biš­kai kaip ir da­ly­vau­jant teis­mo po­sė­dy­je teis­mo pa­tal­po­se. „Pats val­dy­da­mas ka­me­rą, tei­sė­jas ekra­nuo­se ga­li ste­bė­ti apk­lau­sia­mo­jo mi­mi­ką ir vi­są pa­tal­pą, ku­rio­je jis yra. Ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­ma ir spe­cia­li ka­me­ra, skir­ta ap­žiū­rė­ti daik­ti­nius įro­dy­mus ir pa­teik­tus do­ku­men­tus,“ – tei­gė V. Kei­nai­tė.

As­me­nys, no­rė­da­mi teis­mo po­sė­dy­je da­ly­vau­ti nuo­to­li­niu bū­du, tu­ri teis­mui pa­teik­ti pra­šy­mą. Įver­ti­nęs tech­ni­nes ga­li­my­bes, teis­mas pri­ims spren­di­mą ir in­for­muos pro­ce­so da­ly­vį dėl nuo­to­li­nio teis­mo po­sė­džio or­ga­ni­za­vi­mo ei­gos. Pra­šy­mo for­mą ir vi­są ki­tą rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie da­ly­va­vi­mą teis­mo po­sė­dy­je nuo­to­li­niu bū­du šią sa­vai­tę bus ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.teis­mai.lt skil­ty­je „Nuo­to­li­nis teis­mo po­sė­dis“.

Vaiz­do kon­fe­ren­ci­jų įran­ga įsi­gy­ta įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Vaiz­do per­da­vi­mo, įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo sis­te­mos su­kū­ri­mas ir įdie­gi­mas teis­muo­se“.