Teisinių žinių trūkumas – priežastis sunerimti
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­si­nių ži­nių trū­ku­mas ke­lia ne­ri­mą. Daug jų ne tik ne­ži­no, kur kreip­tis tu­rint tei­si­nių prob­le­mų, bet aps­kri­tai ne­nu­tuo­kia, ko­kio­se si­tua­ci­jo­se įma­no­ma gau­ti tei­si­nę pa­gal­bą, at­sklei­dė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­tas ne­mo­ka­mų tei­si­nių kon­sul­ta­ci­jų pro­jek­tas „Aš ži­nau sa­vo tei­ses“.

Kon­sul­ta­ci­jų me­tu pa­aiš­kė­jo, kad daug lie­tu­vių klai­din­gai ti­ki, jog kas­die­ny­bė­je su­sik­los­čius ne­ma­lo­niai si­tua­ci­jai, pa­vyz­džiui, nu­si­pir­kus ne­ko­ky­biš­ką pre­kę, ge­riau­sia tie­siog su­si­tai­ky­ti su pa­dė­ti­mi, nes vis tiek pa­gal­bą bus su­dė­tin­ga ar ne­įma­no­ma gau­ti. Su­ži­no­ję, kad eg­zis­tuo­ja at­sa­kin­gos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių dar­bas ir yra spręs­ti to­kias prob­le­mas, jie daž­nai ma­lo­niai nu­steb­da­vo.

„Tei­si­nių ži­nių spra­gos ga­li nu­lem­ti žmo­gui ne­pa­lan­kias si­tua­ci­jas: pa­vyz­džiui, jei­gu ver­čia­mas va­do­vo dar­buo­to­jas par­ašo pra­šy­mą sa­vo no­ru iš­ei­ti iš dar­bo, spręs­ti su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją yra keb­liau nei už­kirs­ti tam ke­lią. Tei­kiant kon­sul­ta­ci­jas iš­girs­ti nu­sis­kun­di­mai ir grįž­ta­ma­sis ry­šys iš gy­ven­to­jų ro­do, kad švie­ti­mo kas­die­niš­kais klau­si­mais po­rei­kis – iš­ties di­de­lis,“ – pa­ste­bi gy­ven­to­jus kon­sul­ta­vu­si tei­si­nin­kė Ine­ta Ja­nu­šy­tė.

Ga­vę ga­li­my­bę kreip­tis tei­si­nės in­for­ma­ci­jos į spe­cia­lis­tus, lie­tu­viai lin­kę už­duo­ti pra­kti­nius klau­si­mus: ką da­ry­ti, jei vy­ras ne­mo­ka ali­men­tų, kaip elg­tis, kai vir­ši­nin­kas lie­pia ra­šy­ti par­eiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis su­draus­min­ti nuo­lat triukš­mau­jan­čius kai­my­nus. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, rug­sė­jį ir spa­lį tei­si­nin­kai va­ži­nė­jo po ša­lies mies­tus ir at­sa­ki­nė­jo į pi­lie­čiams rū­pi­mus klau­si­mus, su­si­do­mė­ju­siems as­me­nims pa­sa­ko­jo apie jų tei­ses bei Lie­tu­vos tei­sės sis­te­mos pa­grin­dus. Pro­jek­to me­tu tei­si­nin­kai ap­lan­kė 15 Lie­tu­vos mies­tų, ku­riuo­se ga­li­my­be gau­ti tei­si­nę pa­gal­bą mies­tie­čiams pa­to­gio­se vie­to­se pa­si­nau­do­jo dau­giau nei 1300 žmo­nių.

Pa­si­kon­sul­tuo­ti su tei­si­nin­kais daž­niau­siai no­rė­jo jau­ni 30–40 m. as­me­nys ar­ba pen­si­nio am­žiaus žmo­nės, o ak­ty­viau­siai iš vi­sų ap­lan­ky­tų mies­tų to­kia ga­li­my­be nau­do­jo­si kau­nie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai ir Drus­ki­nin­kų bei Ma­žei­kių gy­ven­to­jai. Daž­niau­siai ša­lies gy­ven­to­jai tei­sės spe­cia­lis­tams už­duo­da­vo klau­si­mus apie kas­die­nio gy­ve­ni­mo prob­le­mas, su­si­ju­sias su dar­bo ar šei­mos tei­se.