Teisingumo ministerija neatsisako planų Lukiškių kalėjimą iškelti į Pravieniškes
Dau­giau nei prieš me­tus žlu­gus ban­dy­mui iš­kel­ti Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą į Pra­vie­niš­kes, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja šių pla­nų ne­at­si­sa­ko.

Da­bar pla­nuo­ja­ma pro­jek­tą vyk­dy­ti ne pa­si­tel­kus vie­šą­ją ir pri­va­čią par­tne­rys­tę, bet jį fi­nan­suo­jant už Nor­ve­gi­jos ir Lie­tu­vos vy­riau­sy­bių lė­šas.

„Pla­nas – kar­tu su nor­ve­gais iš­kel­ti tik Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą, ne vi­są pa­sta­tų komp­lek­są, tar­dy­mo izo­lia­to­rius lik­tų ten pat, o bū­tų iš­ke­lia­mi tik ka­lė­ji­mo re­ži­mo žmo­nės, ku­rie at­lie­ka baus­mę. Jie iš­va­žiuo­tų į Pra­vie­niš­kes, ten pa­sta­tai sto­vi, juos rei­kia tik įreng­ti. Čia bū­tų mū­sų kar­tu su nor­ve­gais fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas“, – šią sa­vai­tę BNS sa­kė tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Do­na­tas Ma­tui­za.

Anot jo, dar vyks­ta de­ry­bos su Nor­ve­gi­jos vy­riau­sy­be.

Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, iš­kė­lus ka­lė­ji­mą iš Lu­kiš­kių komp­lek­so, bū­tų iš­spręs­ta dėl per ma­žo plo­to, ten­kan­čio su­im­tie­siems.

D.Ma­tui­za at­krei­pė dė­me­sį, kad kas­met di­dė­ja teis­mų ka­li­niams pri­tei­sia­mos kom­pen­sa­ci­jos dėl pra­stų kal­ti­ni­mo są­ly­gų.

Jo duo­me­ni­mis, vien per­nai nu­teis­tie­siems iš­mo­kė­ta 1,3 mln. eu­rų.

„Kas­met di­dė­ja tos su­mos, nes di­dė­ja iš­mo­kos. Dau­giau­sia (pri­tei­sia­ma) už plo­to pa­žei­di­mą, už lai­ky­mo są­ly­gas“, – tvir­ti­no vi­ce­mi­nis­tras.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to at­sto­vas To­mas Če­pe­levs­kis BNS sa­kė, kad Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo iš­kė­li­mas ga­li pa­ju­dė­ti tik Vy­riau­sy­bei pa­tvir­ti­nus nau­ją Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų mo­der­ni­za­vi­mo prog­ra­mą. Ji šiuo me­tu ren­gia­ma, bet ar­ti­miau­siais mė­ne­siais var­giai bus baig­ta.

„Ren­gia ir mū­sų spe­cia­lis­tai, ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, ta­da tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė. Tik kai pa­tvir­tins Vy­riau­sy­bė, re­mian­tis prog­ra­mos veiks­mų pla­nu bus ga­li­ma vyk­dy­ti dar­bus“, – sa­kė T.Če­pe­levs­kis.

2014 me­tų lie­pą Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tvir­ti­nu­si Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų mo­der­ni­za­vi­mo prog­ra­mą, jo­je bu­vo nu­ma­ty­ta, kad Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mas iš Vil­niaus cen­tro į Kau­no ra­jo­ne esan­čias Pra­vie­niš­kes bus iš­kel­tas iki 2018 me­tų.

Po to ne­tru­kus bu­vo pa­skelb­tas Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo iš­kel­di­ni­mo kon­kur­sas, bet 2015 me­tų spa­lį jis nu­trauk­tas dėl įta­ri­mų ne­skaid­ru­mu ir ne­su­ta­rus dėl kai­nos. Kon­kur­so da­ly­viai siū­lė dar­bus at­lik­ti už 80–84 mln. eu­rų, tuo me­tu Vy­riau­sy­bė bu­vo tam nu­ma­čiu­si skir­ti 30 mln. eu­rų.

Pla­nuo­ta, kad per­ke­liant Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo komp­lek­są į Pra­vie­niš­kes, pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas per tre­jus me­tus tu­rė­tų re­kons­truo­ti ke­tu­ris ne­nau­do­ja­mus Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mo pa­sta­tus. Juo­se bū­tų įreng­tas ka­lė­ji­mas su 320 vie­tų ka­li­niams, o vė­liau 25 me­tus in­ves­tuo­to­jas juos pri­žiū­rė­tų. Vė­liau Lu­kiš­kių komp­lek­są ke­tin­ta par­duo­ti ir taip pa­deng­ti da­lį sta­ty­bų Pra­vie­niš­kė­se iš­lai­dų.