Teisingumo ministerija - prieš V. Vasiliausko pataisas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo Vy­riau­sy­bei ne­pri­tar­ti „tvar­kie­čio“ Val­do Va­si­liaus­ko pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nai­kin­ti pre­ky­bos po­vei­kiu są­vo­ką ir at­leis­ti ju­ri­di­nius as­me­nis nuo at­sa­ko­my­bės už tar­pi­nin­ko ky­ši­nin­ka­vi­mą.

Anot mi­nis­te­ri­jos par­eng­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to, šis pro­jek­tas ne­su­de­ri­na­mas su Lie­tu­vos pri­siim­tais tarp­tau­ti­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais.

Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, pre­ky­bos po­vei­kiu są­vo­ką apim­tų tik tie­sio­gi­nį ky­šio da­vi­mą ir tik vals­ty­bės tar­nau­to­jui ar jam pri­ly­gin­tam as­me­niui, o at­sa­ko­my­bėn bū­tų trau­kia­mas tik fi­zi­nis as­muo.

Be to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad baus­mę švel­ni­nan­tis ar­ba ki­to­kiu bū­du nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio as­mens tei­si­nę pa­dė­tį pa­leng­vi­nan­tis bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas tu­ri grįž­ta­mą­ją ga­lią, tai yra jis tai­ko­mas iki to­kio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­siems as­me­nims, taip pat at­lie­kan­tiems baus­mę ir tu­rin­tiems teis­tu­mą as­me­nims.

„(...) bū­tų pa­kenk­ta šiuo me­tu at­lie­ka­miems iki­teis­mi­niams ty­ri­mams dėl nu­si­kals­ta­mų vei­kų, su­si­ju­sių su pre­ky­ba po­vei­kiu, o as­me­nims, gal­būt pa­da­riu­siems to­kias nu­si­kals­ta­mas vei­kas, bū­tų su­kur­tos prie­lai­dos iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės“, - ra­šo­ma iš­va­dos pro­jek­te.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs V.Va­si­liaus­ko par­eng­tam Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tui, pa­gal ku­rį straips­nis „ Pre­ky­ba po­vei­kiu“ bū­tų kei­čia­mas į „Tar­pi­nin­ko ky­ši­nin­ka­vi­mą“. Pa­gal jį ne­bū­tų bau­džia­mas as­muo, ku­ris tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai pa­siū­lė, pa­ža­dė­jo ar su­si­ta­rė duo­ti ky­šį, o lik­tų tik baus­mė už pa­tį ky­šio da­vi­mą. Be to, dings­ta ju­ri­di­nio as­mens at­sa­ko­my­bė.

V.Va­si­liaus­kas pri­klau­so par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jai Sei­me, o ši par­ti­ja mi­ni­ma iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, su­si­ju­sia­me su pre­ky­ba po­vei­kiu.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Sei­mui yra pa­tei­kęs pra­šy­mą leis­ti pa­trauk­ti „tvar­kie­tį“ Ri­mą Ru­čį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Anot pro­ku­ra­tū­ros, su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad par­la­men­ta­ras iš pro­diu­se­rio ir po­li­ti­ko Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė di­de­lės ver­tės ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jus, kad šie ne­tei­sė­tai veik­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mų įmo­nių in­te­re­sams. Pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, R.Ru­čys taip pat ga­lė­jo or­ga­ni­zuo­ti ap­gau­lin­gą įmo­nių bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą.