Teisingumo ministerija neleido PBK laidai naudoti Lietuvos vardo
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­lei­do nau­do­ti Lie­tu­vos var­do Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) lie­tu­vių ir ru­sų kal­bo­mis trans­liuo­ja­mo­se lai­do­se „Lie­tu­vos lai­kas“ ir „Li­tovs­ko­je vre­mia“.

Kaip pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė pri­ėmė šį spren­di­mą, at­siž­velg­da­ma į ko­mi­si­jos, su­tei­kian­čios lei­di­mą nau­do­ti Lie­tu­vos pa­va­di­ni­mą, iš­va­das, taip pat Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ro­do, kad Lat­vi­jo­je re­gis­truo­tas „Pir­mais Bal­ti­jas Ka­nals“ ne­si­lai­kė Lie­tu­vos įsta­ty­mų ir ne­bend­ra­dar­biau­ja su LRTK, sklei­dė an­ti­vals­ty­bi­nę pro­pa­gan­dą ir ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją apie Sau­sio 13-osios įvy­kius Lie­tu­vo­je.

„Ma­to­me pa­stan­gas skleis­ti de­zin­for­ma­ci­ją apie įvy­kius Lie­tu­vo­je, men­kin­ti, iš­krai­py­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės is­to­ri­ją, ku­rios liu­di­nin­kais ir kū­rė­jais bu­vo dau­ge­lis mū­sų. De­ja, šio te­le­vi­zi­jos ka­na­lo prog­ra­mų tu­ri­nys dau­ge­liu klau­si­mu at­kar­to­ja Lie­tu­vai prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos nuo­sta­tas, – sa­ko M.Vai­niu­tė. – Esa­me už nuo­mo­nių įvai­ro­vę, ta­čiau pri­va­lo­me ryž­tin­gai ko­vo­ti su de­zin­for­ma­ci­ja. Juo la­biau, kai ji pla­ti­na­ma, pri­si­den­gus Lie­tu­vos var­du.“

Lei­di­mas nau­do­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės sim­bo­li­ką pre­kių ženk­le ar di­zai­ne su­tei­kia­mas, jei­gu par­eiš­kė­jas įro­do, jog at­sto­vau­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sams, rep­re­zen­tuo­ja ša­lį, sie­kia po­pu­lia­rin­ti Lie­tu­vos įvaiz­dį ar­ba vyk­do veik­lą, svar­bią Lie­tu­vos eko­no­mi­kai, po­li­ti­kai, moks­lui ar kul­tū­rai. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, „Pir­mais Bal­ti­jas Ka­nals“ pa­teik­tos par­aiš­kos ne­ati­ti­ko nė vie­no iš šių kri­te­ri­jų.

PBK pri­klau­so Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je re­gis­truo­tai įmo­nei „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd.“, ku­ri taip pat val­do ka­na­lus „Ren Tv Bal­tic“, PBK ir „NTV Mir Lit­hua­nia“. Vi­suo­se šiuo­se ka­na­luo­se LRTK bu­vo nu­sta­čiu­si įsta­ty­mų pa­žei­di­mų bei tai­kė jiems sank­ci­jas.