Teisingumo ministerija skelbia atranką į VRK narius
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia vie­šą at­ran­ką į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­rius.

Par­aiš­kų mi­nis­te­ri­ja lau­kia iki ko­vo 3 die­nos, o iki ko­vo 10-osios tu­rės pa­teik­ti pre­ten­den­tų kan­di­da­tū­ras Sei­mui. Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė tu­ri pa­siū­ly­ti dvie­jų as­me­nų kan­di­da­tū­ras.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do vie­šą kan­di­da­tų at­ran­ką ren­gian­ti siek­da­ma dau­giau at­vi­ru­mo ir skaid­ru­mo bei no­rė­da­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bes at­ran­ko­je da­ly­vau­ti kuo di­des­niam as­me­nų skai­čiui.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro siū­lo­mi kan­di­da­tai pri­va­lo tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VRK su­da­ro Sei­mas po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų.

Po du ko­mi­si­jos na­rius tei­kia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tė, juos ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, li­ku­sius ko­mi­si­jos na­rius tei­kia į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos.