Teismai kviečia visuomenę įvertinti jų darbą
Prieš me­tus por­ta­le „At­vi­ras­Teis­mas.lt“ pra­dė­ta skelb­ti in­for­ma­ci­ja apie teis­mų nag­ri­nė­ja­mų by­lų skai­čius, tei­sė­jų dar­bo krū­vį, dar­bo pa­tir­tį ir kt. su­lau­kė di­de­lio vi­suo­me­nės dė­me­sio. Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja ir „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ šią sa­vai­tę vie­ną pir­mų­jų to­kio po­bū­džio por­ta­lų pa­sau­ly­je pa­pil­dė nau­ja 2015 m. teis­mų veik­los sta­tis­ti­ka.

„Por­ta­las „At­vi­ras­Teis­mas.lt“ ne tik pa­de­da mums skai­čiais par­ody­ti, su ko­kiais dar­bų krū­viais su­si­do­ro­ti ten­ka kiek­vie­nam teis­mui ir tei­sė­jui, bet ir ob­jek­ty­viai pa­neig­ti sklan­dan­tį mi­tą ne­va teis­mai by­las nag­ri­nė­ja per lė­tai: štai vie­nam teis­mui vi­du­ti­niš­kai per me­tus ten­ka iš­nag­ri­nė­ti dau­giau kaip 5000 by­lų, vie­nam tei­sė­jui – 625 by­las, o vie­nas gin­čas apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mas vi­du­ti­niš­kai pen­kias sa­vai­tes“, – tei­gia Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Re­da Mo­lie­nė.

Reda Molienė

Di­rek­to­rė pri­du­ria, kad ši ini­cia­ty­va lei­džia aiš­kiai ir su­pran­ta­mai teis­mams pri­sta­ty­ti sa­vo dar­bą, to­dėl ne­abe­jo­ti­nai bus tę­sia­ma ir at­ei­nan­čiais me­tais.

„Nuo veik­los pra­džios be­veik 13 tūkst. var­to­to­jų jau ap­si­lan­kė „At­vi­ras­Teis­mas.lt“ por­ta­le, ku­riam Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je vis dar su­nku ras­ti ana­lo­gų,“ – tei­gia „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Por­ta­lo duo­me­ni­mis, per 2015 me­tus tei­sė­jas vi­du­ti­niš­kai iš­nag­ri­nė­jo dvi­de­šim­čia by­lų dau­giau nei 2014 me­tais, kuo­met vi­dur­kis sie­kė 605 by­las.

Pra­ei­tais me­tais kaip ir 2009–2014 m. aukš­tes­nės pa­ko­pos apy­gar­dų teis­muo­se by­los bu­vo nag­ri­nė­ja­mos be­veik tris kar­tus il­giau nei apy­lin­kių teis­muo­se. Iš vi­so per­nai vie­na­me apy­gar­dos teis­me vi­du­ti­niš­kai bu­vo iš­spręs­tos 7056 by­los – kiek dau­giau nei už­per­nai (2014 m. vi­du­ti­niš­kai iš­spręs­tos 6906 by­los), o vie­nas apy­lin­kės teis­mas vi­du­ti­niš­kai iš­nag­ri­nė­jo 8130 by­lų (2014 m. – 7709 by­las).

Kaip ir 2014 m., pra­ei­tais me­tais di­džiau­si krū­viai te­ko Ra­sei­nių ra­jo­no apy­lin­kės bei Vil­niaus apy­gar­dos ir Kau­no apy­gar­dos teis­mams, ly­gi­nant juos su ki­tais tos pa­čios pa­ko­pos teis­mais. Ma­žiau­si krū­viai te­ko Anykš­čių ra­jo­no apy­lin­kės ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mams (2014 m. – Skuo­do ra­jo­no apy­lin­kės ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mams).

Por­ta­le taip pat ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos apie vi­du­ti­nę ir in­di­vi­dua­lią kiek­vie­no tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį, vi­du­ti­nį ir in­di­vi­dua­lų kiek­vie­no tei­sė­jo bei teis­mo by­lų nag­ri­nė­ji­mo grei­tį, jiems ten­kan­tį krū­vį. Be to, ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kiek per me­tus kai­nuo­ja iš­lai­ky­ti vie­ną teis­mą ar kiek die­nų per me­tus te­ko dirb­ti vie­nam ar ki­tam tei­sė­jui.

Ini­cia­ty­vą „At­vi­ras­Teis­mas.lt“ įgy­ven­di­na „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ir Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja. Šiuo me­tu sve­tai­nė­je pa­tei­kia­mi 2009–2015 me­tų teis­mų ir tei­sė­jų dar­bo ro­dik­liai.

teis­mai.lt informacija