Teisingumo ministerija skęsta skunduose apie galimus pažeidimus pataisos namuose
Įtar­ti­ni vie­šie­ji pir­ki­mai, ne­skaid­rūs kon­kur­sai į va­do­vau­ja­mas par­ei­gas, šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mas, ne­mo­ka­mai dir­ban­tys ka­li­niai – pra­ne­ši­mai apie to­kius ga­li­mus pa­žei­di­mus iš įka­li­ni­mo įstai­gų plūs­ta į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją.

„Per ke­lias sa­vai­tes elek­tro­ni­niu pa­štu pa­si­ti­ke­ji­mas@tm.lt yra gau­ta apie ke­lias­de­šimt pa­tai­sos įstai­gų dar­buo­to­jų elek­tro­ni­nių laiš­kų. Pa­pras­tai per me­tus to­kių laiš­kų bū­da­vo tik ke­le­tas“, – BNS nu­ro­dė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Laiš­kų antp­lū­dis pra­si­dė­jo po Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jos vie­šai pa­skelb­tų duo­me­nų apie vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­riuos lai­mi su izo­lia­to­riais dar­buo­to­jais su­si­ju­sios įmo­nės, apie gal­būt ge­ro­kai bran­giau nei rin­kos kai­na per­ka­mas pre­kes ir pa­na­šiai.

Anot Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, vi­sa gau­ta in­for­ma­ci­ja ti­kri­na­ma, duo­me­nų, kiek jos pa­sit­vir­ti­no, kol kas nė­ra.

Rea­guo­da­ma į vie­ną iš ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų, mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį nu­ro­dė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui lai­ki­nai su­stab­dy­ti at­ran­kas ei­ti va­do­vau­jan­čias par­ei­gas baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je – įvai­rių įstai­gų sky­riuo­se bei de­par­ta­men­tuo­se.

Pa­sak su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų ska­tin­ti lais­vės at­ėmi­mų įstai­gų ir ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jus kuo dau­giau apie jiems ky­lan­čius įta­ri­mus pra­neš­ti tei­sė­sau­gai.

Pa­tai­sos na­muo­se dir­ba bu­vu­sio va­do­vo šei­mos nariai

Vie­na­me iš skun­dų, pa­sie­ku­sių ne tik Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, bet ir ži­niask­lai­dą, mi­ni­ma bu­vu­sio Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų va­do­vo Alf­re­do Draz­džio šei­ma: lais­vės at­ėmi­mo įstai­go­je dir­ba ke­tu­ri bu­vu­sio va­do­vo ar­ti­mie­ji, vie­nas jų – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

A.Draz­džio žen­tas Ar­vy­das Stan­ke­vi­čius ei­na Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. A.Dra­džio žmo­na Al­vy­ra Draz­die­nė dir­ba vy­res­nią­ja spe­cia­lis­te Įskai­tos sky­riu­je, duk­tė Re­na­ta Kas­pe­rie­nė – Psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­ke, jos vy­ras Vir­gi­ni­jus Kas­pe­ras – 2-ojo sek­to­riaus Ap­sau­gos ir prie­žiū­ros sky­riaus di­rek­to­riaus bu­din­čiuo­ju pa­dė­jė­ju.

Ki­ta A.Draz­džio du­kė Ing­ri­da Stan­ke­vi­čie­nė lai­ki­nai ei­na Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos par­ei­gas.

Dėl žen­to V.Kas­pe­ro pri­ėmi­mo į par­ei­gas 2010 me­tais tuo­me­ti­nis Pra­vie­niš­kių 2-ųjų pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­rius A.Draz­dys yra ga­vęs pa­pei­ki­mą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­do­je ra­šo­ma, kad A.Draz­dys lai­ku ne­dek­la­ra­vo vi­sų duo­me­nų apie ar­ti­mus gi­mi­nai­čius, dėl ku­rių ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas.

Jo žen­tas A.Stan­ke­vi­čius sa­vo pa­teik­to­je dek­la­ra­ci­jo­je tei­gia, kad nė­ra tie­sio­gi­nio pa­val­du­mo įstai­go­je dir­ban­tiems jo žmo­nos gi­mi­nai­čiams, „ta­čiau tam ti­kro­se at­ski­ro­se si­tua­ci­jo­se ga­li at­si­ras­ti in­te­re­sų konf­lik­to ga­li­my­bė“ bei nu­ro­do, kad apie šiuos ry­šius yra raš­tu in­for­ma­vęs pa­tai­sos na­mų di­rek­to­rių ir nu­si­ša­lins nuo spren­di­mų, jei kils in­te­re­sų konf­lik­to ga­li­my­bė.

Gi­mi­nys­tės ry­šiai sie­ja ir dau­giau Pra­vie­niš­kių dar­buo­to­jų. Da­bar­ti­nis pa­tai­sos na­mų di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Ces­le­vi­čius yra dek­la­ra­vęs, kad įstai­go­je dir­ba jo žmo­nos tė­vas, se­sers vy­ras bei pusb­ro­lis.

V.Ces­le­vi­čiaus pa­va­duo­to­jas To­mas Bart­nin­kas dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do, kad įstai­go­je dir­ba jo ma­mos se­sers du­kra. Taip pat Pra­vie­niš­kė­se dir­ba ki­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Rai­mun­do Grab­liaus­ko bro­lis.

Pa­sak da­bar­ti­nio Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­riaus V.Ces­le­vi­čiaus, to­kia si­tua­ci­ja su­si­da­rė su­jun­gus ke­lias skir­tin­gas lais­vės at­ėmi­mo įstai­gas, o esa­mais dar­buo­to­jais jis esąs pa­ten­kin­tas.

„Tei­si­nio pa­grin­do at­leis­ti tų dar­buo­to­jų aš ne­tu­riu – jie nor­ma­liai dir­ba. Ne­tgi pa­sa­ky­čiau, kad sten­gia­si dirb­ti. Ki­tas da­ly­kas, yra nu­sta­ty­ta sis­te­ma dėl dek­la­ra­ci­jų, nu­si­ša­li­ni­mo“, – BNS sa­kė par­ei­gū­nas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do ty­ru­si ap­lin­ky­bes dėl įstai­go­je dir­ban­čių gi­mi­nai­čių, bet in­te­re­sų konf­lik­to jų veik­lo­je ne­nus­ta­tė.

Pa­tai­sos na­mų vir­ši­nin­kas: ne­jau­gi tu­rė­čiau juos at­leis­ti?

2010 me­tais Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė su­jung­ti tris įka­li­ni­mo įstai­gas – Pra­vie­niš­kių 1-uo­sius pa­tai­sos na­mus, Pra­vie­niš­kių 2-uo­sius pa­tai­sos na­mus-at­vi­rą­ją ko­lo­ni­ją ir Pra­vie­niš­kių 3-iuo­sius pa­tai­sos na­mus – į Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mus – at­vi­rą­ją ko­lo­ni­ją.

„Su­si­jun­gė trys įstai­gos vie­nu me­tu ir vie­no­je įstai­go­je su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja. Pa­vyz­džiui, apie tuos as­me­nis, apie ku­riuos tei­rau­ja­tės – A.Stan­ke­vi­čių pa­sky­rė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas po kon­kur­so. Iš jo gi­mi­nių 2-uo­se (pa­tai­sos na­muo­se) dir­bo po­ra žmo­nių, tre­čia­me sek­to­riu­je – ir­gi po­ra žmo­nių. (...) Nė­ra drau­džia­ma dirb­ti, jei­gu tai yra dek­la­ruo­ja­ma“, – kal­bė­jo Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­rius V.Ces­le­vi­čius.

Kaip nu­ro­do­ma BNS gau­ta­me Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­riaus at­sa­ky­me, A.Draz­dys Pra­vie­niš­kių 2-ie­siems pa­tai­sos na­mams va­do­va­vo nuo 2002 me­tų iki 2011 me­tų. Iš par­ei­gų jis at­leis­tas dėl reor­ga­ni­za­ci­jos.

Jo žmo­na A.Draz­die­nė iki su­jun­gi­mo nuo 1976 me­tų dir­bo Pra­vie­niš­kių 3-iuo­siuo­se pa­tai­sos na­muo­se, o po įstai­gų su­jun­gi­mo li­ko dirb­ti Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je.

A.Draz­džio du­kra R.Kas­pe­rie­nė nuo 2008 me­tų taip pat dir­bo 3-iuo­siuo­se pa­tai­sos na­muo­se. Jos vy­ras V.Kas­pe­ras dir­bo Pra­vie­niš­kių 2-uo­siuo­se pa­tai­sos na­muo­se. Jie įstai­go­je li­ko dirb­ti po jos reor­ga­ni­za­vi­mo.

Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas A.Stan­ke­vi­čius šias par­ei­gas ei­na nuo 2013 me­tų, kai lai­mė­jo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są. Pa­sak jo va­do­vo, dėl A.Stan­ke­vi­čiaus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, ši lei­do par­ei­gū­ną skir­ti į par­ei­gas.

„Jei­gu žmo­gus dir­ba ko­kio­se nors par­ei­go­se, tai ką mes tu­rė­tu­me pa­da­ry­ti – jį at­leis­ti?“ – svars­tė V.Ces­le­vi­čius.

Pa­sak vir­ši­nin­ko, jo pa­ties ar­ti­mie­ji, dir­ban­tys įstai­go­je, čia taip pat įsi­dar­bi­no iki jam pra­de­dant va­do­vau­ti pa­tai­sos na­mams.

VTEK ne­ty­rė, mi­nis­te­ri­ja pa­žei­di­mų nerado

Kaip BNS nu­ro­dė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, per­nai mi­nis­te­ri­jos Vi­daus au­di­to sky­riui at­ran­kos bū­du pa­ti­kri­nus do­ku­men­tus bu­vo nu­sta­ty­ta, kad Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos dar­buo­to­jai tin­ka­mai nu­si­ša­li­na nuo spren­di­mų, su­si­ju­sių su ar­ti­mais as­me­ni­mis, pri­ėmi­mo bei si­tua­ci­jų, kur ga­lė­tų kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas.

„Nė­ra smerk­ti­na, jei­gu šei­mos na­riai ren­ka­si tar­ny­bą įka­li­ni­mo įstai­go­se. Pa­vyz­džiui, Pra­vie­niš­kių gy­ven­vie­tė­je esan­čiuo­se pa­tai­sos na­muo­se dir­ba daug vie­ti­nių žmo­nių, tarp jų ir tos pa­čios šei­mos na­rių. Ta­čiau svar­bu, kad ar­ti­miems gi­mi­nai­čiams dir­bant to­je pa­čio­je įstai­go­je, ne­kil­tų in­te­re­sų konf­lik­tas, kad vi­si spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi skaid­riai“, – ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo at­sa­ky­me.

Kaip BNS in­for­ma­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ji per­nai bu­vo ga­vu­si pra­ne­ši­mą dėl A.Draz­džio veik­los, ta­čiau jo ne­ty­rė su­ėjus tre­jų me­tų se­na­ties ter­mi­nui.

Dėl ki­tų pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tų duo­me­nų, kad su šiuo me­tu nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tos Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vės Ži­vi­lės Mi­kė­nai­tės pa­gal­ba bu­vo įdar­bin­tos A.Draz­džio du­kros, VTEK ty­ri­mo ne­pra­dė­jo, ka­dan­gi, pa­sak ko­mi­si­jos, ne­bu­vo pa­grįs­tų duo­me­nų apie šių ap­lin­ky­bių eg­zis­ta­vi­mą.

S.Mu­rav­jo­vas: ka­lė­ji­mų sis­te­ma ne­tu­ri tin­ka­mų ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų sistemos

Pa­sak skaid­ru­mo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je sie­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vo S.Mu­rav­jo­vo, ga­li­my­bė gau­ti ano­ni­mi­nius pra­ne­ši­mus iš dar­buo­to­jų yra itin svar­bus da­ly­kas aiš­ki­nan­tis tam ti­krų pa­sky­ri­mų ap­lin­ky­bes, nes žvel­giant iš šo­no pa­žei­di­mai ga­li ne­bū­ti leng­vai pa­ste­bi­mi.

„Žmo­nės daž­nai ma­no, kad kon­kur­sas kon­kur­sui ne­ly­gus ir daž­nai eg­zis­tuo­ja ne­by­lus su­pra­ti­mas, su­si­ta­ri­mas, kad kon­kur­se ge­riau ne­da­ly­vau­ti, nes nie­ko ge­ro iš to ne­bus“, – sa­kė ne­vy­riau­sy­bi­nin­kas.

Vis dėl­to sis­te­ma, ku­ri, pa­sak jo, ga­lė­tų „iš­ju­din­ti įsi­se­nė­ju­sius ry­šius“ lais­vės at­ėmi­mo įstai­gų sis­te­mo­je, su­teik­da­ma dar­buo­to­jams sau­gų bū­dą pra­neš­ti apie ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą, kol kas ne­vei­kia.

„Ka­lė­ji­mų sis­te­ma Lie­tu­vo­je šiuo me­tu tin­ka­mų pra­ne­ši­mo ka­na­lų ne­tu­ri. Svar­bu pa­da­ry­ti taip, kad žmo­nės ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je ži­no­tų, kad jie ga­li pra­neš­ti apie pikt­nau­džia­vi­mo pa­vo­jų“, – kal­bė­jo S.Mu­rav­jo­vas.

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­ją Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se, jis at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kios si­tua­ci­jos, nors sa­vai­me nė­ra smerk­ti­nos, su­ku­ria di­des­nę in­te­re­sų konf­lik­to ri­zi­ką.

„Y­ra pa­vo­jus, kad kar­tais net to ne­su­vok­da­mas ga­li kaž­ko ne­pa­da­ry­ti, sa­ve cen­zū­ruo­ti, nes tai yra ta­vo gi­mi­nė“, – tvir­ti­no jis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia pa­si­ti­kė­ji­mo elek­tro­ni­nį pa­štą, ku­riuo ga­li­ma pra­neš­ti apie pikt­nau­džia­vi­mą. Jis skel­bia­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, apie jį mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do in­for­muo­jan­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jų me­tu bei sa­vo pra­ne­ši­muo­se.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo par­ei­gų ne­at­li­ki­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas izo­lia­to­riaus bei Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vai.

Si­tua­ci­ją Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je taip pat ti­ria Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė bei Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Šios ins­ti­tu­ci­jos ga­vo in­for­ma­ci­ją iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, ku­ri at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pa­gal jo dar­buo­to­jos, Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­mą.